Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất thông tư Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Lưu

4900 274 12/06/2018 Nguồn : TCHQ 263 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Hợp nhất Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 38/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2015 THÔNG TƯQUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN;THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚIHÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU.(CẬP NHẬT NỘI DUNG ĐƯỢC SỬA ĐỐI, BỔ SUNG BỞI THÔNG TƯ39/2018/TT-BTC NGÀY 20/04/2018) ươ  Ị   ạ ỉ      !  "#$%#&'     ụ ủ ườ ả ườ ộ ệ ạ ủ ơ   !(   ả ứ ả )  "!*' + , ' # # (+   !(+ #$ị ộ ậ ử ụ ứ ừ ộ ơ ả ơ - #  # #   . / ! !/0ị ự ệ ủ ụ ả ờ ệ ỉ -12 ,  3+($#&.#  # #    #ử ụ ữ ự ệ ủ ụ ả ệ ử14 #($* /3, /  #   ệ ử ữ ệ ệ ử ả 15(+ *' #& 6+($!*7$#* !#& '  ơ ị ướ ứ ị ả 4 ươ 89 9  :%; <9=:!><2>9 :%9?@AB@9; !9?@ ; CD EFỦ Ụ Ả Ể Ả Ẩ Ậ Ẩ Ả9?@G@C DH>AB@9; ! ; Ớ Ẩ Ậ Ẩ 8<  /3& &.#&.. #  #&!'+'#  ụ ả ủ ạ ộ ể ả 8I''#7# "'"/ # ,. ". # *7$# ! " ủ ậ ủ ệ ạ ộ ẩ ậ ẩ 88>", J "'" #&K#&. '#&L*$"!, !  !/  # .!J6!ụ ệ ể ỡ ậ ể ư ữ ạ !   ả ự ử ẩ >", J "'" #&  #&. '#&L/# #   ($ K*7$#ụ ệ ể ả ủ ụ ả ớ ! " ẩ ậ ẩ >",   /3& &.#&. #&+#( ụ ả ủ ể >",   /3& &.#&.'+'#  ($ K*7$# ! " ! ' ụ ả ủ ả ớ ẩ ậ ẩ ả1 )>",   /3& &.($ /3  *7$# ! " ! ' ụ ả ủ ớ ủ ườ ả ậ ả ả )- /3& &.($ ,. " # !"'+ !J #(7$  M3,.ả ủ ớ ệ ả ể ả ị ứ ậ "! . # !#  . # !7$#Nệ ừ ạ ộ ạ ừ ạ ộ )19&'  9  #& 9    #&. #  !'",   /3& &.ệ ủ ổ ụ ưở ổ ụ ả ệ ự ệ ụ ả ủ)< ;  ụ ả -4(+   ơ ả -O4E  (+   ($ K*7$# ! " ư ữ ơ ả ớ ẩ ậ ẩ )15AP.'!/7$70K#&   ướ ả )II;  ả )I8M3#   ờ ả -);J +(+   ổ ơ ả -4;#  Q+ , ! R#   ổ ụ ử ụ ể ụ ộ ị 18 #   ủ ờ ả 4)< ); #&R$#(+   ! #&# #$K% J .  ! "K!ụ ể ơ ả ể ự ư ả ả ả#( K45)#M$ #&ể 45-; #&#!6+($K! #$ể ứ 4I1; #&#& '  ể ị ả 5S1#M$" "'"*' #& '  ($ K*7$# ươ ị ị ả ớ ẩ I4; #&!*' *7$#* K*7$# ! " ể ị ứ ẩ ậ ẩ I)O5; #&*7$#* K! #& #  Q+'#$! #& '", Mể ứ ể ệ ự ệ ể ệ ụJ #(J'.$#  *' #& Tả ả ị ướ I4I; #&7$"U"*7$# ! " !$#   #&ể ẩ ậ ẩ ả ể I58; #&# #$Kể ự II)A /3$#   #&  ử ả ể ả 85)E7$70!/ 70K*7$# ! " ư ẩ ậ ẩ 88) J .  ư ả ả )) "Kả I)-9( K< -9  N#$!# 'N#$%M N#$!" "'"N#$*7$# !#$ "ụ ờ ể ỷ ứ ươ ẩ ậ %#$#  !#$($J'"''!#$($#& 7$"ẩ ự ệ ợ )19  N#$!# 'N#$($ .'*7$# ! " ờ ể ỷ ớ ẩ ậ ẩ )49  N#$($ .'*7$# ! " M3#    #/7ờ ể ớ ẩ ậ ẩ ờ ả ộ  )2 )5M " "'"N#$($ .''", #$+7$##P.# / "7#&Mứ ươ ớ ụ ỷ ệ ))IM " "'"N#$($ K'", #$# #($!#$(0 "ứ ươ ớ ụ ệ ợ 1)89$#  !#$($J'"''!#$($#& 7$"ự ệ ợ 4->", M N#$($  #+($#&  " J #ụ ứ ớ ộ ườ ợ ặ ệ 8< 1  "#$!/ "Qụ ị ộ ệ 8-(R "#$ộ 8-9   "#$ờ ạ ộ -)V ./6+($R#$"  "ả ả ộ 1--  !L#  "#$ị ể ứ ộ 8-19 "/ "Q  ộ ệ ả 8-4 "#$($ K" "7N!' ộ ớ ả ị ))-59 # ##.'R#$!R  "!R" #ứ ự ậ ộ ạ )--IB@ #$ị )--8A /3R#$!R  "!R" # "# ử ậ ộ ạ ộ ừ )5< 49 #   % #&!'+'#  ($ K   + '+'# ụ ủ ụ ả ể ả ớ ậ ể ị ự ả K*7$# ! " 'ẩ ậ ẩ )81   K + '+'#  ị ậ ể ị ự ả )819 #   ($ K   + '+'#  ủ ụ ả ớ ậ ể ị ự ả -I1'+'#  ($ K*7$# ! " ả ớ ẩ ậ ẩ 4)1) +  *' .'*7$# ơ ở ể ị ẩ I ươ )9 9  :%; <9=:!><2>9 :G@C DW::GH9 BỦ Ụ Ả Ể Ả Ớ ƯƠ HD%DW:ED?E !C 99  ;  2 AB@9DAB@9; %DƯỚ Ệ Ậ Ư Ậ Ẩ Ể Ả ẨW:AB@9; ! ;  :XH: ?@AB@9Ẩ Ậ Ẩ Ủ Ệ )<  ụ ị )11  # #$ (!+ *7$#+ " *7$# ị ứ ự ể ả ả ẩ ẩ )149(J'. + (!+ *7$#K*7$# % /  / ! ## !'K!ơ ở ả ẩ ơ ư ữ ệ ậ ư#$#J + " *7$# ị ả ẩ ẩ )15; #& + (!+ *7$#K*7$# %M/ (!+ *7$#ể ơ ở ả ẩ ự ả )41I  /# #   ị ể ủ ụ ả -18; #&YL+ , !#(./ ! ## !'K!#$#J .'*7$# ể ử ụ ệ ậ ư ị ẩ-4V'.'. $##.'-43