Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2014 Hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175cm3 trở lên Lưu

45 1 22/01/2014 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2014 Hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175cm3 trở lên

Từ khóa : nhập khẩu xe máy

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 04/VBHN-BCT Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014 THÔNG TƯHƯỚNG DẪN VIỆC NHẬP KHẨU XE GẮN MÁY PHÂN KHỐI LỚN TỪ 175 CM3TRỞ LÊNThông tư số 06/2007/TT-BTM ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thươngmại hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên, có hiệulực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007, được sửa đổi, bổ sung bởi:Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ CôngThương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vựcxuất, nhập khẩu theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chínhphủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của BộCông Thương, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2011.Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;Căn cứ Nghị quyết số 71/2006/QH ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phê chuẩn Nghị định thư về việc ViệtNam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới;Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và cáchoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướngChính phủ ban hành Quy chế cấp phép nhập khẩu hàng hóa;Căn cứ Công văn số 2586/VPCP-KTTH ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Văn phòngChính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý nhập khẩuvà sử dụng xe gắn máy phân khối lớn;Bộ Thương mại hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn như sau[1]:I. NGUYÊN TẮC CHUNG1. Xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên là mô tô có động cơ piston đốt trongvới dung tích xi lanh từ 175 cc trở lên, thuộc nhóm 8711 mã số hàng hóa trong BiểuThuế Xuất Nhập khẩu. Dưới đây gọi tắt là mô tô phân khối lớn.2. Việc nhập khẩu mô tô phân khối lớn thực hiện theo giấy phép nhập khẩu tự độngcủa Bộ Thương mại. 3. Việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu mô tô phân khối lớnthực hiện theo các quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bánhàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa vớinước ngoài. Thủ tục kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu giải quyết trực tiếp tạiHải quan Cửa khẩu, không cần xin phép Bộ Thương mại.4. Việc đăng ký sử dụng và quy định chế độ thi lấy giấy phép điều khiển mô tô phânkhối lớn thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.5. Cấm nhập khẩu mô tô các loại đã qua sử dụng.II. THỦ TỤC NHẬP KHẨU1. Áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với mô tô phân khối lớn.2[2]. Thủ tục đăng ký cấp giấy phép nhập khẩu tự động được quy định như sau: a) Trước khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu, thương nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ đăngký cấp giấy phép nhập khẩu theo đường bưu điện đến Bộ Công Thương, hồ sơ gồm: - Đơn đăng ký nhập khẩu tự động: 02 (hai) bản chính (theo mẫu quy định tại Phụ lụcIX ban hành kèm theo Thông tư này).- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh): 01 (một) bản sao có xác nhận vàđóng dấu sao y bản chính của thương nhân. - Hợp đồng nhập khẩu hoặc các văn bản có giá trị tương đương hợp đồng: 01 (một)bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân. - Hoá đơn thương mại: 01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính củathương nhân.- Vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải của lô hàng: 01 (một) bản sao có xác nhận và đóngdấu sao y bản chính của thương nhân. 3[3]. Thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu tự động trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc, kểtừ ngày Bộ Công Thương nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phép, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho thương nhânbiết và nêu rõ lý do.Giấy phép nhập khẩu tự động hoặc văn bản trả lời của Bộ Công Thương được gửi chothương nhân qua đường bưu điện theo địa chỉ ghi trên Đơn đăng ký nhập khẩu tự độngcủa thương nhân.4. Khi làm thủ tục nhập khẩu ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của cơ quan Hảiquan, Thương nhân phải xuất trình cho cơ quan Hải quan 01 Đơn đăng ký nhập khẩutheo chế độ tự động đã có xác nhận của Bộ Thương mại.III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM[4] 1. Bộ trưởng Bộ Thương mại ủy quyền cho Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Xuất Nhậpkhẩu xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ tự động.2. Sau mỗi lô hàng nhập khẩu, Thương nhân báo cáo bằng văn bản về Bộ Thương mạitình hình nhập khẩu mô tô phân khối lớn theo mẫu báo cáo hướng dẫn tại Phụ lục số02 ban hành kèm theo Thông tư này, đồng thời gửi theo đường thư điện tử, địa chỉ e-mail: xemay@mot.gov.vn. Căn cứ báo cáo thực hiện của Thương nhân gửi về, BộThương mại sẽ xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu mô tô phân khối lớn lần tiếp theocho Thương nhân.3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Nơi nhận:- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo);- Website Bộ Công Thương;- Lưu: VT, XNK.XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤTBỘ TRƯỞNGVũ Huy Hoàng PHỤ LỤC IX[5]MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU XE MÔ TÔ PHÂN KHỐI LỚN(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộtrưởng Bộ Công Thương)TÊN THƯƠNG NHÂN--------Số:……………………V/v đăng ký nhập khẩu xemô tô phân khối lớnCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------..., ngày ... tháng ... năm ... Kính gửi: Bộ Công Thương- Tên thương nhân: ..........................................................................................- Địa chỉ liên hệ................................................................................................- Điện thoại:........................................Fax:.......................................................- GCNĐK kinh doanh/GCNĐK doanh nghiệp/GCN đầu tư số:…....................- Số Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế : .................................................