Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2014 Quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế Lưu

45 0 22/01/2014 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2014 Quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 03/VBHN-BCT Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014 THÔNG TƯQUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU THUỐC LÁ PHỤC VỤ KINH DOANH BÁNHÀNG MIỄN THUẾThông tư số 02/2010/TT-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ CôngThương quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế, cóhiệu lực kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2010, được sửa đổi, bổ sung bởi:Thông tư số 10/2011/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tụchành chính trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộcphạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5năm 2011.Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và cáchoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;Căn cứ Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ vềsản xuất và kinh doanh thuốc lá;Căn cứ Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 2 năm 2009 của Thủ tướngChính phủ ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế;Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thông báo tại các văn bản số4215/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 6 năm 2009 và số 5441/VPCP-KTTH ngày 10tháng 8 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc kinh doanh bán hàng miễn thuếvà quy định đối với thuốc lá nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế;Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Y tế và Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công Thươngquy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế như sau:[1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụngThông tư này quy định việc nhập khẩu thuốc lá đối với thương nhân kinh doanh bánhàng miễn thuế có giấy phép hoạt động theo quy định tại Quy chế về kinh doanh bánhàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 2 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và các tổ chức có liên quan đến hoạt động kinhdoanh bán hàng miễn thuế.Điều 2. Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc lá để bán tại cửa hàng miễn thuế1. Thẩm quyền cấp giấy phép nhập khẩu thuốc lá bán tại cửa hàng kinh doanh miễnthuếBộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu thuốc lá cho thương nhân kinh doanh bánhàng miễn thuế.2. Hồ sơ cấp phép2.1. Công văn của thương nhân đề nghị cho phép nhập khẩu thuốc lá để bán tại cửahàng miễn thuế (theo Mẫu quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này)2.2.[2] Giấy phép hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế: 01 (một) bản sao có xác nhậnvà đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.2.3. Báo cáo tình hình nhập khẩu, tồn kho và tiêu thụ thuốc lá từ đầu năm đến thờiđiểm đề nghị cấp phép, có xác nhận của Chi cục Hải quan quản lý Cửa hàng (theoMẫu quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này).3.[3] Nơi tiếp nhận hồ sơThương nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu theo đường bưuđiện đến Bộ Công Thương (Vụ Xuất nhập khẩu). Giấy phép nhập khẩu hoặc văn bảntrả lời của Bộ Công Thương được gửi cho thương nhân theo đường bưu điện theo địachỉ ghi trên công văn đề nghị cho phép nhập khẩu của thương nhân.4. Thời gian cấp phépTrong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của thươngnhân, Bộ Công Thương cấp giấp phép nhập khẩu hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý dokhông cấp.Điều 3. Quy định về cảnh báo tác hại của thuốc láThuốc lá nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế phải in cảnh báo về tác hại đối vớisức khỏe bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh phù hợp với các quy định của Công ướcKhung về Kiểm soát thuốc lá (FCTC).Điều 4. Xử lý thuốc lá đã nhập khẩu tồn đọng, khó tiêu thụ hoặc hư hỏng, quáhạn, kém phẩm chất:1. Thuốc lá đã nhập khẩu để kinh doanh tại cửa hàng miễn thuế nhưng tồn đọng, khótiêu thụ không được phép chuyển vào tiêu thụ tại thị trường nội địa, phải tái xuất khẩuvà không cần có giấy phép của Bộ Công Thương.2. Thuốc lá hư hỏng, kém chất lượng, quá hạn sử dụng hoặc không tái xuất được phảithực hiện tiêu hủy. Thương nhân lập biên bản về tình trạng hàng hoá đề nghị cơ quanhải quan cho phép tiêu hủy; tổ chức tiêu hủy dưới sự giám sát của cơ quan Hải quan,lập Biên bản gửi về Bộ Công Thương, Bộ Tài chính thay cho báo cáo. Việc tiêu hủy bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môitrường…Điều 5. Điều khoản thi hành[4]1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2010.2. Bãi bỏ Thông tư số 21/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại (nay là Bộ CôngThương) ngày 24 tháng 12 năm 1998 hướng dẫn thi hành Quy chế về Cửa hàng kinhdoanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19tháng 10 năm 1998 Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 28/1999/TT-BTM ngày 01tháng 9 năm 1999 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) điều chỉnh bổ sungThông tư số 21/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) ngày 24tháng 12 năm 1998 hướng dẫn thi hành Quy chế về Cửa hàng kinh doanh hàng miễnthuế ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 1998của Thủ tướng Chính phủ. Nơi nhận:- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo);- Website Bộ Công Thương;- Lưu: VT, XNK, PCXÁC THỰC VĂN BẢN HỢPNHẤTBỘ TRƯỞNGVũ Huy Hoàng [1] Thông tư số 10/2011/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tụchành chính trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộcphạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương, có căn cứ ban hành như sau:“Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và cáchoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việcđơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ CôngThương,