Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2016 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Lưu

243 38 27/04/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2016 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Bình luận

Thông tin bài viết

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 02/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016 LUẬTTHUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆTLuật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốchội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:1. Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm2016;2. Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sungmột số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;3. Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lýthuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhĐiều 2. Đối tượng chịu thuếĐiều 3. Đối tượng không chịu thuếĐiều 4. Người nộp thuếChương II CĂN CỨ TÍNH THUẾĐiều 5. Căn cứ tính thuếĐiều 6. Giá tính thuếĐiều 7. Thuế suấtBIỂU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆTChương III HOÀN THUẾ, KHẤU TRỪ THUẾ, GIẢM THUẾĐiều 8. Hoàn thuế, khấu trừ thuế Điều 9. Giảm thuếChương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNHĐiều 10. Hiệu lực thi hànhĐiều 11. Hướng dẫn thi hànhChương IVĐIỀU KHOẢN THI HÀNHĐiều 10. Hiệu lực thi hành1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2009; các quy định đối vớimặt hàng rượu và bia có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.2. Bãi bỏ các quy định tại Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10; Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 08/2003/QH11;Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luậtthuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11, trừ các quy định đối với mặt hàng rượu và biatiếp tục có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009.Điều 11. Hướng dẫn thi hành