Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2013 Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu Lưu

3 0 18/12/2013 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2013 Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013 THÔNG TƯ !""#$! %&&#'()*+,-./)*0123/',4)*56)789:;8<=+>?79-8)'?)+@0)+'A:B'C=D8748'0)*'E?:E)*FG)*:DH)*7I+)'IB;'CF:E'89FJA:;<+K)*01/+'L)*M)N=/D,O:-P?DQ8RSQ-F)*ST8'()*+,-.//)*012U/-P?DQ8RSQ-F)*=H+-D8VF:W?'()*+,-./)*0123/70'()*+,-X/)*01/R:E'89FJA:;<+K)*012+'L)*U)N=/YCăn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổiĐiều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn;Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH được Ủy Banthường vụ Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2003;Căn cứ Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH được Ủy Ban thường vụ Quốc hộithông qua ngày 29 tháng 4 năm 2004;Căn cứ Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm;Căn cứ Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ quyđịnh hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thựcphẩm;Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quiđịnh chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết thi hànhmột số điều của Pháp lệnh Thú y;H()*)*'89B70'L++>8<))()*+'()',4)*56)+'A:'89)789:;8<=+>?79-8)'?)+@0)+'A:B'C='0)*'E?:E)*FG)*:DH)*7I+)'IB;'CF+'FH:B'Z=78[F\)J]:W?H()*)*'89B70'L++>8<))()*+'())',-?F^/_ Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh/Y'()*+,)01',4)*56)789:;8<=+>?79-8)'?)+@0)+'A:B'C=`a'0)*'E?:E)*FG)*:DH)*7I+)'IB;'CF+'FH:B'Z=78[F\)J]:W?H()*)*'89B70'L++>8<))()*+'()S?@*G=-\)B'C=DH)*7I++>b):Z)5c)*J0=+'A:B'C=d-\)B'C=DH)*7I++'W1-\)5c)*J0=+'A:B'C=d+>L:')'89=70[F1V)'Z):W?:L:Sb):EJ8b)[F?)YY'()*+,)01;'()*D8VF:'e)':L:)H85F)*[F1Df)'J8b)[F?)Dg);8<=5f:'DH)*7I+70-\)B'C=DH)*7I+YĐiều 2. Đối tượng áp dụng'()*+,)01LB5h)*D8748:L:+Q:'i:R:L)'j)+>@)*70)*@08),4::E'@Z+DH)*-\)kFl+R;8)'5@?)''0)*'E?:E)*FG)*:DH)*7I+5c)*J0=+'A:B'C=)'IB;'CF70@89+?=YĐiều 3.Những hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu không thuộc diện phảikiểm tra VSATTP/Y0)*'E?=?)*+'m@)*,n8D<+8bF5c)*:L)'j)R+'A:B'C=J0[F0S8gFR+o8)*@Z8*8?@R+o8Jp)'-A+'m@[F1Df)':W?B'LBJFI+dY0)*'E?[FL:\)'dqY0)*'E?*P8;'@)*@Z8[F?)YĐiều 3a[2]Y0)*'E?:E)*FG)*:DH)*7I+)'IB;'CF5c)*J0=)*F1b)J89F*8?:()*R:'gS8g)kFl+;'CF;'()*Sr+SFH:B'\8+'A:'89):L:[F1Df)'+Z8;'@\)/ 8VF.'()*+,./)*0123/',4)*56)789:;8<=+>?79-8)'?)+@0)+'A:B'C=D8748'0)*'E?:E)*FG)*:DH)*7I+)'IB;'CFYĐiều 4. Giải thích từ ngữ>@)*'()*+,)01R:L:+K)*s5,48Dj1D,O:'8<F)',-?F1. Vệ sinh an toàn thực phẩm:t0:L:D8VF;89)70S89)B'LB:u)+'8g+D<S\@D\=+'A:B'C=;'()**j1'Z8:'@-i:;'vmR+w)'=Z)*:W?)*,n8-P5h)*Y2. Kiểm tra hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm: t0;8<=+>?'9+')*7N)S\)[F1Df)'R+Q:'i:SH=L170)N)*JA::W?:x[F?);8<=-@L+79-8)'?)+@0)+'A:B'C=:W?),4:kFl+;'CFY3.Lô hàng nhập khẩu:t0J,O)*-\)B'C=D,O:DN)*;];8<=+>?=H+Ju)Y4. Lô hàng kiểm tra: t0J,O)*'0)*:c)*J@Z8R:W?:c)*=H+:x-T-\)kFl+;8)'5@?)'RD,O:DN)*;];8<=+>?=H+Ju)YĐiều 5. Yêu cầu đối với lô hàng nhập khẩu /Y'\8D,O:-\)kFl+ST8:x-T-\)kFl+;8)'5@?)'D,O::x[F?):E+'C=[F1V):W?89+?=:()*)'I)DLBi)*Du1DW:L:1bF:uF7VD\=S\@+'m@[F1Df)':W?89+?=dYy8J('0)*)'IB;'CFB'\8;z=+'m@8l1:'i)*)'I)DLBi)*:L:[F1Df)'7V5@:x[F?):E+'C=[F1V):W?),4:kFl+;'CF:lB`+>K+>,n)*'OB+'W1-\)5@+0F:L),4:)*@08+'A:'89)DL)'Sr+R:'gS8g)+>b)S8<)SL)+>A:+8gB:'@89+?=adqYt('0)*)'IB;'CF:'eD,O:D,?70@-\)kFl+'@{:+8bF+'h+Z889+?=-?F;'8D,O::x[F?);8<=+>?:W?89+?=+'A:'89);8<=+>?+Z8:P?;'CF'@{:)x8+IB;g+70:lB*8l1:'i)*)'I)'@{:+'()*SL@DZ+1bF:uFYĐiều 6. Nguyên tắc kiểm tra/Y'A:'89);8<=+>?D8748),4:kFl+;'CF8<=+>?'9+')*;8<=-@L+:W?),4:kFl+;'CF70D8VF;89)D\=S\@:W?:L::x-T-\)kFl+;8)'5@?)'DN)*;]kFl+;'CF70@89+?=dYl+:\:L:J('0)*+'A:B'C=:E)*FG)*:DH)*7I+)'IB;'CFDVFB'\8D,O:;8<=+>?'G-xDN)*;]R;8<=+>?)*@Z8[F?)R:\=[F?)Y89:Jl1=6FB'j)+w:':'e+8bFD,O:LB5h)*+'m@[F8Df)'+Z8 8VF/3:W?'()*+,)01YĐiều 7. Căn cứ kiểm tra/YN):iD<;8<=+>?J0:L:[F1Df)':W?89+?=R[F1:'FC);|+'FI+[F:*8?:EJ8b)[F?)+,x)*i)*748+K)*J@Z8'})':x-T-\)kFl+R-\)B'C='@{:)'E=-\)B'C=DN)*;]kFl+;'CF70@89+?=YY>,n)*'OB89+?=:E;];g+'89BDf)'R+'v?+'FI)-@)*B',x)*748),4:kFl+;'CF+'}+Fj)+'W+'m@:L:D8VF,4:[F:+g=089+?=Dp;];g+YĐiều 8. Cơ quan kiểm tra, giám sát/Yx[F?);8<=+>?+Z8),4:kFl+;'CFh:~F\)J]'l+J,O)*()*tj=-\)70'W1-\):'W+>}RB'8'OB748h:'o170:L::x[F?):EJ8b)[F?)YYx[F?);8<=+>?+Z8:P?;'CFL:Dx)7f+'FH:h:'o1'@{:D,O:h:'o1W1[F1V)YqYx[F?);8<=+>?+Z8)x8+IB;g+70:lB*8l1:'i)*)'I)'@{:+'()*SL@7V:'l+J,O)*?Y 8748'0)*'E?J0-\)B'C=DH)*7I++>b):Z)L:Dx)7f+'FH:h:'o1'@{:D,O:h:'o1W1[F1V)YSY 8748'0)*'E?J0-\)B'C=DH)*7I++'W1-\)L:Dx)7f+'FH:h:~F\)J]'l+J,O)*()*tj=-\)70'W1-\)'@{:D,O:h:~F\)J]'l+J,O)*()*tj=-\)70'W1-\)W1[F1V)Y3Yx[F?);8<=+>?R*8L=-L+-\)B'C=J,F+'()*+>b)+'f+>,n)*