UCP 600 Tiếng Việt (Quy tắc và Thực hành thống nhất Tín dụng chứng từ - UCP 600) Lưu

13526 1170 19/09/2017 Đăng bởi : Admin 49 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
UCP 600 Tiếng Việt (Quy tắc và Thực hành thống nhất Tín dụng chứng từ - UCP600)

Bình luận

Thông tin bài viết

www.ThuVienXuatNhapKhau.Vn LÔØI NOÙI ÑAÀU Baûn söûa ñoåi quy taéc vaø Thöïc haønh thoáng nhaát veà Tín duïng chöùng töø (thöôøng ñöôïc goïi taét laø “UCP” laàn naøy laø laàn thöù 6 keå töø khi UCP ñöôïc ban haønh ñaàu tieân vaøo naêm 1933. Đaây laø keát quaû cuûa hôn 3 naêm laøm vieäc cuûa Uûy ban kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng thuoäc Phoøng Thöông maïi Quoác teá (ICC). ICC ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1919 vôùi muïc tieâu ban ñaàu laø thuùc ñaåy thöông maïi quoác teá vaøo thôøi ñieåm maø chuû nghóa quoác gia vaø chuû nghóa baûo hoä ñe doïa nghieâm trọng heä thoáng thöông maïi theá giôùi. Treân tinh thaàn ñoù, UCP ñöôïc ban haønh laàn ñaàu tieân ñaõ laøm giaûm söï baát ñoàng do moãi quoác gia coá gaéng aùp duïng moät quy taéc rieâng veà thö tín duïng vaø ñaõ ñaït ñöôïc muïc tieâu laø taïo ra moät boä quy taéc hôïp ñoàng töø ñoù thieát laäp söï thoáng nhaát trong thöïc haønh tín duïng chöùng töø ñeå caùc nhaø thöïc haønh khoâng phaûi ñoái phoù vôùi söï xung ñoät phaùp luaät khoâng ñaùng coù giöõa caùc quoác gia. Vieäc UCP ñöôïc chaáp nhaän roäng raõi bôûi caùc nhaø thöïc haønh ôû caùc nöôùc coù heä thoáng kinh teá vaø phaùp luaät raát khaùc bieät laø baèng chöùng khaúng ñònh söï thaønh coâng cuûa Quy taéc naøy. Caàn löu yù raèng UCP laø saûn phaåm cuûa moät toå chöùc quoác teá tö nhaân chöù khoâng phaûi laø cô quan chính phuû. Ngay töø khi môùi hoïat ñoäng , ICC ñaõ luoân nhaán maïng vai troø quan troïng cuûa khaû naêng töï ñieàu tieát trong thöïc tieãn kinh doanh. Baûn Quy taéc naøy, hoaøn toaøn do caùc chuyeân gia thuoäc khu vöïc tö nhaân soaïn thaûo, ñaõ khaúng ñònh ñöôïc tính ñuùng ñaén cuûa quan ñieåm treân. UCP laø boä quy taéc tö nhaân veà thöông maïi thaønh coâng nhaát töø tröôùc ñeán nay. Raát nhieàu caù nhaân vaø toå chöùc ñaõ ñoùng goùp cho baûn söûa ñoåi laàn naøy, vôùi teân goïi laø UCP 600. Ñoù laø: nhoùm soaïn thaûo UCP, ñaõ nghieân cöùu, xem xeùt kyõ löôõng treân 5000 yù kieán goùp yù tröôùc khi ñöa ra vaên baûn ñöôïc chaáp nhaän cuoái www.ThuVienXuatNhapKhau.Vn cuøng; nhoùm tö vaán UCP, bao goàm caùc thaønh vieân töø hôn 25 quoác gia, ñoùng vai troø laø cô quan tö vaán ñeå phaûn hoài vaø ñeà xuaát nhöõng thay ñoåi trong quaù trình soaïn thaûo; treân 400 thaønh vieân trong UÛy ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC ñaõ ñöa ra caùc gôïi yù thích ñaùng ñeå söûa ñoåi vaên baûn; caùc uûy ban quoác gia cuûa ICC treân khaéc theá giôùi ñoùng vai troø tích cöïc trong vieäc taäp hôïp yù kieán goùp yù töø caùc thaønh vieân cuaû hoï. ICC cuõng baøy toû söï caûm ôn ñoái vôùi caùc nhaø thöïc haønh trong ngaønh vaän taûi vaø baûo hieåm veà nhöõng yù kieán saâu saéc cho baûn döï thaûo cuoái cuøng. Guy Sebban Toång thö kyù Phoøng Thöông maïi Quoác teá. www.ThuVienXuatNhapKhau.Vn