[TOOL] BẢNG TÍNH TOÁN & SO SÁNH PHÍ VẬN TẢI QUỐC TẾ (.XLS) Lưu

454 41 01/01/2019 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
File đặc biệt quan trọng với #Sales và #Purchasing. Chỉ cần 30'' nhập các thông tin liên quan bạn có sẽ ngay kết quả tính toán và so sánh chi phí giữa các phương thức vận tải khác nhau.

Bình luận

Thông tin bài viết

   Ả Ậ Ả  -   - SEA  !"#$%! Rate Unit Min Total Note 1./ EXW CHARGE &'   (ủ ụ ả  )) *&'   (ủ ụ ả'+ , ể ị  )) * '+ , ể ị-&'. /0ạ  )) *-&'. /0ạ1&'02 , ậ ơ  )) * $#&'02 , ậ ơ3-&'. 4ệ  )) *52&'06 ờ&'0  ứ ừ  ))7'   , ậ ả ộ ị&'0869- ỡ * * 5&'07:;3&'04 ẻ * * <3&'07 =ẹ * *3&'0 7ư * *52&'06 ờ  )) *7'   , ậ ả ộ ị *5&'07: **$ Total: - > 3!$;%! Rate Unit Min Total Note 2./ AIR FREIGHT 5&'  ướ ể * *$&' 47?ướ!3' 08@-ABụ * * ;3'08@-AB5&'07: * 33'0* "*%C'04'0869- ỡ5&'07:D *E $%! Rate Unit Min Total Note 3./ DDP CHARGE &'   (ủ ụ ả  )) *&'   (ủ ụ ả'+ , ể ị  )) * '+ , ể ị-&'. /0ạ  )) *-&'. /0ạ5&*0 4ệ  )) *5&*0 4ệ&'0  ứ ừ  ))52&'06 ờ&'0869- ỡ * *7'   , ậ ả ộ ị;3&'04 ẻ * * 5&'07:&'0A@B * *' ệ * *3&'0 7ư * *52&'06 ờ  )) *7'   , ậ ả ộ ị *5&'07: **$ Total: - Freight - USD - - AIR COURIER Rate Unit Min Total Note 1./ EXW CHARGE Rate &'   (ủ ụ ả )) * &'   (ủ ụ ả )) * '+ , ể ị-&'. /0ạ )) * 52&'06 ờ )) * 5&'07:52&'06 ờ )) *7'   , ậ ả ộ ị***$ Total: - Rate Unit Min Total Note 2./ COURIER RATE Rate $&' 47?ướ* * &' ướ* * 5&'07:* ** ** ***D * Rate Unit Min Total Note 3./ DDP CHARGE Rate &'   (ủ ụ ả )) * &'   (ủ ụ ả )) * '+ , ể ị-&'. /0ạ )) * 52&'06 ờ5&*0 4ệ )) * 5&'07:52&'06 ờ )) *7'   , ậ ả ộ ị***$ Total: - Freight - USD hp://thuvienxuatnhapkhau.vn/ COURIER Unit Min Total Note  )) * )) * )) ***<$ Total: - Unit Min Total Note **D * Unit Min Total Note  )) * )) * )) ***$ Total: - Freight - USD