Mẫu số 01/TTĐB TỜ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (Ban hành kèm theo Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015) Lưu

114 7 23/11/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang xls
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 01/TTĐB TỜ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (Ban hành kèm theo Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015)

Bình luận

Thông tin bài viết

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTỜ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT Đơn vị tiền: đồng Việt NamSTT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Thuế TTĐB phải nộp(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) = (6) x (7) - (8)I Hàng hoá chịu thuế TTĐB1 + Tên hàng hoá2 +…II Dịch vụ chịu thuế TTĐB+ Tên dịch vụ+…III1 Hàng hoá xuất khẩu2 Hàng hoá bán để xuất khẩu3 Hàng hoá gia công để xuất khẩuTổng cộng:(TTĐB: tiêu thụ đặc biệt; GTGT: giá trị gia tăng)Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./......, ngày……tháng…….năm …..NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặcHọ và tên:........................................ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ[01] Kỳ tính thuế: Từng lần phát sinh ngày … tháng … năm …. Hoặc Tháng..........năm ..........[02] Lần đầu:  [03] Bổ sung lần thứ:  [04] Tên người nộp thuế:........................................................................................................................................................................................................................................................................[05] Mã số thuế:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................[06] Địa chỉ: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................[07] Quận/huyện: ........................................................................................................[08] Tỉnh/thành phố:............................................................................................................................[09] Điện thoại ........................................ [10] Fax: ...........................................................[11] E-mail: ...........................................................................................................................................[12] Tên đại lý thuế (nếu có):................................................................................................................................................................................................................................................................[13] Mã số thuế:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................[14] Địa chỉ:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................[15] Quận/huyện: ........................................................................................................[16] Tỉnh/thành phố:............................................................................................................................[17] Điện thoại ........................................ [18] Fax: ...........................................................[19] E-mail: ..........................................................................................................................................[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số......................................Ngày:...............................Sản lượng tiêu thụDoanh số bán (chưa có thuế GTGT)Giá tính thuế TTĐBThuế suất (%)Thuế TTĐB được khấu trừHàng hoá thuộc trường hợp không phải chịu thuế TTĐBMẫu số: 01/TTĐB(Ban hành kèm theo Thông tưsố 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính) Chứng chỉ hành nghề số: ............. (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))