Tính định mức thực tế theo thông tư 39/2018/TT-BTC Lưu

1893 24 19/03/2019 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Vậy khi lên định mức nộp báo cáo quyết toán bên em sẽ để mã SP A sử dụng cả 4 NPL A1, A2, A3, A4 hay là mỗi lần thay đổi mã NPL sử dụng thì phải thay đổi mã sản phẩm. (Nếu bên em sử dụng cả 4 NPL trong định mức thì tính trên tổng thể cả năm có thể tạm chấp nhận được theo cách tính bình quân nhưng nếu tính định mức tại thời điểm tháng 1 thì bên em sẽ không có NPL A3, A4 và sẽ bị âm của 2 NPL này tại thời điểm đó).

Bình luận

Thông tin bài viết

Định mức thực tế TT 39Câu hỏi: 21349:Theo thông tư 39 thì công thức tính định mức thực tế sử dụng bằng tổng lượng NPLxuất lên sản xuất/ tổng SP thu được vậy giả sử công ty em có mã SP A tháng 1 sửdụng 2 NPL là A1 và A2, tháng 2 sử dụng 2 NPL A1 và A3 tháng 6 sử dụng 2 NPLA3 và A4, không thay đổi quy cách sản phẩm chỉ thay đổi nguồn nguyên phụ liệu sửdụng hoặc thay đổi nhà cung cấp nên thay đổi về mã NPL; vậy khi lên định mức nộpbáo cáo quyết toán bên em sẽ để mã SP A sử dụng cả 4 NPL A1, A2, A3, A4 hay làmỗi lần thay đổi mã NPL sử dụng thì phải thay đổi mã sản phẩm. (Nếu bên em sửdụng cả 4 NPL trong định mức thì tính trên tổng thể cả năm có thể tạm chấp nhậnđược theo cách tính bình quân nhưng nếu tính định mức tại thời điểm tháng 1 thì bênem sẽ không có NPL A3, A4 và sẽ bị âm của 2 NPL này tại thời điểm đó).Ngày gửi: 22/02/2019 - Trả lời: 28/02/2019Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Việt TườngĐịa chỉ: KCN Biên Hòa 2 - Email : kimlien2503@gmail.comVướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: Căn cứ khoản 35 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tàichính quy định:35. Điều 55 được sửa đổi, bổ sung như sau:“Điều 55. Định mức thực tế sản xuất hàng hóa gia công, hàng hóa sản xuất xuấtkhẩu1. Định mức thực tế sản xuất là lượng nguyên liệu, vật tư thực tế đã sử dụng để giacông, sản xuất một đơn vị sản phẩm xuất khẩu và được xác định theo quy định tại mẫusố 27 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.…2. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu, chứng từ, tài liệu liên quanđến việc xác định định mức thực tế và thông báo định mức thực tế của lượng sảnphẩm đã sản xuất theo năm tài chính cho cơ quan hải quan khi báo cáo quyết toántheo quy định tại khoản 2 Điều 60 Thông tư này.…Vật tư không xây dựng được định mức theo sản phẩm thì tổ chức, cá nhân phải lưutrữ các chứng từ liên quan đến việc sử dụng vật tư và thể hiện trong báo cáo quyếttoán về tình hình xuất - nhập - tồn kho của vật tư này.3. Tổ chức, cá nhân và cơ quan hải quan sử dụng định mức thực tế sản xuất để xácđịnh số thuế khi chuyển đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa sản phẩm, hoànthuế, không thu thuế hoặc khi cơ quan hải quan kiểm tra sau thông quan, thanh trachuyên ngành.”1 Theo quy định trên, định mức tiêu hao dùng sản xuất sản phẩm xuất khẩu thực tế củacông ty. Tuỳ theo việc quản lý các loại nguyên phụ liệu đã nêu với các nguồn khácnhau mà công ty quyết định việc khai báo mã sản phẩm cho phù hợp và theo dõi thốngnhất đến khi quyết toán. Trường hợp không xây dựng được định mức theo sản phẩmthì tổ chức, cá nhân phải lưu trữ các chứng từ liên quan đến việc sử dụng vật tư và thểhiện trong báo cáo quyết toán về tình hình xuất - nhập - tồn kho của vật tư này theoquy định trên.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện và liên hệ trực tiếp vớiChi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền.2