Thủ tục nhập khẩu bán thành phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu Lưu

506 6 20/08/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Doanh nghiệp chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực may mặc. Xin hỏi: Thủ tục nhập khẩu bán thành phẩm từ nước ngoài về Việt Nam đối với loại hình SXXK /Gia công như thế nào?

Từ khóa : bán thành phẩm

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Câu hỏi: 18774: “Doanh nghiệp chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực may mặc. Xin hỏi: Thủ tục nhập khẩu bán thành phẩm từ nước ngoài về Việt Nam đối với loại hình SXXK /Gia công như thế nào?” Ngày gửi: 03/05/2017 - Trả lời: 04/05/2017 Tên doanh nghiệp: Báo Hải quan Địa chỉ: TP HCM - Email : Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: 1./ Về thủ tục nhập khẩu: Căn cứ khoản 1 điều 54 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Điều 54. Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng chế xuất gồm: 1. Nguyên liệu, bán thành phẩm, linh kiện, cụm linh kiện trực tiếp tham gia vào quá trình gia công, sản xuất để cấu thành sản phẩm xuất khẩu”. Như vậy, công ty nhập khNu bán thành phNm để gia công, sản xuất hàng hoá xuất khNu thực hiện thủ tục hải quan theo quy định về nhập khNu nguyên liệu để gia công, sản xuất hàng hoá xuất khNu. Thủ tục nhập khNu nguyên liệu để gia công thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 61 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và nguyên phụ liệu nhập khNu để sản xuất hàng hoá xuất khNu (N SXXK) thực hiện theo khoản 1 điều 70 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. 2./ Về chính sách thuế: - Căn cứ khoản 1 điều 10 và khoản 1 điều 12 N ghị định 134/2015/N Đ-CP ngày 01/09/2015 của Chính phủ quy định: “Điều 10. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu 1. Hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, gồm: a) Nguyên liệu, bán thành phẩm, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sản phẩm xuất khẩu), linh kiện nhập khẩu trực tiếp cấu thành sản phẩm xuất khẩu ...; ... Điều 12. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu 2 1. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, bao gồm: a) Nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sản phẩm xuất khẩu), linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu trực tiếp cấu thành sản phẩm xuất khẩu hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng không trực tiếp chuyển hóa thành hàng hóa; N hư vậy, bán thành phNm nhập khNu để gia công, sản xuất hàng hoá xuất khNu thuộc đối tượng miễn thuế theo quy định tại N ghị định 134/2016/N Đ-CP. Trường hợp nhập khNu bán thành phNm theo loại hình gia công thì phải đáp ứng quy định tại khoản 2 điều 10 N ghị định 134/2016/N Đ-CP và nhập khNu theo loại hình N SXXK thì phải đáp ứng quy định tại khoản 2 điều 12 N ghị định 134/2016/N Đ-CP mới đủ điều kiện được miễn thuế. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.