Thủ tục hủy bỏ dây chuyền sản xuất trước khi giải thể Lưu

38 1 04/06/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty trong KCX Tân Thuận, hiện tại đang ngưng hoạt động vì dây chuyền máy móc thiết bị đã lỗi thời và đang cần hủy bỏ trước khi giải thể công ty.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18937:Công ty trong KCX Tân Thuận, hiện tại đang ngưng hoạt động vì dây chuyền máymóc thiết bị đã lỗi thời và đang cần hủy bỏ trước khi giải thể công ty. 1. Công ty chúng tôi có thể hủy toàn bộ dây chuyền máy móc thiết bị này hay không(MMTB vẫn còn giá trị chưa khấu hao hết)2. Nếu không thể hủy thì công ty chúng tôi nên xử lý theo hướng nào?3. Nếu công ty chúng tôi có thể hủy, thì chúng tôi nên làm những thủ tục gì và liên hệđơn vị nào để hủy xử lý số máy móc thiết bị này!4. Nếu hủy, thì công ty hủy sau hay trước khi nộp hồ sơ xin giải thể lên HEPZA và SởKế hoạch Đầu tư ?Ngày gửi: 05/06/2017 - Trả lời: 08/06/2017Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MARUKO KEIHOKI (VIỆT NAM)Địa chỉ: ĐƯỜNG 14, KCX. TÂN THUẬN - Email : nguyenlethuy@maruko-horn.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Về thủ tục thanh lý TSCĐCăn cứ điều 79 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quyđinh:“Điều 79. Thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định1. Các hình thức thanh lý, hàng hoá thuộc diện thanh lý, điều kiện thanh lý, hồ sơthanh lý hàng hoá nhập khẩu của DNCX thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tưsố 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).2. Nơi làm thủ tục thanh lý: Chi cục Hải quan quản lý DNCX.3. Thủ tục thanh lý:a) Doanh nghiệp có văn bản nêu rõ lý do thanh lý, hình thức và biện pháp thanh lý,tên gọi, lượng hàng cần thanh lý, thuộc tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu số, ngàytháng năm gửi Chi cục Hải quan quản lý DNCX;...d) Trường hợp tiêu huỷ thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64 Thôngtư này”.Trình tự thủ tục huỷ để thanh lý, giải thể dự án công ty phải thực hiện sau khi có ýkiến của cơ quan cấp phép.Như vậy, đối với hàng hoá thoả mãn điều kiện thanh lý theo quy định tại Thông tưsố 04/2007/TT-BTM thì công ty có công văn gửi Chi cục Hải quan quản lý DNCXtrong đó nêu rõ lý do thanh lý, hình thức và biện pháp thanh lý, tên gọi, lượng hàng1 cần thanh lý, thuộc tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu số, ngày tháng năm. Trườnghợp tiêu huỷ thì công văn phải nêu rõ hình thức thanh lý là tiêu huỷ.Thủ tục tiêu huỷ thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64 Thông tưsố 38/2015/TT-BTC.2. Về thủ tục với cơ quan Hải quan trước khi công ty làm thủ tục giải thể.- Căn cứ khoản 2 điều 201 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 củaQuốc hội quy định2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩavụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòaán hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tạiđiểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanhnghiệp.Như vậy, đối với cơ quan hải quan Công ty phải hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế liênquan đến hàng hoá xuất nhập khẩu trước khi ngưng hoạt động. - Căn cứ điều 138 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quyđịnh:Điều 138. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứthoạt động1. Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản thực hiệntheo quy định tại Điều 54 Luật Quản lý thuế, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật vềhợp tác xã và pháp luật về phá sản. Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trongtrường hợp giải thể, phá sản như sau:a) Chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thànhviên; chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên, người đại diệntheo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; hội đồng quảntrị công ty cổ phần hoặc tổ chức thanh lý doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc hoànthành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp trong trường hợp giải thể;b) Hội đồng giải thể hợp tác xã chịu trách nhiệm về việc hoàn thành nghĩa vụ nộpthuế của hợp tác xã trong trường hợp giải thể;c) Tổ quản lý, thanh lý tài sản chịu trách nhiệm về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuếcủa doanh nghiệp trong trường hợp phá sản.- Căn cứ khoản 1, khoản 2 điều 140 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 củaBộ Tài chính quy định:Điều 140. Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế1. Khi có nhu cầu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế (bao gồm xác nhận sốtiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản đã nộp khác và/hoặc số tiền thuế đã2 nộp ngân sách nhà nước), người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩmquyền phải có văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế gửi Tổng cụcHải quan, trong đó nêu rõ các nội dung:a) Tên người nộp thuế, mã số thuế;b) Nội dung, mục đích, yêu cầu xác nhận;c) Tài liệu chứng minh nội dung yêu cầu xác nhận (bản chụp).Trường hợp người nộp thuế có yêu cầu xác nhận thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thì vănbản đề nghị phải do người đại diện theo quy định của pháp luật ký, đóng dấu;2. Cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộpthuế khi người nộp thuế có văn bản yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật.Trường hợp không xác nhận phải có văn bản thông báo cụ thể lý do không xác nhận.Trường hợp cần kiểm tra, đối chiếu lại các thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụthuế của người nộp thuế trước khi xác nhận, cơ quan hải quan gửi thông báo chongười nộp thuế biết lý do chưa xác nhận.Thời hạn phải trả kết quả cho người nộp thuế là trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu xác nhận của người nộp thuế.Như vậy, căn cứ các quy định trên công ty phải hoàn thành thủ tục thanh lý máy mócthiết bị trước khi giải thể, ngưng hoạt đông. Đồng thời, công ty phải có văn bản gửiTổng cục Hải quan xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế. Cơ quan Hải quan sẽ tiến hànhkiểm tra, xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của công ty. Nếu công ty chưahoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế cơ quan hải quan sẽ thông báo cho công ty biết lý dochưa xác nhận và có hướng dẫn cụ thể để công ty hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.3