Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia Lưu

8 0 22/06/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG THƯƠNG -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2016THÔNG TƯ LIÊN TỊCHHướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quyđịnh chi Tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữký số;Căn cứ Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủSửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15tháng 02 năm 2007 Quy định chi Tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số vàdịch vụ chứng thực chữ ký số;Căn cứ Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sungmột số Điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chínhphủ quy định chi Tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứngthực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15tháng 02 năm 2007;Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Căn cứ Nghị định 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chi Tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tếvà các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quyđịnh chi Tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giámsát, kiểm soát hải quan; Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư liên tịchhướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi Điều chỉnh !"#$%&'()*(+,)*-.*/  01  )*( 2  344506    6  7    8%  4  9  :  -  23:;<78%3=(>?=)*-$9@A?7?*/01)*(9B=C1)*(DEF%G(D7%27DEF%2,71)*(-97"*2(*H5*-9BI(JC7=C>7?C#$%&'()*(K2(*-LMN=C>%&'(O@(,P%(O=C>%&'(=(&>)*-.<CCQR@O=C>%&'(=(&#)*-.<CCQQHH5*-9B)*GSE(9$?/E(@T?#A-A'R7UV-A'-W2'C-F!A7=C>%&'(.X,1;B*H6H5*-9B#$?W?9G(,-Y-F!A=C>%&'()*-.X,1;B*Z(&>9&#H4H5*-9BY%&'()*(H3H:Z9[-BE7)*(7=C>%&'(*&X,1;B*-W!A+,7)*-AHĐiều 2. Đối tượng áp dụng H7#)*(D-#9*&&>D&#\U8]'^D[??_?-97=C>%&'()*-.X,1;B*HHYUD7L!A]*[E`*D/?E`*D)*71\(RYUD7L\)*B9a(9C)*(-$,.-&]*[E`*D/?E`*D)*71\(!(M?#U!A7=C>%&'()*(Y%&'()*(HĐiều 3. Giải thích từ ngữ G,DZVZ-L-WF*2(* 1. Chứng từ hành chính một cửa -W.,G(D'-D/9*GZ@T?#A-A'-F!A7=C>%&'(GY%&'()*(H2. Cơ quan xử lý thủ tục hành chính một cửa #)*(D-#9*&&>D&#\U8]'^D[??_?-97=C>+,)*-.X,1;B*K2(*-LM#)*(]'^OH3. Người khai YU,b7L!A7=C>%&'(+,)*-.X,1;B*H4. Người sử dụng hệ thống 7-W+,)*-.X,1;B*-W?_?G*/?9,Y%&'()*(H5. Thông tin bí mật Z,c2'CA.,/?9]7--\d%/e+,)*-=(?7?*L"9B@1,9"@>%L"D*/#%.97*L"D)*-E7\)*(H6. Cổng thông tin một cửa quốc gia+,X,1;B*f:-23:;<78%3=(>?=%&A>W?@(,P%")*(=(#)*(1)*(DA=(&#K2(*-LM7A]'^*OH7. Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia YC01)*(G!*&&>HĐiều 4. Thực hiện Cơ chế một cửa quốc giaH7=C>%&'(99AG(,-YZ(7#)*(]'^)*(Y%&'()*(-W!A2(*(O:cE(D7#)*(]'^'9B=C>%&'(Y%&'()*(R@OY%&'()*($?/9*F$?-$7A]'^*RO7#)*(]'^$?/D]'^D?1PG.7$?/]'^DG1E$)*1]'^Y%&'()*(ROY%&'()*(?1PG.7$?/]'^DG1E$)*1]'^cE(9A]'^*\)*(HHgAG()*$-G#$%&'()*(-W!A2(*(O7#)*(D-#9*&&#+,U8DA%9C-W?L!A=C[?[?_?D[U/-97=C>%&'(+,)*-.;F%@X,1;B*-9\(]*[E`*D/?E`*=(YUD7L9'[?_?D[U/6