Thông tư liên tịch 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Lưu

48 0 02/06/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư liên tịch 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KHOAHỌC VÀ CÔNG NGHỆ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 77/2016/TTLT-BTC-BKHCNHà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2016 THÔNG TƯ LIÊN TỊCHHướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra nhà nướcvề chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quảnlý của Bộ Khoa học và Công nghệCăn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quyđịnh chi Tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giámsát, kiểm soát hải quan;Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủquy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;Căn cứ Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ vềnhãn hàng hóa;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chi Tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tếvà các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Côngnghệ;Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tưliên tịch hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra nhànước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quảnlý của Bộ Khoa học và Công nghệ.Chương IQUY ĐỊNH CHUNG1 Điều 1. Phạm vi Điều chỉnhThông tư liên tịch này hướng dẫn việc áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia để thực hiệnthủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Namthuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định tại Luật Chấtlượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2012, Luật Hải quan ngày 23 tháng6 năm 2014 và Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chínhphủ quy định chi Tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểmtra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với các nội dung sau:1. Quy định về quy trình khai và tiếp nhận thông tin khai, trả kết quả thực hiện thủ tụchành chính bằng phương thức điện tử; các tiêu chí, định dạng của chứng từ điện tửđược sử dụng để thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóanhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệquy định tại Điều này.2. Quy định về cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin để thực hiện thủ tục hành chínhmột cửa quy định tại Điều này giữa Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ.3. Những vấn đề khác liên quan tới thủ tục hành chính quy định tại Điều này đượcthực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.Điều 2. Đối tượng áp dụng1. Các cơ quan, đơn vị được phân công, phân cấp kiểm tra nhà nước về chất lượng sảnphẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiệnxử lý các thủ tục hành chính một cửa quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này; cáccơ quan thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thông quan cho hàng hóa nhậpkhẩu vào Việt Nam.2. Tổ chức, cá nhân thực hiện nhập khẩu hàng hóa; tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩavụ liên quan đến hoạt động nhập khẩu hàng hóa lựa chọn phương thức thực hiện cácthủ tục hành chính một cửa thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.3. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc đối tượng kiểm tra quy định tại Điều 2Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng BộKhoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhậpkhẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.Điều 3. Giải thích từ ngữTrong Thông tư liên tịch này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:1. Cơ quan xử lý thủ tục hành chính một cửa (sau đây gọi là cơ quan xử lý) là cơquan được phân công, phân cấp của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ có chứcnăng xử lý, cấp phép đối với các thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 1 Thông tưliên tịch này.2 2. Cổng thông tin một cửa quốc gia theo Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và biện pháp thi hànhLuật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan là một hệthống thông tin tích hợp bao gồm hệ thống thông quan của cơ quan hải quan, hệ thốngthông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi là các hệ thống xử lý chuyênngành).3. Hồ sơ hành chính một cửa gồm các chứng từ điện tử, tài liệu kèm theo theo quyđịnh của các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành đối với từng thủ tục hànhchính dưới các hình thức: chứng từ điện tử được chuyển đổi từ chứng từ giấy theo quyđịnh của pháp luật về giao dịch điện tử, chứng từ giấy.4. Chứng từ điện tử là thông tin khai, kết quả xử lý, thông báo được tạo ra, gửi đi,nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính một cửa.5. Người khai là tổ chức hoặc cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính một cửa theoquy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này.6. Người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia là các đối tượng theo quy định tạiKhoản 1 Điều 11 Thông tư liên tịch này được phép truy cập vào Cổng thông tin mộtcửa quốc gia.7. Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia theo quy định tại Khoản 3 Điều 8Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chiTiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểmsoát hải quan là Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính.8. Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định gồm: Tổ chức chứng nhận, tổ chứcgiám định đã được đăng ký và chỉ định theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướngdẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp,Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoahọc và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoahọc và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sựphù hợp và Thông tư số 11/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộtrưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Côngnghệ.Trường hợp các văn bản quy định tại Khoản này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thếthì thực hiện theo quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.Điều 4. Các giao dịch điện tử trên Cơ chế một cửa quốc gia3