Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC Quy định việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng) Lưu

10 0 13/06/2010 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC Quy định việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng)

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG -GIAO THÔNG VẬN TẢI -TÀI CHÍNH-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc---------Số: 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTCHà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2010 THÔNG TƯ LIÊN TỊCHQUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 16 CHỖ NGỒI, LOẠIMỚI (CHƯA QUA SỬ DỤNG)Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và cáchoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;Liên Bộ Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính quy định cụ thể về cửa khẩunhập khẩu và điều kiện thông quan đối với ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới(chưa qua sử dụng) dưới đây gọi tắt là ô tô chở người: Điều 1. Quy định cửa khẩu nhập khẩuÔ tô chở người chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế:Cái Lân-Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-VũngTàu. Thủ tục hải quan được thực hiện tại cửa khẩu nhập khẩu.Điều 2. Điều kiện, thủ tục và thời hạn kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu1. Cơ quan hải quan chỉ được hoàn thành thủ tục thông quan hàng hóa khi ô tô chởngười đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹthuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc cấp Thông báo miễn kiểm trachất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu. 2. Thủ tục kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhậpkhẩu theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. 3. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xecơ giới nhập khẩu hoặc Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảovệ môi trường xe cơ giới nhập là 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra xe cơ giới nhập khẩu tại địa điểm kiểm tra đã đăng ký ghi trong Giấy đăng ký kiểm trachất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu. Điều 3. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2010./. KT. BỘ TRƯỞNGBỘ GIAO THÔNG VẬN TẢITHỨ TRƯỞNGLê Mạnh HùngKT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Thành BiênKT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNHTHỨ TRƯỞNGĐỗ Hoàng Anh TuấnNơi nhận: - Ban bí thư T.W Đảng; - Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng; - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; - Tòa án Nhân dân Tối cao; - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); - Kiểm toán Nhà nước; - Tổng cục Hải quan; - Công báo; - Website Chính phủ; - Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị trực thuộc Bộ CT, Bộ GTVT, Bộ TC; - Website Bộ Công Thương; - Lưu: VT, XNK (2).