Thông tư liên tịch 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT ngày 12/11/2015 Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia Lưu

14 1 11/11/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư liên tịch 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT ngày 12/11/2015 Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NÔNGNGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂNNÔNG THÔN - BỘ TÀINGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG- BỘ Y TẾ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYTHà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCHHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIACăn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn;Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môitrường;Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giámsát, kiểm soát hải quan;Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộtrưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịchhướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.Mục 1: QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhThông tư này hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia theo quy định tại LuậtHải quan số 54/2014/QH13 và Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tụchải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với các nội dung sau:1 1. Quy định danh mục các thủ tục hành chính áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia (sauđây gọi là các thủ tục hành chính một cửa) của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế tại Phụ lục I ban hành kèmtheo Thông tư này.2. Quy định về quy trình khai và tiếp nhận thông tin khai, trả kết quả thực hiện thủ tụchành chính bằng phương thức điện tử; các tiêu chí, định dạng của chứng từ điện tửđược sử dụng để thực hiện các thủ tục hành chính một cửa tại khoản 1 Điều này.3. Quy định về cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin để thực hiện các thủ tục hànhchính một cửa.4. Những vấn đề khác liên quan tới các thủ tục hành chính một cửa thuộc khoản 1Điều này được thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.Điều 2. Đối tượng áp dụng1. Các cơ quan, đơn vị thuộc hoặc được chỉ định của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế xử lý, cấp phép các thủtục hành chính một cửa quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này.2. Tổ chức, cá nhân thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; tổ chức, cánhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnhhàng hóa lựa chọn phương thức thực hiện các thủ tục hành chính một cửa thông quaCổng thông tin một cửa quốc gia.Điều 3. Giải thích từ ngữTrong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:1. Cổng thông tin một cửa quốc gia theo khoản 1 Điều 7 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP là một hệ thống thông tin tích hợp bao gồm hệ thống thông quan của cơ quan hảiquan, hệ thống thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ, các hệ thống công nghệthông tin khác (sau đây gọi là các hệ thống xử lý chuyên ngành).2. Cơ quan xử lý thủ tục hành chính một cửa (sau đây gọi là Cơ quan xử lý) là cơquan, đơn vị thuộc hoặc được chỉ định của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế có chức năng xử lý, cấp phépđối với các thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này.3. Hồ sơ hành chính một cửa gồm các chứng từ điện tử, tài liệu kèm theo theo quyđịnh của các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành đối với từng thủ tục hànhchính dưới các hình thức: chứng từ điện tử chuyển đổi từ chứng từ giấy, chứng từ giấy.4. Chứng từ điện tử là thông tin khai, kết quả xử lý, thông báo được tạo ra, gửi đi,nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính một cửa.5. Người khai là tổ chức hoặc cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính một cửa theoquy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này.6. Người sử dụng hệ thống là các đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thôngtư này được phép truy cập vào Cổng thông tin một cửa quốc gia.2 7. Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia là Tổng cục Hải quan trực thuộcBộ Tài chính.Điều 4. Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia1. Các thủ tục hành chính một cửa và việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan xử lýthông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia được thực hiện như sau:a) Người khai, các cơ quan xử lý gửi thông tin về thủ tục hành chính một cửa tới Cổngthông tin một cửa quốc gia;b) Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận và chuyển tiếp thông tin đến các hệthống xử lý chuyên ngành;c) Các cơ quan xử lý tiếp nhận, xử lý thông tin, phản hồi trạng thái tiếp nhận, xử lý, trảkết quả xử lý tới Cổng thông tin một cửa quốc gia;d) Cổng thông tin một cửa quốc gia phản hồi trạng thái tiếp nhận/xử lý, trả kết quả xửlý thông tin tới người khai và hệ thống xử lý chuyên ngành có liên quan.2. Việc ra quyết định trên Cơ chế một cửa quốc gia được thực hiện như sau:a) Các cơ quan xử lý thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyênvà Môi trường, Bộ Y tế xử lý, cấp phép, giấy chứng nhận, xác nhận đối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu cho người khai và gửi giấy phép, giấy chứng nhận, xác nhậnhoặc kết quả xử lý khác tới cơ quan hải quan thông qua Cổng thông tin một cửa quốcgia;b) Cơ quan hải quan ra quyết định cuối cùng về việc thông quan hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu, quá cảnh trên cơ sở giấy phép và các kết quả xử lý của cơ quan xử lý đượcchuyển tới hệ thống thông quan của cơ quan hải quan thông qua Cổng thông tin mộtcửa quốc gia.Điều 5. Các giao dịch điện tử trên Cơ chế một cửa quốc giaCác giao dịch điện tử trên Cơ chế một cửa quốc gia (sau đây gọi là các giao dịch điệntử) bao gồm:1. Khai, nhận, phản hồi thông tin về việc xử lý hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chínhmột cửa trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.2. Tiếp nhận và chuyển thông tin khai từ Cổng thông tin một cửa quốc gia tới các hệthống xử lý chuyên ngành.3. Nhận kết quả xử lý từ các hệ thống xử lý chuyên ngành tới Cổng thông tin một cửaquốc gia.4. Trao đổi thông tin giữa các hệ thống xử lý chuyên ngành thông qua Cổng thông tinmột cửa quốc gia.Điều 6. Hồ sơ hành chính một cửa1. Các loại chứng từ điện tử:Chứng từ điện tử gồm có:3