Thông tư liên tịch 112/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 29/07/2015 Hướng dẫn cơ chế phối hợp và xử lý trong kiểm tra, phát hiện chất phóng xạ tại cửa khẩu Lưu

7 0 28/07/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư liên tịch 112/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 29/07/2015 Hướng dẫn cơ chế phối hợp và xử lý trong kiểm tra, phát hiện chất phóng xạ tại cửa khẩu

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KHOAHỌC VÀ CÔNG NGHỆ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 112/2015/TTLT-BTC-BKHCNHà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015THÔNG TƯ LIÊN TỊCHHƯỚNG DẪN CƠ CHẾ PHỐI HỢP VÀ XỬ LÝ TRONG VIỆC KIỂM TRA,PHÁT HIỆN CHẤT PHÓNG XẠ TẠI CÁC CỬA KHẨUCăn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Côngnghệ;Căn cứ Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật năng lượng nguyên tử;Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giámsát hải quan;Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tưliên tịch hướng dẫn cơ chế phối hợp và xử lý trong kiểm tra, phát hiện chất phóng xạtại các cửa khẩu.Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhThông tư liên tịch này hướng dẫn cơ chế phối hợp và xử lý trong việc kiểm tra, pháthiện chất phóng xạ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyểnvận chuyển bằng container; hành lý và hành khách nhập cảnh, quá cảnh tại các cửakhẩu.Điều 2. Đối tượng áp dụng1. Công chức hải quan, cơ quan hải quan các cấp.2. Công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.3. Công chức, viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố.4. Người khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung1 chuyển; người điều khiển phương tiện vận tải chuyên chở hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu, quá cảnh, trung chuyển; hành khách nhập cảnh, quá cảnh.5. Các cơ quan quản lý, cơ quan kinh doanh cảng biển quốc tế, cảng hàng không quốctế và các khu vực cửa khẩu khác.6. Các cơ quan, đơn vị thuộc các Bộ, ngành liên quan trong việc phối hợp thực hiệncác nội dung quy định tại Thông tư liên tịch này.Điều 3. Giải thích từ ngữTrong Thông tư liên tịch này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:1. Trạm báo động trung tâm (CAS) hoặc Trạm cảnh báo tại chỗ (LAS) là phòng có cáctrang thiết bị phù hợp được đặt gần nơi có hệ thống các cổng phát hiện phóng xạ vàtrực tiếp thu nhận dữ liệu từ hệ thống này.2. Trung tâm hỗ trợ cảnh báo (ASC) được đặt tại Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật về an toànbức xạ và ứng phó sự cố của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, có nhiệm vụ thu nhậndữ liệu từ Trung tâm Phân tích dữ liệu quốc gia.3. Trung tâm Phân tích dữ liệu quốc gia (NDAC) được đặt tại trụ sở Tổng cục Hảiquan, có nhiệm vụ thu nhận dữ liệu từ Trạm báo động trung tâm (CAS) hoặc Trạmcảnh báo tại chỗ (LAS) và gửi thông tin này cho Trung tâm hỗ trợ cảnh báo (ASC).4. Khu vực kiểm tra thứ cấp là khu vực để kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu,quá cảnh, trung chuyển và hành lý và hành khách nhập cảnh, quá cảnh sau khi kiểmtra sơ cấp phát hiện có báo động phóng xạ.5. Sievert (Sv) là đơn vị dùng trong xác định giá trị liều tương đương, liều hiệu dụngdo bức xạ i-ôn hóa tác động lên cơ thể con người, 1 Sv = 1 Joule/kg trong hệ SI (hệ đolường quốc tế).6. Cổng phát hiện phóng xạ (RPM) là thiết bị có khả năng phát hiện và kích hoạt báođộng khi có vật liệu hạt nhân và vật liệu phóng xạ đi qua.7. Thiết bị xác định đồng vị phóng xạ (RIID) là thiết bị cầm tay có khả năng xác địnhđược loại đồng vị phóng xạ hoặc tập hợp các loại đồng vị phóng xạ có trong đối tượngkiểm tra.8. Thiết bị đo suất liều cá nhân (PRD) là thiết bị cầm tay, kích thước nhỏ, được trangbị cho các cán bộ đang làm nhiệm vụ, có khả năng phát hiện, cảnh báo khi có bức xạ i-ôn hóa.9. Hành lý bao gồm hành lý mang theo người, hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyếnđi, hành lý thất lạc, từ bỏ, bỏ quên tại cửa khẩu.Chương IICƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUANĐiều 4. Trách nhiệm của cơ quan hải quan1. Tại các cửa khẩu đã được trang bị hệ thống kiểm tra phát hiện phóng xạ, cơ quanhải quan có trách nhiệm sau:2 a) Bảo đảm Trạm báo động trung tâm (CAS) hoặc Trạm cảnh báo tại chỗ (LAS) tạicửa khẩu kết nối, thu nhận dữ liệu từ các cổng phát hiện phóng xạ và kết nối, truyềndữ liệu về Trung tâm phân tích dữ liệu quốc gia (NDAC), đảm bảo hoạt động liên tục24 giờ/7 ngày;b) Trường hợp hệ thống có sự cố kỹ thuật, hư hỏng xảy ra thì hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển và hành lý, hành khách nhập cảnh, quá cảnh khôngphải kiểm tra phóng xạ. Đồng thời Chi cục Hải quan cửa khẩu phải kịp thời báo cáoCục Hải quan tỉnh, thành phố và Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn;c) Phối hợp với cơ quan kinh doanh cảng để bảo đảm có khu vực kiểm tra thứ cấp vàlưu giữ hành khách, hàng hóa khi phát hiện có phóng xạ;d) Với mỗi ca làm việc, chỉ định ít nhất một công chức hải quan vận hành Trạm báođộng trung tâm (CAS) hoặc Trạm cảnh báo tại chỗ (LAS) và khi có kiểm tra thứ cấpthì điều động hai công chức hải quan thực hiện;đ) Thực hiện việc soi chiếu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển vàhành lý, hành khách nhập cảnh, quá cảnh theo Quy trình nghiệp vụ kiểm tra, phát hiệnphóng xạ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển vận chuyểnbằng container; hành lý và hành khách nhập cảnh, quá cảnh tại các cửa khẩu do Tổngcục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành;e) Khi phát hiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển; hành lý vàhành khách nhập cảnh, quá cảnh chứa chất phóng xạ hoặc nhiễm phóng xạ, cơ quanhải quan:- Dừng làm thủ tục hải quan hoặc dừng thông quan hàng hóa, hành lý và thông báocho chủ hàng, người khai hải quan hoặc hành khách;- Thông báo bằng biện pháp nhanh nhất (qua điện thoại, fax) tới Cục Hải quan tỉnh,thành phố, các đầu mối do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân chỉ định; cung cấp đầy đủthông tin liên quan đến vụ việc theo yêu cầu của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân theoPhụ lục Cảnh báo phóng xạ ban hành kèm theo Thông tư này để yêu cầu hỗ trợ; tạođiều kiện thuận lợi cho các hoạt động hỗ trợ của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân;- Phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân để xử lý bằng các biện pháp sau đây:+ Áp dụng ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cần thiết theo hướng dẫn của Cục Antoàn bức xạ hạt nhân nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tác hại đối với con người, môitrường;+ Áp dụng các biện pháp loại bỏ chất phóng xạ, tẩy xạ hàng hóa chứa chất phóng xạhoặc nhiễm phóng xạ, trừ trường hợp tái xuất ngay;- Thông báo và phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh cảng và các cơ quan quản lý tạicảng biển, cảng hàng không quốc tế, các khu vực cửa khẩu có trang bị hệ thống kiểmtra phát hiện phóng xạ biết để kiểm soát việc thực hiện các biện pháp quy định trên;- Cục Hải quan tỉnh, thành phố thông báo và đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ trênđịa bàn có cửa khẩu phối hợp xử lý theo quy định.3