Thông tư liên tịch 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu Lưu

18 0 29/06/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư liên tịch 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH - BỘKHOA HỌC VÀ CÔNGNGHỆ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 110/2016/TTLT-BTC-BKHCNHà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016 THÔNG TƯ LIÊN TỊCHHƯỚNG DẪN PHỐI HỢP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VÀ THÔNG QUAN HÀNGHÓA NHẬP KHẨUCăn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11năm 2007;Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;Căn cứ Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quyđịnh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượngsản phẩm, hàng hoá;Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quyđịnh chi tiết, biện pháp thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan,kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế vàcác hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Côngnghệ;Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Căn cứ Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướngChính phủ ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa;Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tưliên tịch hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu.Chương I1 QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh1. Thông tư này hướng dẫn nội dung phối hợp trong hoạt động kiểm tra chất lượng vàthông quan hàng hóa đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra nhà nướcvề chất lượng theo quy định của pháp luật.2. Thông tư này không áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu sau:a) Hành lý của người nhập cảnh; tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân trong địnhmức miễn thuế;b) Hàng hóa của các tổ chức, cá nhân ngoại giao, tổ chức quốc tế trong định mức miễnthuế;c) Mẫu hàng để quảng cáo không có giá trị sử dụng; hàng mẫu để nghiên cứu khoahọc, nghiên cứu phục vụ sản xuất;d) Hàng hóa tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại;đ) Quà biếu, tặng trong định mức miễn thuế; e) Hàng hoá trao đổi của cư dân biên giới trong định mức miễn thuế;g) Hàng hoá, vật tư, thiết bị, máy móc tạm nhập - tái xuất không tiêu thụ tại Việt Nam;h) Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển;i) Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan (không áp dụng đối với hàng hóatừ kho ngoại quan đưa vào nội địa tiêu thụ);k) Nguyên liệu, vật tư, hàng mẫu để gia công cho thương nhân nước ngoài, để sản xuấthàng xuất khẩu;l) Hàng hóa kinh doanh bán miễn thuế cho khách xuất cảnh (quản lý theo chế độ tạmnhập - tái xuất);m) Hàng hóa tái nhập khẩu để sửa chữa, tái chế theo yêu cầu của đối tác nước ngoài; n) Hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp;o) Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; p) Hàng hoá do Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ quản lý chuyên ngành quy địnhđược miễn, giảm kiểm tra chất lượng từng trường hợp cụ thể.3. Hàng hóa nhập khẩu là chất phóng xạ, sản phẩm có phóng xạ thực hiện theo LuậtNăng lượng nguyên tử và các văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết thực hiện.Điều 2. Đối tượng áp dụngThông tư này áp dụng đối với:2 1. Người khai hải quan theo quy định tại Khoản 14, Điều 4 của Luật Hải quan và Điều5 của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiếtvà biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soáthải quan;2. Cơ quan kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu gồm: cơ quan kiểm tra nhà nướctrực thuộc các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực; các tổ chức được các Bộ quản lý ngành,lĩnh vực chỉ định chức năng kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (sauđây gọi là cơ quan kiểm tra chất lượng);3. Tổ chức đánh giá sự phù hợp về chất lượng hàng hóa nhập khẩu;4. Cơ quan hải quan, công chức hải quan;5. Cơ quan nhà nước khác trong phối hợp thực hiện nội dung quy định có liên quan tạiThông tư liên tịch này.Điều 3. Nguyên tắc phối hợp1. Cơ quan kiểm tra chất lượng, tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện kiểm tra, đánhgiá chất lượng hàng hóa và thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng theo quyđịnh của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007, Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtChất lượng sản phẩm, hàng hóa và Thông tư hướng dẫn của các Bộ quản lý ngành,lĩnh vực liên quan. 2. Cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục đưa hàng về bảo quản, kiểmtra, giám sát hải quan đối với hàng hóa mang về bảo quản theo quy định của Luật Hảiquan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiếtvà biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soáthải quan và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tàichính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.3. Ngoài việc thực hiện các quy định của pháp luật nêu trên, cơ quan kiểm tra chấtlượng, tổ chức đánh giá sự phù hợp và cơ quan hải quan có trách nhiệm thực hiện cácnội dung quy định tại Thông tư liên tịch này. Chương IIQUY ĐỊNH CỤ THỂĐiều 4. Phối hợp trong hoạt động lấy mẫu và kiểm tra, đánh giá sự phù hợp hànghóa nhập khẩu 1. Quy trình lấy mẫu hàng hóa, biên bản lấy mẫu hàng hóa để phục vụ đánh giá sự phùhợp của hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo các văn bản hướng dẫn chứng nhận hợpchuẩn, chứng nhận hợp quy của các Bộ quản lý chuyên ngành về quản lý nhà nước vềchất lượng.3