Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BCA-BCT quy định về thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên Lưu

80 1 07/03/2012 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BCA-BCT quy định về thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG AN-BỘ CÔNG THƯƠNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 04/2012/TTLT-BCA-BCT Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012 THÔNG TƯ LIÊN TỊCHQUY ĐỊNH VỀ THIẾT BỊ PHÁT TÍN HIỆU CỦA XE ĐƯỢC QUYỀN ƯU TIÊNCăn cứ Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 quy định về tín hiệu của xeđược quyền ưu tiên (Nghị định số 109/2009/NĐ-CP);Căn cứ Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 quy định điều kiện về an ninh,trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (Nghị định số 72/2009/NĐ-CP);Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương (được sửa đổi, bổ sung theoNghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14/6/2011);Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư liên tịch quyđịnh về thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên,Chương 1.QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhThông tư này quy định về sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, lắp đặt và sử dụng thiết bịphát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; cấp, thu hồi Giấy phép sử dụng thiết bị pháttín hiệu của xe được quyền ưu tiên và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân cóliên quan.Điều 2. Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với:1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, lắp đặt thiết bị phát tín hiệu củaxe được quyền ưu tiên.2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân quản lý và sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xeđược quyền ưu tiên. 3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh,nhập khẩu, lắp đặt, quản lý và sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưutiên.Chương 2.QUY ĐỊNH CỤ THỂĐiều 3. Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thiết bị phát tín hiệu của xe được quyềnưu tiênTổ chức, đơn vị, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thiết bị phát tín hiệu của xeđược quyền ưu tiên phải bảo đảm đáp ứng quy định của Nghị định số 72/2009/NĐ-CP,Nghị định số 109/2009/NĐ-CP, Thông tư này và các quy định của pháp luật khác cóliên quan; đồng thời, chỉ được bán hoặc lắp đặt thiết bị phát tín hiệu của xe đượcquyền ưu tiên cho tổ chức, cá nhân có Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xeđược quyền ưu tiên.Điều 4. Lắp đặt và sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên1. Xe được quyền ưu tiên khi lắp đặt thiết bị phát tín hiệu ưu tiên phải có Giấy phép sửdụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên (theo mẫu số 01 ban hành kèmtheo Thông tư này) do cơ quan Cảnh sát giao thông cấp quy định tại Điều 5 của Thôngtư này.2. Đối với xe Cảnh sát giao thông dẫn đoàn, khi lắp đặt đèn quay hoặc đèn chớp trênnóc xe ôtô thì phần đèn phát sáng màu đỏ nằm phía bên trái, phần đèn phát sáng màuxanh nằm phía bên phải người lái xe.3. Xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh trong tình trạng khẩn cấpthì sử dụng, quản lý biển hiệu theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp. Biểnhiệu được gắn tại góc dưới bên phải của mặt trong kính chắn gió phía trước của xe.4. Xe được quyền ưu tiên đã lắp đặt thiết bị phát tín hiệu ưu tiên nhưng không đúngquy định tại Nghị định số 109/2009/NĐ-CP và Thông tư này thì trong thời hạn 07ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực phải xin cấp Giấy phép sử dụng thiết bị pháttín hiệu của xe được quyền ưu tiên và lắp đặt lại thiết bị phát tín hiệu của xe đượcquyền ưu tiên theo đúng quy định. Trường hợp xe được quyền ưu tiên đã hết niên hạnsử dụng, thay đổi mục đích sử dụng hoặc không đủ điều kiện theo quy định của Nghịđịnh số 109/2009/NĐ-CP phải tháo gỡ, thu hồi thiết bị phát tín hiệu của xe đượcquyền ưu tiên để quản lý.Điều 5. Cấp, thu hồi Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyềnưu tiên1. Việc cấp, thu hồi giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiêndo cơ quan Công an thực hiện theo quy định của Thông tư này. Riêng đối với xe Quânsự thì việc cấp, thu hồi Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưutiên thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Quốc phòng ban hành. 2. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưutiêna) Công văn đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưutiên của cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý xe được quyền ưu tiên, trong đó nêu rõ lýdo cấp và các thông tin khác như: loại xe, biển số, tên cơ quan, tổ chức, cá nhân, địachỉ …;b) Bản sao đăng ký xe ô tô hoặc mô tô (xuất trình bản chính để đối chiếu).Trường hợp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên bị hưhỏng, nhàu nát hoặc bị mất, cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý xe được quyền ưu tiênphải có văn bản đề nghị cấp lại và nêu rõ lý do.3. Thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyềnưu tiêna) Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt cấp giấy phép sử dụng thiết bị pháttín hiệu của xe được quyền ưu tiên cho các Bộ, ngành ở Trung ương;b) Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đâyviết gọn là Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh) cấp giấy phép sử dụng thiếtbị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địaphương;c) Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt thu hồi giấy phép sử dụng thiết bịphát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên do cơ quan mình cấp hoặc do Phòng Cảnh sátgiao thông Công an cấp tỉnh cấp; Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh thu hồigiấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên do cơ quan mìnhcấp.4. Các trường hợp thu hồi giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyềnưu tiêna) Xe được quyền ưu tiên đã lắp đặt các thiết bị phát tín hiệu ưu tiên nhưng bị hưhỏng, cũ nát, hết niên hạn sử dụng;b) Xe được quyền ưu tiên đã chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc thanh lý;c) Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên hết thời hạn sửdụng.5. Thời hạn cấp, sử dụng giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyềnưu tiêna) Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quyđịnh tại Khoản 2 Điều này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp giấy phép sửdụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên cho cơ quan, tổ chức, cá nhânquản lý xe được quyền ưu tiên; trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép sử dụngthiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;