Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BCT-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BCT-BTC hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi quy định của Quy chế chứng nhận Quy trình Kimberley Lưu

2 0 02/01/2012 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BCT-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BCT-BTC hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi quy định của Quy chế chứng nhận Quy trình Kimberley

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ TÀI CHÍNH--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: 01/2012/TTLT-BCT-BTC  THÔNG TƯ LIÊN TỊCHSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ14/2009/TTLT-BCT-BTC NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2009 CỦA BỘ CÔNGTHƯƠNG VÀ BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP CHỨNG NHẬN VÀTHỦ TỤC NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU KIM CƯƠNG THÔ NHẰM THỰC THICÁC QUY ĐỊNH CỦA QUY CHẾ CHỨNG NHẬN QUY TRÌNH KIMBERLEY !"#$%"&'&()*(&+)*',&-.*/"#0123-455 !56"#$%"7#/8/*'* !"#$%"&'&()*(&+)*',&-.*/"#0123-49*:;9*<=>8?<@?&AB3-13CBDB:&EF,G?<@#B?2+HI4 !"#$%"&'&()*(&+)*',&-.*/"#02$421E!>J!6F6F"#"9*:;9*<=>8?<@?&'&(1;K3-)*HL#M@#N@&O"#9*:;9*<=>8?<@?42P(Q62 992 K!!"#2"3A$%"&'&(K(###9*:;9*<=>8?<@?&AE,R*.BS*;%BS*B3-14)*:69 !"#$%"&'&(-TU#"+$*%,&"#02$40<3V0123-&0<3V02$7#/8/*)*"#213@O522W2 02 026"#0123-&02$3ANX&(.%;&"+;%BS*R*.BS*B3-1YP)*"#9*:;9*<=>8?<@?Z#*[&:\@213@O522W2 02 02]3#*^Điều 1. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 12, mục II như sau: Một (01) bản sao Giấy chứng nhận KP do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩucấp (bản sao này có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của người đứng đầuhoặc người được uỷ quyền của thương nhân đồng thời có kèm bản chính để đối chiếu).Điều 2. Sửa đổi khoản 1 Điều 14, mục III như sau:1. Đối với thương nhânThương nhân khi làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận KP đối với các lô hàngkim cương thô xuất khẩu phải nộp cho Phòng quản lý xuất nhập khẩu những giấy tờsau:a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận KP. Trong đơn thương nhân cam kết kim cươngthô xuất khẩu không phải là kim cương xung đột (bản chính có chữ ký và đóng dấucủa người đứng đầu hoặc người được uỷ quyền của của thương nhân);b) Bản khai hoàn chỉnh Giấy chứng nhận KP theo hướng dẫn tại Phụ lục VII gồm một(01) bản gốc và ba (03) bản sao;c) Giấy chứng nhận KP do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp đã đượcPhòng quản lý xuất nhập khẩu xác nhận nhập khẩu;d) Hoá đơn thương mại (bản sao có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính củangười đứng đầu hoặc người được uỷ quyền của thương nhân đồng thời có kèm bảnchính để đối chiếu);đ) Phiếu đóng gói (bản sao có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của ngườiđứng đầu hoặc người được uỷ quyền của thương nhân đồng thời có kèm bản chính đểđối chiếu);e) Hợp đồng gia công và định mức gia công đã đăng ký với cơ quan Hải quan (bản saocó chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của người đứng đầu hoặc người đượcuỷ quyền của thương nhân đồng thời có kèm bản chính để đối chiếu).Điều 3. Bổ sung Điều 15a vào sau Điều 15 như sau:“Điều 15a. Nộp tờ khai hải quan và vận tải đơn1. Thương nhân phải nộp cho Phòng quản lý xuất nhập khẩu tờ khai hải quan xuấtkhẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan và vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải tươngđương (bản sao có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của người đứng đầuhoặc người được uỷ quyền của thương nhân đồng thời có kèm bản chính để đối chiếu)trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan cho lôhàng kim cương thô xuất khẩu.2. Trong trường hợp thương nhân vi phạm quy định của khoản 1 Điều này, PhòngQuản lý xuất nhập khẩu xem xét tạm ngừng cấp Giấy chứng nhận KP cho các lô hàngxuất khẩu tiếp theo của thương nhân. Đồng thời, Bộ Công Thương sẽ gửi công vănthông báo tới cơ quan Hải quan về vi phạm của thương nhân để cơ quan Hải quan xemxét tạm ngừng làm thủ tục hải quan cho các lô hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu kimcương thô tiếp theo của thương nhân”. Điều 4. Bổ sung danh sách các nước thành viên của Quy chế chứng nhận Quytrình Kimberley quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số14/2009/TTLT-BCT-BTC như sau:Số thứ tự: 49, tên nước thành viên: Swaziland, chữ viết tắt: SZĐiều 5. Hiệu lực thi hànhThông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2012. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀICHÍNHTHỨ TRƯỞNGĐỗ Hoàng Anh TuấnKT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNGTHƯƠNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Thành Biên Nơi nhận:- Ban Bí thư Trung ương Đảng;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Văn phòng Quốc hội;- Kiểm toán nhà nước;- Cục kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp);- Công báo;- Website Chính phủ;- Website Bộ Công Thương;- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Công Thương;- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Tài chính;- Phòng QLXNK khu vực Hà Nội, Phòng QLXNK khu vực TP. Hồ Chí Minh;- Vụ Pháp chế Bộ Công Thương;- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính;- Lưu: VT, XNK (Bộ Công Thương) (15),VT, TCHQ (Bộ Tài chính) (15).