Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN hướng dẫn Quyết định 254/2006/QĐ-TTg về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới Lưu

1 0 30/01/2008 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN hướng dẫn Quyết định 254/2006/QĐ-TTg về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘTÀI CHÍNH - BỘ GIAOTHÔNG VẬN TẢI - BỘNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁTTRIỂN NÔNG THÔN - BỘY TẾ - NGÂN HÀNG NHÀNƯỚC VIỆT NAM---------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------Số: 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNNHà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TỊCHHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 254/2006/QĐ-TTG NGÀY 07THÁNG 11 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠTĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI VỚI CÁC NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚICăn cứ Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướngChính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biêngiới;Liên tịch Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển Nông thôn, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiệnQuyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chínhphủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới nhưsau:I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG1. Phạm vi Điều chỉnh1.1. Những từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau:a) “Phương thức không theo thông lệ quốc tế” là bên mua và bên bán không thỏathuận một quy định nào về áp dụng các thông lệ quốc tế trong hợp đồng. Thông lệquốc tế trong thương mại quốc tế được hiểu là tập quán, cách làm lặp đi, lặp lại nhiềulần trong buôn bán quốc tế và được các tổ chức quốc tế liên quan thừa nhận, như Quytắc chung INCOTERMS (International Rules for the Interpretation of Trade Terms).b) “Hàng hóa do cư dân nước có chung biên giới sản xuất” là hàng hóa có xuất xứ củanước có chung biên giới đất liền với Việt Nam sản xuất ra.c) “Khu vực tiếp giáp biên giới với các nước có chung biên giới” là khu vực biên giớigồm: các xã, phường, thị trấn có một phần địa giới hành chính trùng hợp với biên giớiquốc gia trên đất liền. d) “Vùng biên giới” gồm các tỉnh có một phần địa giới hành chính trùng hợp với biêngiới quốc gia trên đất liền. đ) “Các Điểm thông quan khác thuộc khu kinh tế cửa khẩu do Chính phủ Việt Namcho phép thành lập” là Điểm biên giới được ghi trong Quyết định của Thủ tướngChính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu hoặc cơquan có thẩm quyền cho phép thông quan hàng hoá. 1.2. Hoạt động thương mại biên giới quy định tại Thông tư này gồm: a) Hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá của cư dân biên giới là những hoạt độngdành riêng cho cư dân biên giới phù hợp với các quy định tại Điều 2, khoản 2 Điều 5và Điều 6 của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủtướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chungbiên giới. b) Buôn bán tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu và chợ trong khu kinh tế cửa khẩu.c) Hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá qua biên giới được các chủ thể quy định tạikhoản 1, Mục II và khoản 1, Mục III của Thông tư này tiến hành theo các phương thứckhông theo thông lệ quốc tế.2. Hàng hoá thương mại biên giớiHàng hóa mua bán, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu theo hình thức thương mại biêngiới được thực hiện theo những quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạtđộng mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quácảnh hàng hoá với nước ngoài.3. Chất lượng hàng hoá thương mại biên giớia) Về kiểm dịch y tế biên giới:- Tất cả hàng hoá buôn bán, vận chuyển qua biên giới đều phải khai báo với Cơ quankiểm dịch y tế biên giới (Việc kiểm tra thực tế và xử lý kiểm dịch y tế này chỉ thựchiện đối với hàng hoá mang véc tơ, mầm bệnh truyền nhiễm và yếu tố nguy cơ đếnsức khoẻ cộng đồng do Bộ Y tế thông báo và chỉ định). - Cục Y tế dự phòng và môi trường Việt Nam là cơ quan thuộc Bộ Y tế chịu tráchnhiệm triển khai các hoạt động kiểm dịch y tế biên giới trên địa bàn cả nước theo cácquy định của pháp luật hiện hành về kiểm dịch y tế. Hệ thống tổ chức cơ quan kiểmdịch y tế biên giới Việt Nam thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.- Thủ tục về trình tự kiểm tra thực tế và xử lý kiểm dịch y tế thực hiện theo quy trìnhkiểm dịch y tế biên giới nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành.- Khi có dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra ở khu vực biên giới của nước có chung biêngiới theo thông báo của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh chỉ đạo cơ quan kiểm dịch y tế triển khaicác hoạt động kiểm dịch y tế tại khu vực qua lại để kiểm tra, giám sát, thực hiện biệnpháp xử lý y tế kịp thời đối với hàng hoá đảm bảo không để dịch bệnh lây lan. b) Kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch thuỷ sản: - Chỉ những hàng hoá thuộc danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểmdịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệpvà Phát triển Nông thôn công bố mới phải làm thủ tục kiểm dịch.- Danh mục hàng hoá thuộc diện kiểm dịch động vật, thực vật xuất khẩu, nhập khẩuđược Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố trong từng thời kỳ. c) Về kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm:Hàng hoá là thực phẩm xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới phải được thực hiện theoPháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm.d) Về kiểm soát chất lượng:Hàng hoá của các đối tượng sau đây không phải kiểm tra nhà nước về chất lượng: Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới; hàng hóa đưa vào chợ biên giới, chợcửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu. Riêng về kiểm dịch y tế thì trừ khi có dịchbệnh và những hàng hóa được cơ quan có thẩm quyền thông báo về nguy cơ dịch bệnhcó thể truyền nhiễm qua.đ) Về công tác kiểm lâm: Thực hiện theo Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng8 năm 2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu,nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cây nhân tạo cácloài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm; Nghị định số 32/2006/NĐ-CPngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừngnguy cấp, quý, hiếm và Quyết định số 54/2006/ QĐ-BNN ngày 05 tháng 7 năm 2006của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về công bố Danh mục các loài động vật,thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế cácloài động, thực vật hoang dã nguy cấp.e) Đối với thuốc: thực hiện theo Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này.f) Đối với mỹ phẩm: thực hiện theo Quyết định số 35/2006/QĐ-BYT, ngày 10 tháng11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế quản lý mỹ phẩm.4. Thanh toán tiền hànga) Thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hoá của cư dân biên giới, thanh toán trongmua bán hàng hoá tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩuđược thực hiện bằng đồng Việt Nam (VNĐ), đồng tiền của nước có chung biên giới.Trường hợp thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, chỉ được thực hiện với nhữngđối tượng thu ngoại tệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.Thanh toán xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới theo các phương thức không theothông lệ quốc tế được thực hiện bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, đồng Việt Nam hoặcđồng tiền của nước có chung biên giới.