Thông tư 88/2013/TT-BTC hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, các nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế, chuyển loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong Lưu

18 1 27/06/2013 Nguồn : TCHQ 17 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 88/2013/TT-BTC hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, các nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế, chuyển loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

1 BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 88/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013 THÔNG TƯ THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THÍ ĐIỂM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP XĂNG DẦU, CÁC NGUYÊN LIỆU ĐỂ PHA CHẾ XĂNG DẦU; HOẠT ĐỘNG PHA CHẾ, CHUYỂN LOẠI XĂNG DẦU TẠI KHO NGOẠI QUAN XĂNG DẦU VÂN PHONG Thay thế bởi Thông tư 106/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016 Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11; Căn cứ Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/12/2007; Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài; Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu; Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế; Căn cứ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; 2 Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-TTg ngày 30/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoạt động của kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, các nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế, chuyển loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi áp dụng Thông tư này hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, các nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế, chuyển loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 264/QĐ-TTg ngày 30/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoạt động của kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong (sau đây gọi tắt là kho Vân Phong). Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Thương nhân đầu mối theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và thương nhân nước ngoài (gọi tắt là chủ hàng), có hợp đồng thuê kho hoặc hợp đồng dịch vụ pha chế, chuyển loại xăng dầu, được đưa xăng dầu và nguyên liệu vào kho Vân Phong để tồn chứa, pha chế, chuyển loại xăng dầu; được bán xăng dầu, xăng dầu sau pha chế tại kho Vân Phong ra nước ngoài, vào nội địa; được bán xăng dầu sau chuyển loại tại kho Vân Phòng ra nước ngoài. 2.Công ty liên doanh TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong (gọi tắt là chủ kho). 3. Cơ quan Hải quan. 4. Công ty giám định độc lập. Điều 3. Quy định về chuyển loại và pha chế xăng dầu trong kho Vân Phong 1. Chuyển loại xăng dầu: Xăng dầu chứa trong kho Vân Phong chỉ được phép chuyển loại để xuất kho Vân Phong đưa ra nước ngoài theo yêu cầu của chủ hàng quy định trong hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng dịch vụ chuyển loại để xuất khẩu, cụ thể: a) Chỉ được chuyển loại xăng dầu tương ứng với số lượng, chủng loại phù hợp với từng hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng dịch vụ chuyển loại để xuất khẩu; và 3 b) Hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng dịch vụ chuyển loại để xuất khẩu phải quy định rõ số lượng, chủng loại, nơi nhận hàng là cảng, địa điểm ở nước ngoài; và c) Xăng dầu đã chuyển loại xuất khẩu ra nước ngoài không được tái nhập, chuyển tiêu thụ nội địa. 2. Pha chế xăng dầu: Là quá trình trộn sản phẩm, bán thành phẩm xăng dầu, phụ gia và các chế phẩm khác để chuyển hoá thành sản phẩm xăng dầu. Điều 4. Một số quy định đặc thù 1. Đối với việc bơm xăng dầu, nguyên liệu đưa vào, ra kho Vân Phong: Xăng dầu, nguyên liệu chỉ được đưa vào, ra kho Vân Phong sau khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan, và chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan theo quy định. Chủ kho được bơm xăng dầu, nguyên liệu theo quy định dưới đây: a) Trên cơ sở hợp đồng với chủ hàng, chủ kho bơm xăng dầu, nguyên liệu từ phương tiện vận chuyển xăng dầu, nguyên liệu vào bồn, bể thuộc kho Vân Phong và đảm bảo cùng chủng loại, chất lượng với xăng dầu, nguyên liệu đang chứa trong bồn, bể đó (trường hợp chứa chung bồn, bể); b) Công chức hải quan thực hiện giám sát quá trình bơm và niêm phong ngay sau khi hoàn thành việc bơm xăng dầu, nguyên liệu vào kho hoặc bơm từ kho lên phương tiện vận chuyển theo quy định. 2. Thời hạn lưu giữ, bảo quản xăng dầu, nguyên liệu tại kho Vân Phong phải phù hợp với hợp đồng thuê kho Vân Phong và tuân thủ nội dung quy định tại Điều 24 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan. 3. Giấy Thông báo kiểm tra nhà nước về chất lượng: Trường hợp xăng dầu, nguyên liệu xuất kho Vân Phong đưa vào nội địa thuộc danh mục hàng hóa phải kiểm tra nhà nước về chất lượng, thương nhân nộp cho cơ quan Hải quan bản chính giấy Thông báo kết quả kiểm tra trước khi thông quan hàng hóa; trường hợp chưa có bản chính giấy Thông báo kết quả kiểm tra thì thương nhân được phép nộp bản fax (của bản chính), Giám đốc hoặc người được ủy quyền xác nhận, ký tên, đóng dấu và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về nội dung bản fax. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ khi xăng dầu thực hiện xuất kho Vân Phong, thương nhân có trách nhiệm nộp bản chính giấy Thông báo kết quả kiểm tra cho Chi cục Hải quan Vân Phong. 4. Xác định khối lượng, trọng lượng và chủng loại xăng dầu, nguyên liệu và xăng dầu sau pha chế, chuyển loại đưa vào, ra kho Vân Phong: a) Xăng dầu, nguyên liệu đưa vào kho; xăng dầu sau pha chế, chuyển loại phải được giám định khối lượng, trọng lượng và chủng loại. Chủ kho hoặc chủ hàng thực hiện