Thông tư 78/2015/TT-BTC ngày 20/05/215 Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Lưu

6 0 19/05/2015 Nguồn : Không rõ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 78/2015/TT-BTC ngày 20/05/215 Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 78/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2015 THÔNG TƯSỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐMẶT HÀNG XĂNG, DẦU THUỘC NHÓM 27.10 TẠI BIỂU THUẾ NHẬPKHẨU ƯU ĐÃIBãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2015Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyềnthống;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.101. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư số 61/2015/TT-BTC ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩuưu đãi mới quy định tại Danh mục thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư này.2. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng dầu diezel sinh học tại Chương 98 thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 61/2015/TT-BTC ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất 1 mới quy định tại Danh mục thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thôngtư này.Điều 2. Hiệu lực thi hành1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/5/2015.2. Thông tư này thay thế Thông tư số 61/2015/TT-BTC ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Nơi nhận:- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Tổng Bí thư;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;- Kiểm toán Nhà nước;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcCP;- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng;- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;- Công báo;- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;- Lưu: VT, Vụ CST (PXNK).KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGVũ Thị Mai DANH MỤC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐMẶT HÀNG THUỘC NHÓM 27.10(Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2015/TT-BTC ngày 20/5/2015 của Bộ trưởng BộTài chính)Mục I. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng đối với 97 Chương theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt NamMã hàng Mô tả hàng hóaThuế suất(%)27.10 Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa 2 được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc cácloại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải. - Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ nhiên liệu sinh học và trừ dầu thải: 2710.12 - - Dầu nhẹ và các chế phẩm: - - - Xăng động cơ: 2710.12.11 - - - - RON 97 và cao hơn, có pha chì 202710.12.12 - - - - RON 97 và cao hơn, không pha chì 202710.12.13 - - - - RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 có pha chì 202710.12.14- - - - RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 không phachì202710.12.15 - - - - Loại khác, có pha chì 202710.12.16 - - - - Loại khác, không pha chì 202710.12.20- - - Xăng máy bay, trừ loại sử dụng làm nhiên liệu máy bay phản lực102710.12.30 - - - Tetrapropylen 202710.12.40 - - - Dung môi trắng (white spirit) 202710.12.50- - - Dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng202710.12.60 - - - Dung môi nhẹ khác 202710.12.70- - - Naphtha, reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng động cơ202710.12.80 - - - Alpha olefin khác 202710.12.90 - - - Loại khác 202710.19 - - Loại khác: 2710.19.20 - - - Dầu thô đã tách phần nhẹ 52710.19.30 - - - Nguyên liệu để sản xuất than đen 5 - - - Dầu và mỡ bôi trơn: 2710.19.41 - - - - Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn 52710.19.42 - - - - Dầu bôi trơn cho động cơ máy bay 52710.19.43 - - - - Dầu bôi trơn khác 52710.19.44 - - - - Mỡ bôi trơn 52710.19.50 - - - Dầu dùng trong bộ hãm thủy lực (dầu phanh) 33