Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015 Về chế độ ưu tiên trong thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp Lưu

22 1 11/05/2015 Nguồn : Không rõ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015 Về chế độ ưu tiên trong thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------72/2015/TT-BTC THÔNG TƯQuy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra,giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp !"#$%&'(&)*+,-.!&)/0&12  !""#$%&%'  ()*+,-+&%./01--/2+3456457$%&%8  ()*9&:&2;%&%&%/2.$%&% " ()*""+,-+&%1/32;/<=:+>?,$?@7&2%+?:36AB?:3>6AB>?,0?CA&%-D3.&AE67/1F1+3456&/GHI=4J-4J+D71-KChương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh+0"/-3*40&1#.5&)*6*&)73*8&"!9(&:#!9&;8&"!&5<&=!>?(%9,/(%*7!-.!&)/9@&AB9-60C*/-3*40&1D73*%9*+,9@$*E9$*E9*4"8AB&5<&-.!&)/9@&AB5-60C*/-3*40&1FĐiều 2. Đối tượng áp dụngFG.!&)/>?(%9,/(%=!FF@&ABA73*8&"!FHFI*J*9*K,/(%=!:6*&)-6L0#M&:0C*70<N/7*.B(&#0<*(&*?//O/L0!#.&!&.@>K-6*P 8F FP"!8&"!9*P"!FF*I*J*9*K(**=A&1"!FĐiều 3. Giải thích từ ngữ#.+09**QR-0<&K0C*&:0;!FSG.!&)/0&1TA-.!&)/>?(%9,/(%=!0C**P"!8&"!*+,A-.!&)/0&1FFS@&AB0&1TA-.!&)/(&-.!-*53@&ABA73*8&"!0C**P"!8&"!*+,A-.!&)/0&1FHFSG60&1TA-6L0#M&:0C*70<N/7*.B(&#0<*(&*?//O/L0!#.&!&.@>K-6*P 850C**P"!8&"!*+,/-3*40&1FĐiều 4. Nguyên tắc áp dụng chế độ ưu tiênF=!>?(%9,/(%*7!-.!&)/0&1.U*-60&1.U*-.@&AB0&1J1#1V(!&0C*/-3*40&15'73*8&"!9(&:#!9&;8&"!"@&+0&5<&?*8**A.@&$>?(%9,/(%9W?*8**P58&"!#.."*FFX.&**0&10C*"@&+09-.!&)/0&1*Y0C*0W**0&1(*#.AZ56*"8AB0<*5'8&"!&5<&=!>?(%9,/(%[."*7!//A,*=A&1"!FChương IICHẾ ĐỘ ƯU TIÊNĐiều 5. Miễn kiểm tra chứng từ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóaF\&](&:#!*JQA&1"!4*^;P8&"!9&](&:#!6*=!#."#$6*&)73*8&"!9#Q#0VC/*=-?&)5&/@//A,.U*(&:#!_&1:&;6K7//A,FI*3*#0WI*3*8&"!"5&)*(&:#!_&1"@&&'FF`&)*(&:#!6*=!/8&0C*6*&) a;.&F!F&5<&-.!&)/*>?95&)*(&:#!6*=!>?(%9,/(%0C*6*&)(&*=-?&)5&/@//A,8&"!F F&5<&-.!&)/(*9bA)(&:#!_&1(+"9c#1I;V(!&>?(%9,/(%*7!-.!&)/FĐiều 6. Thông quan bằng tờ khai chưa hoàn chỉnhF0C*A73*8&"! aV(!&8&"!*0!.*E#1)>dAB-RA&)&)d8&"!*7!*P"!8&"!F#.V&@He !0P&f(:Q(BV(!&90V&(!&8&"!*,/,-RA&)5***JQ*=A&1"!4*^;P8&"![."@&&'g,8&"!;H5.)>dAB-RA&)&)d8&"!*7!*P"!8&"!F F#0VC/)-RA&)&)d*7!*P"!8&"!U/;6*.U*@-Q.@49-.!&)/0C*A73*8&"! aV(!&&?e_GXh !(i[.+0f9#.V&@He !0P&f(:Q(BV(!&90V&(!&8&"!4/ 4^;P8&"!.*E*.&*3*8&"!P&-.!&)/WV(!&F&*3*8&"!P&-.!&)/0&1WV(!&0<-_-.!&)/0&1*,/,-RA&)V(!&8&"!FĐiều 7. Ưu tiên thứ tự làm thủ tục hải quanF0C**P"!8&"!0&1(&:#!6*=!#0<* a;.&&5<&#0VC/(&:#!_&1:&K7(!& .8&"!FF#0VC/-.!&)/U/50<j*#.(K+"!9&*3*8&"!*=#*&)#8AV&-.!&)/ a5 8#.V&&!kef&VA5&)*(:QV&&:/;&50<j*FHF0C**P"!8&"!0&1(&:#!#0<*9&;#0<*#.(K&;8&"!FF#0VC/-.!&)/*=1*L>[=!#0<*.U*A?_$0C*0&1A73*>[#0<*9A?_#0<*FF0C**P"!(&-.!*89(. l&0&1>/-m9&!.,=!#0<*FĐiều 8. Kiểm tra chuyên ngànhF#0VC/=!/8&(&:#!*1$*P"!8&"!*?/,(!& .*7!-.!&)/5'5&)*=!l/J"*1:+"!FG.!&)/*=#*&)A0#RL7("8(&:#!*1*7!*P"!"8AB0<**=%"'9>?#$(&*=1*L(&:#!*7!*P"!8&"!FFG.!&)/0C*0!=!,/(%5'(.*7!-.!&)/: 8."8#.(&*V("8(&:#!*1FHF#0VC/*LA?_:(&:#!$0C*0&1A?_=!#0<*FĐiều 9. Thủ tục thuếF0C*.#0<*9(&:#!;!F^;P'.973*.[."@&+0;HknHF*J#1("86N.*7!-.!&)/9*P"!8&"!(&:#!N/oC/5'^;PFV&&!#!".(+"e4fA5&)*(:Q,0C*^;PC/A)*7!-.!&)/FF0C*4/ .*.".&5<&=!,/&!*+9,/;8>?>?(%#.V&&!e*N0P&f(:Q(p*&*N*7!-.!&)/F*J .*.".*7!-.!&)/9*P"!8&"!,/-RA&)5.)>dAB-RA&)&)d8&"![."56*&)(&:#!;!FHF`&)*(&:#!&5<&**#0VC/1@&(.89(.8&'0C*6*&)[."@&&'+0FH