Thông tư 69/2016/TT-BTC Quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất, nhập khẩu; Lưu

79 4 05/05/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 69/2016/TT-BTC Quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất, nhập khẩu; hàng hóa xuất, nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 69/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016 THÔNG TƯQUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI XĂNG DẦU, HÓA CHẤT, KHÍXUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU, QUÁCẢNH; NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT VÀ PHA CHẾ HOẶC GIACÔNG XUẤT KHẨU XĂNG DẦU, KHÍ; DẦU THÔ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU;HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ.Bổ sung một số trường hợp không được quy định tại Thông tư 106/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm2005;Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửađổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13ngày 26 tháng 11 năm 2014;Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;Căn cứ Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điềucủa Luật Dầu khí ngày 09 tháng 6 năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều củaLuật Dầu khí ngày 03 tháng 6 năm 2008;Căn cứ Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 12năm 2007;Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quyđịnh chi Tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giámsát, kiểm soát hải quan;Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quyđịnh chi Tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế và sửađổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế;Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quyđịnh chi Tiết thi hành một số Điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;1 Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ vềkinh doanh xăng dầu;Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quyđịnh chi Tiết thi hành một số Điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố Điều của Luật quản lý thuế;Căn cứ Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi Tiếtthi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt độngđại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 03 năm 2016 của Chính phủ vềkinh doanh khí;Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định thủ tục hải quan đối với xăngdầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh;nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí;dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động dầukhí.Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi Điều chỉnhThông tư này quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu,nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sảnxuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu;hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí.Điều 2. Đối tượng áp dụng1. Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và Thương nhân sản xuấtxăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.2. Thương nhân kinh doanh khí đầu mối được phép xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanhtạm nhập, tái xuất, quá cảnh, chuyển cảng khí theo quy định tại Nghị định số19/2016/NĐ-CP và quy định của Bộ Công Thương.3. Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất.4. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.5. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí trên cơ sở Hợp đồng dầu khí ký kếtvới Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo quy định của pháp luật.2 6. Nhà thầu phụ, tổ chức cá nhân nhập khẩu bao gồm việc nhập khẩu trực tiếp, ủythác, đấu thầu, đi thuê và cho thuê lại để cung cấp cho tổ chức, cá nhân tiến hành hoạtđộng dầu khí thông qua Hợp đồng dịch vụ dầu khí hoặc Hợp đồng cung cấp hàng hóa.7. Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu dầu thô.8. Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định theo quy định của pháp luật (sau đâygọi tắt là Thương nhân giám định); cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng và Tổchức đánh giá sự phù hợp được chỉ định.9. Đại lý làm thủ tục hải quan.10. Công chức hải quan, cơ quan hải quan.Điều 3. Giải thích từ ngữTrong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:1. Khí quy định tại Thông tư này là khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên hóa lỏng vàkhí thiên nhiên nén.2. Khí dầu mỏ hóa lỏng là sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc dầu mỏ với thànhphần chính là Propan (công thức hóa học C3H8) hoặc Butan (công thức hóa học C4H10)hoặc hỗn hợp của cả hai loại này, tên tiếng Anh: Liquefied Petroleum Gas (viết tắt làLPG); tại nhiệt độ, áp suất bình thường LPG ở thể khí và khi được nén đến một ápsuất hoặc làm lạnh đến nhiệt độ nhất định LPG chuyển sang thể lỏng.3. Khí thiên nhiên hóa lỏng là sản phẩm hydrocacbon ở thể lỏng, có nguồn gốc từ khítự nhiên với thành phần chủ yếu là Metan (công thức hóa học CH4), tên tiếng Anh:Liquefied Natural Gas (viết tắt là LNG); tại nhiệt độ, áp suất bình thường LNG ở thểkhí và khi được làm lạnh đến nhiệt độ nhất định LNG chuyển sang thể lỏng.4. Khí thiên nhiên nén là sản phẩm hydrocacbon ở thể khí được nén ở áp suất cao, cónguồn gốc từ khí tự nhiên với thành phần chủ yếu là Metan (công thức hóa học CH4),tên tiếng Anh: Compressed Natural Gas (viết tắt là CNG).5. Hóa chất quy định tại Thông tư này là hóa chất ở thể khí hoặc thể lỏng;Điều 4. Một số quy định đặc thù1. Thương nhân thực hiện kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu quy định tại Khoản2, Khoản 4, Khoản 5 Điều 35 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và quy định tại Thông tưsố 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.2. Thương nhân chỉ được bơm xăng dầu, hóa chất, khí, nguyên liệu từ phương tiện vậnchuyển vào bồn, bể và ngược lại nếu đáp ứng các quy định:a) Đối với xăng dầu, hóa chất, khí nhập khẩu, tạm nhập; nguyên liệu nhập khẩu:a.1) Có tờ khai hải quan được đăng ký theo quy định;3