Thông tư 63/2011/TT-BGTVT Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải Lưu

52 1 21/12/2011 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 63/2011/TT-BGTVT Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ GIAO THÔNG VẬNTẢI-----------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------------Số: 63/2011/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2011 THÔNG TƯBan hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộctrách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tảiCăn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả nănggây mất an toàn và quy định nguyên tắc quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa cókhả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vậntải như sau:Điều 1. Phạm vi điều chỉnhThông tư này quy định cụ thể về:1. Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sau đây gọi tắt là Danhmục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giaothông vận tải được quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi là Nghị định số 132/2008/NĐ-CP).2. Nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quảnlý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.Điều 2. Đối tượng áp dụngThông tư này áp dụng đối với:1. Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh,thiết kế, thi công xây dựng, các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hànghóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.2. Tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. Điều 3. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhànước của Bộ Giao thông vận tảiDanh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của BộGiao thông vận tải quy định tại Phụ lục của Thông tư này.Điều 4. Nguyên tắc quản lý1. Việc quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hànghóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải quy địnhtại Phụ lục kèm theo Thông tư này được thực hiện theo nguyên tắc sản phẩm, hànghóa trước khi đưa ra thị trường, hoặc đưa vào khai thác, sử dụng phải được chứngnhận công bố hoặc thử nghiệm, nghiệm thu phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc giahoặc quy định về quản lý chất lượng tương ứng do Bộ Giao thông vận tải ban hành.2. Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định phải đăng ký lĩnh vực hoạt động theoquy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sảnphẩm, hàng hóa.Điều 5. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.2. Vụ Khoa học - Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai,hướng dẫn thực hiện Thông tư này và trình Bộ trưởng sửa đổi, bổ sung Danh mục theoyêu cầu quản lý.3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởngcác cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. Nơi nhận:- Như Điều 5;- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;- Các Thứ trưởng;- Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);- Công báo;- Website: Chính phủ; BGTVT;- Lưu: VT, KHCN.BỘ TRƯỞNG(Đã ký)Đinh La Thăng PHỤ LỤCDanh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệmquản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải(Ban hành kèm theo Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT ngày 22 tháng 12 năm 2011 củaBộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)TT Tên sản phẩm, hàng hóaI. Phương tiện, trang thiết bị chuyên ngành giao thông vận tải1. Xe ô tô và các loại xe có động cơ chở người, vận tải hàng hóa (trừ các phương tiện phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh);2. Máy kéo, ô tô đầu kéo, xe ô tô rơ-moóc, bán rơ-moóc, xe ô tô chuyên dùng các loại;3. Ô tô sát xi dùng để đóng mới xe tải, xe khách và các loại xe chuyên dùng khác;4. Mô tô, xe máy hai, ba bánh các loại, xe đạp điện;5. Cần cẩu, cần trục, cổng trục, thiết bị xếp dỡ, vận tải chuyên dùng sử dụng trong giao thông vận tải;6. Các loại xe máy chuyên dùng trong thi công xây dựng công trình giao thông (máy ủi, máy san, máy cạp, máy xúc, máy đào, máy xúc ủi, máy lu, máy đặt ống,…);7. Phương tiện giao thông đường sắt các loại (đầu máy, toa xe, phương tiện động lực chuyên dùng);8. Tàu biển, phương tiện thủy nội địa các loại (trừ các phương tiện phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh và tàu cá);9. Tàu đèn hiệu, tàu kéo và tàu đẩy, tàu cứu hộ, tàu hút nạo vét (tàu cuốc), cần cẩu nổi, ụ nổi sửa chữa tàu và tàu thuyền chuyên dùng khác;10. Các loại thiết bị phao nổi, xuồng cứu sinh trong giao thông vận tải;11. Nồi hơi, bình chịu áp lực, công ten nơ các loại dùng trong giao thông vận tải;12. Dàn khoan, thiết bị thăm dò, khai thác, hệ thống đường ống dẫn dầu hoặc khí trên biển;13. Báo hiệu hàng hải; Báo hiệu giao thông đường bộ; Báo hiệu giao thông đường sắt; Báo hiệu giao thông hàng không; Báo hiệu giao thông đường thủy nội địa;14. Tàu bay (trừ các phương tiện phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh);15. Hệ thống đèn tín hiệu khu bay, hệ thống dẫn đường cho máy bay, hệ thống đèn đêm, hệ thống ILS/DME sân bay;16. Xe nạp khí mát, xe thang hành khách, xe băng chuyền hành khách, xe nạp điện máy bay, xe kéo đẩy tàu bay, hệ thống xử lý hành lý, hệ thống báo cháy tự động