Thông tư 57/2012/TT-BCA hướng dẫn việc nhập khẩu, quản lý, sử dụng, tiêu hủy mẫu chất ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh Lưu

7 0 17/09/2012 Nguồn : TCHQ 18 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 57/2012/TT-BCA hướng dẫn việc nhập khẩu, quản lý, sử dụng, tiêu hủy mẫu chất ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 57/2012/TT-BCA Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH VIỆC NHẬP KHẨU, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, TIÊU HỦY MẪU CÁC CHẤT MA TÚY VÌ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH Căn cứ Nghị định số 58/2003/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; Căn cứ Nghị định số 45/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn việc nhập khẩu, lấy mẫu, quản lý, sử dụng mẫu các chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vì mục đích quốc phòng, an ninh; Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Căn cứ Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành việc nhập khẩu, quản lý, sử dụng, tiêu hủy mẫu các chất ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định chi tiết thi hành việc nhập khẩu, quản lý, sử dụng, tiêu hủy mẫu các chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần (gọi chung là mẫu các chất ma túy) vì mục đích quốc phòng, an ninh theo quy định của Nghị định số 45/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn việc nhập khẩu, lấy mẫu, quản lý, sử dụng mẫu các chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vì mục đích quốc phòng, an ninh. Điều 2. Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc nhập khẩu, quản lý, sử dụng, tiêu hủy mẫu các chất ma túy, vì mục đích quốc phòng, an ninh. Điều 3. Các loại mẫu các chất ma túy 1. Mẫu các chất ma túy chuẩn. 2. Mẫu chất ma túy là vật chứng thu giữ từ các vụ án ma túy. 3. Mẫu nguồn hơi các chất ma túy. Điều 4. Kinh phí bảo đảm hoạt động Kinh phí bảo đảm cho việc nhập khẩu, quản lý, sử dụng mẫu các chất ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh do ngân sách Nhà nước cấp trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị được phép tiến hành các hoạt động này. Chương II NHẬP KHẨU MẪU CÁC CHẤT MA TÚY VÌ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH Điều 5. Cơ quan được phép nhập khẩu mẫu các chất ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an là cơ quan duy nhất được phép nhập khẩu mẫu các chất ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh. Điều 6. Thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu mẫu các chất ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy Bộ Công an chịu trách nhiệm cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu mẫu các chất ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật. Điều 7. Hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu mẫu các chất ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh Hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu mẫu các chất ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh bao gồm: 1. Văn bản chứng minh nguồn kinh phí hợp pháp; 2. Dự trù đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 3. Văn bản thông báo hàng viện trợ (nếu là hàng viện trợ); 4. Công văn đề nghị cấp phép nhập khẩu của Viện Khoa học hình sự. Điều 8. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu mẫu các chất ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh 1. Căn cứ vào dự trù nhu cầu sử dụng mẫu các chất ma túy đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm phê duyệt, Viện Khoa học hình sự lập hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu mẫu các chất ma túy gửi Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy thẩm định. 2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy có trách nhiệm thẩm định hồ sơ; nếu đủ hồ sơ, điều kiện được phép nhập khẩu, có đối tác nhận ủy thác nhập khẩu hợp pháp thì cấp giấy phép nhập khẩu theo các mẫu số 1a, 1b, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp không đủ hồ sơ, điều kiện nhập khẩu thì Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy thông báo bằng văn bản cho Viện Khoa học hình sự để bổ sung hồ sơ. Giấy phép nhập khẩu mẫu các chất ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh phải được làm thành 5 bộ (mỗi bộ gồm 1 bản tiếng Việt và 1 bản tiếng nước ngoài theo yêu cầu): 1 bộ gửi cho Viện Khoa học hình sự, 1 bộ gửi cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, 1 bộ gửi Cơ quan Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu, 1 bộ lưu tại Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy, 1 bộ gửi nơi xuất khẩu. 3. Sau khi được cấp giấy phép nhập khẩu, Viện Khoa học hình sự tiến hành các thủ tục nhập khẩu: Ký hợp đồng với đối tác được phê duyệt ủy thác nhập khẩu (trường hợp được Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Tài chính cho mua để sử dụng); phối hợp với đại diện đối tác viện trợ làm thủ tục nhập khẩu (nếu có). Chương III QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, TIÊU HỦY MẪU MA TÚY VÌ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH Điều 9. Cơ quan được sử dụng mẫu các chất ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh 1. Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an; các Phòng Kỹ thuật hình sự Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 2. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy hoặc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy và môi trường Công an cấp huyện và các cơ quan chuyên trách đấu tranh phòng chống ma túy Trung ương, địa phương thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính. 3. Các cơ sở đào tạo cán bộ phòng, chống ma túy thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính. 4. Các đơn vị huấn luyện chó nghiệp vụ và các động vật khác thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính. Điều 10. Lập dự trù mẫu các chất ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh 1. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng mẫu các chất ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh phải hoàn thành lập dự trù nhu cầu sử dụng cho năm tiếp theo và gửi về Viện Khoa học hình sự theo thời gian sau: