Thông tư 53/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 Quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam Lưu

12 0 29/12/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 53/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 Quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG-----------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Số: 53/2015/TT-BCT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015 THÔNG TƯQUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC ĐĂNG KÝ DANH MỤC HÀNG NHẬP KHẨU,TẠM NHẬP - TÁI XUẤT CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNHVỰC XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAMCăn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tếvà các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ vềquản lý dự án đầu tư xây dựng;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chi tiết việc đăng ký danhmục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xâydựng tại Việt Nam như sau:Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhThông tư này quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - táixuất để thực hiện hợp đồng thầu của nhà thầu nước ngoài trong thi công công trìnhxây dựng tại Việt Nam.Điều 2. Đối tượng áp dụngThông tư này áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyềncủa Việt Nam cấp Giấy phép hoạt động xây dựng, chủ đầu tư, chủ dự án công trìnhxây dựng có liên quan đến nhà thầu nước ngoài.Điều 3. Đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất1. Nhà thầu nước ngoài đã có Giấy phép hoạt động xây dựng và đã ký hợp đồng thầuđược đăng ký danh mục nhập khẩu nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, các thiết bị toànbộ và đồng bộ cho công trình, danh mục nhập khẩu và tạm nhập - tái xuất vật tư, máymóc, thiết bị thi công xây dựng theo quy định tại Thông tư này.2. Danh mục nhập khẩu nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, các thiết bị toàn bộ và đồngbộ cho công trình phải phù hợp với hợp đồng thầu.1 3. Danh mục nhập khẩu và tạm nhập - tái xuất vật tư, máy móc, thiết bị thi công xâydựng phải được chủ đầu tư, hoặc chủ dự án thỏa thuận với nhà thầu nước ngoài theoquy định tại Khoản 3 Điều 75 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.4. Việc đăng ký danh mục nhập khẩu nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, các thiết bị toànbộ và đồng bộ cho công trình thuộc hợp đồng nhận thầu, danh mục nhập khẩu và tạmnhập - tái xuất vật tư, máy móc, thiết bị thi công xây dựng thực hiện cho toàn bộ hợpđồng thầu hoặc theo từng đợt phù hợp với tiến độ thi công xây dựng công trình.5. Trường hợp hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất thuộc danh mục cấm nhập khẩuhoặc tạm ngừng nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện hoặc nhập khẩu theo giấyphép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của các Bộ và cơ quan ngang Bộ hoặc nhậpkhẩu theo quy định riêng, điều kiện nhập khẩu, tạm nhập thực hiện theo quy định tạiNghị định số 187/2013/NĐ-CP.6. Thời hạn nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập thực hiện theo thỏathuận của chủ đầu tư hoặc chủ dự án với nhà thầu nước ngoài và đăng ký với Chi cụcHải quan cửa khẩu.7. Nhà thầu nước ngoài được lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký danh mục hàng nhập khẩu,tạm nhập - tái xuất theo phương thức: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trựctuyến qua mạng Internet theo quy định tại Chương II Thông tư này.8. Nhà thầu nước ngoài chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin kê khai tronghồ sơ đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất và chịu trách nhiệm vềthiệt hại phát sinh từ hành vi kê khai thông tin không chính xác, giả mạo nội dung hồsơ.Điều 4. Xử lý hàng còn dư của nhà thầu nước ngoàiNhà thầu nước ngoài thực hiện việc xử lý nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, thiết bị đãnhập khẩu còn dôi dư theo quy định pháp luật về hải quan, không phải thực hiện thủtục với Bộ Công Thương.Điều 5. Thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhậphàng hóa của nhà thầu nước ngoài1. Sau khi được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạmnhập - tái xuất, nhà thầu nước ngoài thực hiện thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập- tái xuất, tạm xuất - tái nhập (bao gồm cả tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập đểbảo hành, sửa chữa), theo quy định pháp luật về hải quan.2. Trường hợp nhà thầu nước ngoài có nhu cầu tiếp tục sử dụng máy móc, thiết bị domình tạm nhập để thi công công trình khác do mình trúng thầu tại Việt Nam, nhà thầunước ngoài làm thủ tục đăng ký danh mục máy móc, thiết bị tạm nhập để thi côngcông trình khác đó theo quy định tại Thông tư này với Bộ Công Thương, sau đó làmthủ tục tái xuất và tạm nhập tại cơ quan hải quan.3. Trường hợp nhà thầu nước ngoài chuyển máy móc, thiết bị đã tạm nhập cho nhàthầu nước ngoài khác để thi công công trình tại Việt Nam, nhà thầu nước ngoàichuyển máy móc, thiết bị làm thủ tục tái xuất tại cơ quan hải quan, không cần văn bản2 xác nhận của Bộ Công Thương. Nhà thầu nước ngoài tiếp nhận máy móc, thiết bị đãtái xuất đó làm thủ tục đăng ký danh mục máy móc, thiết bị tạm nhập để thi công côngtrình theo quy định tại Thông tư này với Bộ Công Thương.4. Trường hợp nhà thầu nước ngoài được chủ sở hữu nước ngoài thỏa thuận về việcbán, cho, tặng hoặc cho doanh nghiệp khác thuê, mượn để sử dụng tại Việt Nam cácmáy móc, thiết bị, vật tư đã tạm nhập, tạm xuất, nhà thầu nước ngoài làm thủ tục theoquy định của pháp luật về hải quan, không cần văn bản xác nhận của Bộ CôngThương.5. Nhà thầu nước ngoài được trực tiếp hoặc ủy thác làm thủ tục xuất nhập khẩu tại cơquan hải quan theo quy định pháp luật về ủy thác xuất nhập khẩu.Chương IITHỦ TỤC ĐĂNG KÝ, ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC HÀNG NHẬP KHẨU,HÀNG TẠM NHẬP - TÁI XUẤTĐiều 6. Trường hợp đăng ký danh mục hàng nhập khẩu cho công trình, hàngnhập khẩu và tạm nhập - tái xuất phục vụ thi công xây dựng trực tiếp tại BộCông Thương hoặc theo đường bưu điện1. Đăng ký danh mục hàng nhập khẩu cho công trình, hàng nhập khẩu và tạm nhập -tái xuất phục vụ thi công xây dựngHồ sơ đăng ký 01 bộ gồm:a) Đơn đăng ký theo Mẫu quy định tại Phụ lục I (01 bản chính);b) Danh mục hàng nhập khẩu cho công trình theo Mẫu quy định tại Phụ lục II (01 bảnchính);c) Danh mục hàng nhập khẩu và tạm nhập - tái xuất phục vụ thi công xây dựng theoMẫu quy định tại Phụ lục III (01 bản chính);d) Văn bản thỏa thuận của chủ đầu tư hoặc chủ dự án với nhà thầu nước ngoài về danhmục hàng nhập khẩu và tạm nhập - tái xuất phục vụ thi công xây dựng (01 bản chính)trong trường hợp nhà thầu nước ngoài đăng ký danh mục hàng nhập khẩu và tạm nhập- tái xuất phục vụ thi công xây dựng;đ) Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài (01 bản sao có chứng thực,chỉ áp dụng đối với hồ sơ đăng ký lần đầu cho một công trình).2. Điều chỉnh danh mục hàng nhập khẩu cho công trình, hàng nhập khẩu và tạm nhập -tái xuất phục vụ thi công xây dựngHồ sơ đăng ký 01 bộ gồm:a) Đơn đăng ký điều chỉnh theo Mẫu quy định tại Phụ lục I (01 bản chính);b) Danh mục hàng điều chỉnh theo Mẫu quy định tại Phụ lục IV (01 bản chính);c) Văn bản thỏa thuận của chủ đầu tư hoặc chủ dự án về việc điều chỉnh danh mụchàng nhập khẩu và tạm nhập - tái xuất phục vụ thi công xây dựng (01 bản chính) trong3