Thông tư 53/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi Quyết định 86/2005/QĐ-BNN và Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y Lưu

13 1 09/09/2010 Nguồn : TCHQ 3 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 53/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi Quyết định 86/2005/QĐ-BNN và Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 53/2010/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2010 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 86/2005/QĐ-BNN NGÀY 26/12/2005 VÀ THÔNG TƯ SỐ 06/2010/TT - BNNPTNT NGÀY 02/02/2010 Căn cứ Nghị định 01/2008/CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ; Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH được Ủy Ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH được Ủy Ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm; Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; Nghị định số 119/2008/NĐ- CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 như sau: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y 1. Sửa đổi khoản 23 Điều 3 như sau: “23. Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu không dùng làm thực phẩm (Mẫu 23)". 2. Bổ sung khoản 23a Điều 3 như sau: "23a. Giấy chứng nhận kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm động vật nhập khẩu dùng làm thực phẩm (Mẫu 23a)". Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản 1. Sửa đổi khoản 7 Điều 4 như sau: “7. Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu không dùng làm thực phẩm (Mẫu 7)". 2. Bổ sung khoản 7a Điều 4 như sau: "7a. Giấy chứng nhận kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu dùng làm thực phẩm (Mẫu 7a)". Điều 3. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Trách nhiệm thi hành Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, sửa đổi, bổ sung./. Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Công báo Chính phủ, Website Chính phủ; - Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư Pháp; - UBND các tỉnh, Tp trực thuộc TW; - Các Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng-Bộ NN&PTNT; - Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính; - Cục Quản lý thị trường - Bộ Công thương; - Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ; Cục Cảnh sát Môi trường - Bộ Công an; - Sở NN& PTNT các tỉnh, Tp trực thuộc TW; - Các CQTY vùng, CCKDĐV vùng thuộc Cục Thú y; - Chi cục Thú y các tỉnh, Tp trực thuộc TW; - Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam; - Lưu VT, TY. BỘ TRƯỞNG Cao Đức Phát FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Bieu mau