Thông tư 48/2015/TT-BCT ngày 14/12/2015 Sửa đổi Thông tư 40/2015/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc Lưu

12 0 13/12/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 48/2015/TT-BCT ngày 14/12/2015 Sửa đổi Thông tư 40/2015/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG-------CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 48/2015/TT-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015 THÔNG TƯSỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 40/2015/TT-BCT NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2015CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨTRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM - HÀN QUỐCCăn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;Thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc đã được Chính phủnước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc kýchính thức ngày 05 tháng 5 năm 2015 tại Hà Nội, Việt Nam;Theo đề nghị của Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam -Hàn Quốc và đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 40/2015/TT-BCTngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứtrong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc (sau đây gọi là Thông tư số40/2015/TT-BCT).Điều 1. Sửa đổi Điều 3 Thông tư số 40/2015/TT-BCTSửa đổi Điều 3 Thông tư số 40/2015/TT-BCT như sau:“Điều 3. Điều khoản thi hànhThông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2015./.”Điều 2. Điều khoản thi hànhThông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2015./. Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ;BỘ TRƯỞNGVũ Huy Hoàng1 - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Tổng bí thư, Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;- Viện KSND tối cao;- Tòa án ND tối cao;- Cơ quan TW của các Đoàn thể;- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);- Công báo;- Kiểm toán Nhà nước;- Các website: Chính phủ, Bộ Công Thương;- Các Sở Công Thương;- Bộ Công Thương: Bộ trưởng; các Thứ trưởng; Vụ Pháp chế; các Vụ, Cục; các Phòng QLXNK khu vực (20);- BQL các KCN và CX Hà Nội;- Lưu: VT, XNK (10). 2