Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu Lưu

51 1 11/11/2013 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 48/2013/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013THÔNG TƯQUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM THỦYSẢN XUẤT KHẨUHợp nhất bởi Thông tư 07/VBHN-BNNPTNT ngày 11 tháng 4 năm 2017Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm2007;Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chínhphủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản,Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy định vềkiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu.Chương 1.QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhThông tư này quy định:1. Hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền kiểm tra, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điềukiện an toàn thực phẩm (sau đây viết tắt là Giấy chứng nhận ATTP) đối với cơ sở sảnxuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản có xuất khẩu (sau đây gọi tắt là Cơ sở).2. Hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đốivới thực phẩm thủy sản xuất khẩu (sau đây gọi là Chứng thư) vào các thị trường mà1 Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu yêu cầu lô hàng xuất khẩu được kiểm tra, cấpChứng thư của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.Điều 2. Đối tượng áp dụng1. Đối tượng áp dụng bao gồm:a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản có xuất khẩu;b) Thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào các thị trường mà Cơ quan thẩm quyền nướcnhập khẩu có yêu cầu lô hàng xuất khẩu được kiểm tra, cấp Chứng thư của Cục Quảnlý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.2. Đối với các thực phẩm thủy sản xuất khẩu có yêu cầu chứng nhận kiểm dịch theoquy định hiện hành, Cơ quan kiểm tra, chứng nhận nêu tại Điều 5 Thông tư này thựchiện đồng thời việc kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm (ATTP) và kiểm dịch.3. Các trường hợp sau đây không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này:a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản chỉ tiêu thụ nội địa.b) Thủy sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm.c) Thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào các thị trường mà Cơ quan thẩm quyền nướcnhập khẩu không yêu cầu lô hàng xuất khẩu được kiểm tra, cấp Chứng thư của CụcQuản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.Điều 3. Giải thích từ ngữTrong Thông tư này, một số từ ngữ được hiểu như sau:1. Cơ sở sản xuất thực phẩm thủy sản độc lập: là Cơ sở có đầy đủ cơ sở vật chất, trangthiết bị để thực hiện hoàn chỉnh quy trình sản xuất riêng biệt từ công đoạn tiếp nhậnnguyên liệu cho đến công đoạn bao gói hoàn chỉnh thành phẩm; có đội ngũ cán bộquản lý chất lượng riêng với ít nhất 03 (ba) nhân viên thực hiện kiểm soát ATTP trongquá trình sản xuất và ít nhất 01 (một) nhân viên hoàn thành khóa đào tạo về quản lýATTP theo nguyên tắc Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn - HACCP (sauđây gọi là nguyên tắc HACCP) do cơ quan, tổ chức được Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn giao chức năng, nhiệm vụ đào tạo quản lý ATTP theo nguyên tắcHACCP thực hiện.2. Lô hàng sản xuất: là một lượng sản phẩm được sản xuất từ một hay nhiều lô nguyênliệu có cùng nguồn gốc xuất xứ, theo cùng một quy trình công nghệ, cùng điều kiệnsản xuất (có cùng các yếu tố tác động đến điều kiện bảo đảm ATTP) trong thời giankhông quá 24 giờ tại một Cơ sở.3. Lô hàng xuất khẩu: là lượng hàng được chủ hàng đăng ký kiểm tra, chứng nhận đểxuất khẩu một lần cho một nhà nhập khẩu trên một phương tiện vận chuyển.4. Nhóm thực phẩm thủy sản tương tự: là những thực phẩm thủy sản có cùng mứcnguy cơ về ATTP, được sản xuất theo quy trình công nghệ cơ bản giống nhau (có thể2 khác nhau tại một số công đoạn nhưng không phát sinh các mối nguy đáng kể vềATTP) tại một Cơ sở.5. Sản xuất thực phẩm thủy sản: là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạtđộng khai thác, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản để tạo ra thực phẩm thủy sản.6. Thực phẩm thủy sản: là sản phẩm thủy sản mà con người ăn, uống ở dạng tươi sốnghoặc đã qua sơ chế, chế biến, bảo quản.7. Thực phẩm thủy sản ăn liền: là sản phẩm thủy sản có thể sử dụng trực tiếp chongười mà không phải xử lý đặc biệt trước khi ăn.Điều 4. Căn cứ để kiểm tra, thẩm định, chứng nhậnCăn cứ để kiểm tra, thẩm định, cấp Giấy chứng nhận ATTP và Chứng thư cho thựcphẩm thủy sản xuất khẩu là các quy định tại Điều 41, 42 Luật ATTP; các quy định,quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam và quy định, quy chuẩn kỹ thuật của nước nhậpkhẩu về ATTP thủy sản.Điều 5. Cơ quan kiểm tra, chứng nhận1. Cơ quan kiểm tra, thẩm định, cấp Giấy chứng nhận ATTP: Cục Quản lý Chất lượngNông lâm sản và Thủy sản, Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sảnTrung bộ, Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam bộ.2. Cơ quan kiểm tra, cấp Chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu: là các đơn vịthuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản được Cơ quan thẩm quyềncác nước nhập khẩu thủy sản Việt Nam đánh giá đủ năng lực thực hiện các hoạt độngkiểm tra, cấp Chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu.Điều 6. Yêu cầu đối với kiểm tra viên, trưởng đoàn kiểm tra, thẩm định1. Đối với kiểm tra viên:a) Trung thực, khách quan, không có quan hệ về lợi ích kinh tế với tổ chức, cá nhânxuất khẩu lô hàng (sau đây gọi tắt là Chủ hàng) hoặc chủ Cơ sở được kiểm tra, thẩmđịnh;b) Có chuyên môn phù hợp và đã được Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản vàThủy sản cấp chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn về kiểm tra, chứng nhận ATTPthủy sản;c) Đủ sức khỏe để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.2. Đối với trưởng đoàn kiểm tra, thẩm định: đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu tại khoản1 Điều này và phải có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kiểmtra, được Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản giao nhiệmvụ trưởng đoàn.Điều 7. Yêu cầu đối với trang thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm tra, thẩm định hiệntrường3