Thông tư 41/2016/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/06/2015 Quy định chi tiết thi hành Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 về xuất, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm Lưu

323 5 25/12/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 41/2016/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/06/2015 Quy định chi tiết thi hành Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 về xuất, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG--------CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 41/2016/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016 THÔNG TƯSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thihành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủvề xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩmCăn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin vàTruyền thông;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tếvà các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;Căn cứ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quyđịnh về hoạt động in;Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướngChính phủ ban hành Quy chế về cấp phép nhập khẩu hàng hóa;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành;Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởngBộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóatrong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chitiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 củaChính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuấtbản phẩm1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:1 “Điều 2. Hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm theo mã số HS1. Hàng hóa trong lĩnh vực in:Hàng hóa trong lĩnh vực in bao gồm: thiết bị, linh kiện, phụ tùng theo mô tả và mã sốHS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông thuộc cácnhóm:a) 84.40;b) 84.41;c) 84.42;d) 84.43.2. Hàng hóa trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm:Hàng hóa trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm có hình thức quy định tại Khoản 4Điều 4 của Luật Xuất bản và có mã HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của BộThông tin và Truyền thông thuộc các nhóm:a) 49.01;b) 4903.00.00;c) 49.05;d) 4910.00.00;đ) 49.11.”2. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:“Điều 5. Hàng hóa nhập khẩu trong lĩnh vực inHàng hóa quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này được mô tả chi tiết và khi nhậpkhẩu phải tuân thủ quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.”Điều 2. Ban hành phụ lụcBan hành kèm theo Thông tư này 02 phụ lục để thay thế Phụ lục I và Phụ lục II banhành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộtrưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩuhàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm:1. Phụ lục I: Danh mục, thủ tục nhập khẩu và yêu cầu đối với hàng hóa nhập khẩutrong lĩnh vực in;2. Phụ lục II: Danh mục, thủ tục nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu trong lĩnh vựcphát hành xuất bản phẩm.Điều 3. Hiệu lực thi hành2 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017.2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, thủ trưởng các cơquan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhThông tư này./. Nơi nhận:- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;- Văn phòng Tổng Bí thư;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Văn phòng Chính phủ;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng,các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng TTĐT Bộ;- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;- Lưu: VT, CXBIPH, HNBBỘ TRƯỞNGTrương Minh Tuấn3