Thông tư 40/2017/TT-BQP Công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP Lưu

94 2 22/02/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 40/2017/TT-BQP Công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ QUỐC PHÒNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 40/2017/TT-BQP Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2017 THÔNG TƯCÔNG BỐ DANH MỤC CỤ THỂ HÀNG HÓA CẤM XUẤT KHẨU, CẤM NHẬPKHẨU THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ QUỐC PHÒNGTHEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2013/NĐ-CP NGÀY 20/11/2013 CỦACHÍNH PHỦBỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNGCăn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiếtmột số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạtđộng đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục kế hoạch và Đầu tư,Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.Điều 1. Công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc diệnquản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định số187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán,gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài (có danh mục cụ thể kèm theo).Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2017 và thaythế Quyết định số 80/2006/QĐ-BQP ngày 09/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòngvề công bố danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. Nơi nhận:- Thủ trưởng BQP và Chủ nhiệm TCCT;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ;KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG1 - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;- Tòa án nhân dân tối cao;- Cục Kiểm tra văn bản QPPL/BTP;- Cổng TTĐT Chính phủ;- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;- Vụ Pháp chế/BQP;- Cổng TTĐT BQP;- Cục Kế hoạch và Đầu tư/BQP;- Lưu: VT, THBĐ; H.T.Kiên 248.Trung tướng Phan Văn Giang PHỤ LỤCDANH MỤC CỤ THỂ HÀNG HÓA CẤM XUẤT KHẨU, CẤM NHẬP KHẨUTHUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ QUỐC PHÒNG THEOQUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2013/NĐ-CP NGÀY 20/11/2013 CỦACHÍNH PHỦ(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2017/TT-BQP ngày 23/02/2017 của Bộ trưởngBQP)Chương Nhóm Phân nhóm Mô tả hàng hóa36 3601 00 00Vật liệu nổ (trừ vật liệu nổ công nghiệp), bột nổ đẩy36 3602 00 00 Thuốc nổ đã điều chế, trừ bột nổ đẩy36 3603 00 00Thuốc phóng, thuốc nổ, ngòi an toàn, ngòi nổ, ốngnổ, kíp nổ, hạt nổ (hạt lửa), bộ lửa nụ xòe (nụ xùy), bộ phận đánh lửa, kíp nổ điện, dây nổ, dây cháy chậm, phụ kiện gây nổ chuyên dùng quân sự.CHƯA CÓMÃ HS Thiết bị tác chiến điện tử, phá sóng, gây nhiễu, chặn thu, giám sát thông tin vô tuyến điện và thông tin vệ tinh... chuyên dùng quân sự:- Các trang thiết bị điện tử đối phó và phản đối phó(nghĩa là các trang thiết bị được thiết kế để phát ra những tín hiệu sai lầm, giả tạo, gây nhiễu cho các bộ phận ghi nhận ra-đa hay sóng radio truyền thông, hoặc là gây trở ngại cho việc tiếp nhận, vận hành hay giảm hiệu lực các thiết bị điện tử của đối phương bao gồm các trang thiết bị đối phó) bao gồm các trang thiết bị gây nhiễu và chống gây nhiễu;- Các trang thiết bị hay hệ thống điện tử thiết kế 2 cho mục đích giám sát, kiểm tra phổ sóng điện từ dùng cho các mục đích về tình báo và an ninh quân sự hoặc là chống lại chính sự giám sát và kiểm tra đó;- Các trang thiết bị dùng cho biện pháp đối phó dưới nước, kể cả các việc phát tín hiệu nghi trang, nhiễu, các trang thiết bị được thiết kế để tạo ra các tín hiệu giả, sai lầm làm lạc hướng các thiết bị tiếp nhận sóng siêu âm;- Các trang thiết bị bảo mật dữ liệu, xử lý dữ liệu, truyền và phát tín hiệu dùng trong các quá trình mã hóa, giải mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước (trừ các sản phẩm mật mã dân sự);- Các trang thiết bị dùng trong việc nhận diện, chứng thực, tạo nạp và quản lý khóa, sản xuất và phân phối trang thiết bị mật mã để bảo vệ thông tinbí mật nhà nước.- Các thiết bị dẫn hướng và lái chuyên dùng quân sự (như dẫn hướng, lái tên lửa);- Các bộ khử biến điệu dùng kỹ thuật số được thiếtkế đặc biệt cho các tín hiệu về tình báo.- Máy thông tin quân sự, máy chỉ huy chuyên dùngquân sự các loại.CHƯA CÓMÃ HS Xe chuyên dùng quân sựCác bộ phận và phương tiện vận chuyển đường bộ liên quan được thiết kế đặc biệt hay thay đổi chỉ đểsử dụng cho quân sự:- Xe cứu hộ, xe kéo, xe vận chuyển các hệ thống vũ khí và trang thiết bị khí tài chuyên dùng quân sự (không kiểm soát các xe dân sự hay xe tải được thiết kế và thay đổi có bọc sắt và bảo vệ chống nổ để vận chuyển tiền hoặc đá quý, kim loại quý).87 8710 00 00Xe tăng, xe lội nước và các loại xe chiến đấu bọc thép khác, loại cơ giới, có hoặc không lắp kèm vũ khí và bộ phận của các loại xe này.88 8802 Máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng vũ trang các loại, phương tiện bay (chỉ kể các loại có gắn trang thiết bị, vũ khí để chiến đấu); Các máy bay 3