Thông tư 40/2016/TT-BYT Ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế Lưu

94 3 03/11/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 40/2016/TT-BYT Ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ Y TẾ----------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 40/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016 THÔNG TƯBAN HÀNH DANH MỤC THỰC PHẨM, PHỤ GIA THỰC PHẨM, CHẤT HỖTRỢ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ DỤNG CỤ, VẬT LIỆU BAO GÓI, CHỨAĐỰNG THỰC PHẨM THEO MÃ SỐ HS TRONG BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU,THUẾ NHẬP KHẨU THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ Y TẾCăn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tếvà các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giámsát, kiểm soát hải quan;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thựcphẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thựcphẩm theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lýchuyên ngành của Bộ Y tế.Điều 1. Ban hành Danh mụcBan hành kèm theo Thông tư này Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗtrợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã sốHS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành củaBộ Y tế.Điều 2. Nguyên tắc áp dụng1. Các sản phẩm, hàng hóa được quy định trong Danh mục trên nhưng chưa liệt kê mãsố hoặc chỉ liệt kê mã 4 số hoặc 6 chữ số thì khi nhập khẩu doanh nghiệp phải cungcấp cho cơ quan hải quan các thông tin đầy đủ về hàng hóa nhập khẩu (thành phần,cấu tạo, công dụng, tài liệu kỹ thuật (nếu có) và cam kết chịu trách nhiệm về nội dungđã khai báo và sử dụng hàng hóa nhập khẩu đúng mục đích.1 2. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến mã số HS trong Danh mục banhành kèm theo Thông tư này, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) sẽ chủ trì phối hợpvới Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) xem xét lại để thống nhất và quyết định mã số.Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2016.2. Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc BộY tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị cơ quan, tổchức, cá nhân phản ánh về Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) để xem xét, giải quyết./. Nơi nhận:- Văn phòng Chính phủ (Vụ Khoa giáo - Văn xã, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);- Bộ trưởng (để báo cáo);- Các thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp chỉ đạo);- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;- Y tế các ngành;- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;- Cổng TTĐT Bộ Y tế;- Lưu: VT, ATTP (03b), PC (02b).KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Thanh Long DANH MỤCTHỰC PHẨM, PHỤ GIA THỰC PHẨM, CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN THỰC PHẨMVÀ DỤNG CỤ, VẬT LIỆU BAO GÓI, CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM THEO MÃ SỐHS TRONG BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU THUỘC DIỆNQUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ Y TẾ(ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Bộtrưởng Bộ Y tế)STT Mã hàng Tên sản phẩm/ hàng Tên Tiếng Anh GHI CHÚ2 hóa hóa1 Nước uống đóng chai 2201909022021010Nước uống đóng chai Loại tinhkhiết2 Nước khoáng thiên nhiên đóng chai 22011000 Nước khoáng thiên nhiên 3 Đá thực phẩm 22019010 Nước đá thực phẩm 4 Dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm 4.1 3923Bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 39231090Hộp nhựa tổng hợp chứa đựng thực phẩm 39232199Bao, túi, màng bọc nhựa tổng hợp chứa đựng thực phẩm 39232990 39233090Bình, chai, lọ, các sản phẩm tương tự 39235000Nút, nắp, mũ, van, nắp đậy tương tự 39239090Thùng chứa, bể chứa, ống dẫn thực phẩm, các SP tương tự 39241000Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp bằng nhựa tổng hợp 4.2 4014Bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 40149010Núm vú của chai cho trẻ em ăn và các loại tương tự 40149090 Vú cao su (cho trẻ em) 4.3 48195000 Bao bì, dụng cụ bằng giấy tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bao bì đã thành hình hay chưa vì 3