Thông tư 39/2016/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017 Lưu

44 1 29/12/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 39/2016/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 39/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016 THÔNG TƯQuy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm2017Áp dụng đến hết 31 tháng 12 năm 2017Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tếvà các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lánguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017.Điều 1. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2017Lượng thuốc lá nguyên liệu (Mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm2017 là 51.051 tấn.Điều 2. Nguyên tắc điều hành1. Nguyên tắc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩuViệc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được thực hiệntheo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của BộCông Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thươngmại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, giacông và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với các mặt hàng thuốc lá nguyênliệu (Mã HS 2401) có xuất xứ từ các nước ASEAN. Việc nhập khẩu thuốc lá nguyênliệu từ các nước ASEAN theo quy định tại Thông tư số 07/2015/TT-BCT ngày 12tháng 5 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuếquan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu có xuất xứ từ các nước ASEAN.2. Đối tượng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu1 Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được phân giao cho thương nhâncó giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công Thương cấp và có nhu cầu sử dụngcho sản xuất thuốc lá điếu một tỷ lệ nhất định thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu do BộCông Thương xác nhận.Điều 3. Hiệu lực thi hànhThông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31tháng 12 năm 2017./. Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Tổng Bí Thư;- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;- Viện KSND tối cao;- Tòa án ND tối cao;- Cơ quan TW của các Đoàn thể;- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);- Kiểm toán Nhà nước;- Công báo;- Website Chính phủ;- Website Bộ Công Thương;- Các Sở Công Thương;- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởngcác Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;- Lưu: VT, XNK.BỘ TRƯỞNGTrần Tuấn Anh 2