Thông tư 37/2015/TT-BGTVT ngày 28/07/2015 Quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ Lưu

5 0 27/07/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 37/2015/TT-BGTVT ngày 28/07/2015 Quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 37/2015/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015 THÔNG TƯQUY ĐỊNH THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TÀU BIỂN ĐÃ QUA SỬDỤNG ĐỂ PHÁ DỠCăn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vậntải;Căn cứ Nghị định số 114/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quyđịnh đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định thủ tục cấp Giấy phépnhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ.Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Thông tư này quy định về thủ tục cấp, cấp lại và thu hồi Giấy phép nhập khẩu tàubiển đã qua sử dụng để phá dỡ tại Việt Nam.2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nướcngoài liên quan đến thủ tục cấp, cấp lại và thu hồi Giấy phép nhập khẩu tàu biển đãqua sử dụng để phá dỡ tại Việt Nam.Điều 2. Văn bản xác nhận về vốn pháp địnhDoanh nghiệp nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ phải có văn bản xác nhậnvốn pháp định tối thiểu năm mươi (50) tỷ đồng Việt Nam như sau:1. Đối với vốn góp bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tự do chuyển đổi: Văn bản của tổchức tín dụng xác nhận khoản tiền phong tỏa tại tổ chức tín dụng của doanh nghiệp đềnghị cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ; việc giải phóngkhoản tiền phong tỏa tại tổ chức tín dụng chỉ được thực hiện sau khi doanh nghiệpđược cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ hoặc khi doanhnghiệp nhận được văn bản thông báo từ chối cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã quasử dụng để phá dỡ.1 2. Đối với vốn góp bằng tài sản, bất động sản phục vụ trực tiếp cho mục đích kinhdoanh nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ: Văn bản của tổ chức định giá cóthẩm quyền xác nhận giá trị quy đổi thành tiền của tài sản, bất động sản.3. Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trực tiếp xác nhận vốn của doanh nghiệp chịu tráchnhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu tại thời điểm xác nhận.4. Đối với các doanh nghiệp đang thực hiện phá dỡ tàu biển, có thể sử dụng bảo lãnhcủa ngân hàng làm văn bản xác nhận vốn.Chương IITHỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TÀU BIỂNĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐỂ PHÁ DỠĐiều 3. Thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã quasử dụng để phá dỡBộ Giao thông vận tải là cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi Giấy phépnhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ.Điều 4. Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ1. Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số114/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định đối tượng, điềukiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng (sau đây gọi tắt là Nghịđịnh số 114/2014/NĐ-CP) lập một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tàubiển đã qua sử dụng để phá dỡ theo quy định tại khoản 2 Điều này, gửi trực tiếp hoặcqua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng hải ViệtNam.2. Hồ sơ đề nghị bao gồm các giấy tờ sau:a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo Mẫu số 01 của Phụ lục ban hành kèm theo Thôngtư này (bản chính);b) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổgốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);c) Sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp có các bộ phận chuyên trách theo quy định tại điểmb khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 114/2014/NĐ-CP;d) Văn bản xác nhận vốn pháp định theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này (bảnchính).3. Tiếp nhận, xử lý hồ sơa) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ,nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theoquy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theoquy định;b) Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác, nếuhồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì chậm nhất hai (02) ngày làm việc, kể từ khi nhận2 hồ sơ, Cục Hàng hải Việt Nam phải có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồsơ;c) Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định,Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định và báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyếtđịnh;d) Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản thẩm định của CụcHàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biểnđã qua sử dụng để phá dỡ theo Mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tưnày; trường hợp không chấp thuận cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụngđể phá dỡ phải có văn bản thông báo đến doanh nghiệp, Cục Hàng hải Việt Nam vànêu rõ lý do.4. Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ có hiệu lực năm (05) năm,kể từ ngày cấp.5. Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp phí, lệ phí theo quy định.Điều 5. Thủ tục cấp lại Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ1. Trường hợp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ còn hiệu lựcnhưng bị mất hoặc bị hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng:a) Doanh nghiệp đề nghị cấp lại Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phádỡ gửi một (01) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thứcphù hợp khác đến Cục Hàng hải Việt Nam;b) Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ baogồm: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡtheo Mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này (bản chính) và Giấyphép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ đã được cấp còn hiệu lực đối vớitrường hợp bị hư hỏng (bản chính);c) Trình tự tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Thông tưnày.2. Trường hợp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ còn hiệu lựcnhưng doanh nghiệp có thay đổi các nội dung liên quan thể hiện trong Giấy phép nhậpkhẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ đã được cấp:a) Doanh nghiệp đề nghị cấp lại Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phádỡ gửi một (01) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thứcphù hợp khác đến Cục Hàng hải Việt Nam;b) Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ baogồm: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡtheo Mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này (bản chính) kèm theogiấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi (bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốchoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) và Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sửdụng để phá dỡ đã được cấp (bản sao);3