Thông tư 37/2013/TT-BCT Quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà Lưu

50 0 29/12/2013 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 37/2013/TT-BCT Quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 37/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013 THÔNG TƯQuy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quyđịnh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lávề kinh doanh thuốc lá;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tếvà các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xìgà.Điều 1. Phạm vi điều chỉnh1. Thông tư này quy định hoạt động nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà.2. Thông tư này không áp dụng đối với:a) Nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà để kinh doanh tại cửa hàng miễn thuế;b) Nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà làm hàng mẫu để nghiên cứu, sản xuất thử và tạmnhập, tái xuất để làm hàng mẫu tham dự hội chợ, triển lãm; thuốc lá điếu, xì gà của cánhân nhập cảnh trong mức tiêu chuẩn theo quy định của Chính phủ;c) Các hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; kinh doanh chuyển khẩu vàquá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam.Điều 2. Đối tượng áp dụngThông tư này áp dụng đối với thương nhân nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà, các tổ chứcvà cá nhân có liên quan đến hoạt động nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà.Điều 3. Giải thích từ ngữ“Thuốc lá điếu, xì gà” là sản phẩm thuốc lá được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phầnnguyên liệu thuốc lá và được dùng để hút.Điều 4. Danh mục thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu Danh mục thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theoThông tư này.Điều 5. Nguyên tắc quản lý1. Sản phẩm thuốc lá, trong đó có thuốc lá điếu, xì gà là mặt hàng không khuyến khíchtiêu dùng theo Công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) của Tổ chức Y tế Thếgiới (WHO) mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Nhà nướcthống nhất quản lý nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà phù hợp với cam kết về việc ViệtNam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).2. Phù hợp với cam kết của Việt Nam tại WTO về cơ chế thương mại nhà nước, chỉthương nhân được Bộ Công Thương chỉ định theo quy định tại Điều 6 của Thông tưnày mới được phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà.Điều 6. Chỉ định thương nhân nhập khẩuBộ Công Thương chỉ định Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (VINATABA) là thươngnhân nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà theo cơ chế thương mại nhà nước.Điều 7. Yêu cầu đối với thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu1. Thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu và lưu thông trên thị trường phải được đăng ký bảohộ quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam; phải được dán tem thuốc lá nhậpkhẩu theo quy định của Bộ Tài chính.2. Thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu để kinh doanh tại thị trường trong nước phải tuânthủ các quy định pháp luật hiện hành về mua bán sản phẩm thuốc lá. 3. Thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành vềcông bố hợp chuẩn, hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; kiểmtra chất lượng vệ sinh an toàn và hàm lượng chất độc hại trong thuốc lá như đối vớisản phẩm thuốc lá điếu, xì gà được sản xuất trong nước.4. Đối với các nhãn hiệu thuốc lá điếu, xì gà lần đầu tiên nhập khẩu vào Việt Nam,trước khi làm thủ tục nhập khẩu, thương nhân phải gửi mẫu thuốc lá điếu, xì gà nhậpkhẩu đến cơ quan, tổ chức có chức năng phân tích, kiểm nghiệm được cơ quan nhànước có thẩm quyền chỉ định để phân tích mẫu theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩnhoặc các quy định an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật hiện hành của ViệtNam.5. Thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành vềghi nhãn hàng hóa, ghi nhãn sản phẩm thuốc lá tiêu thụ tại Việt Nam và in cảnh báosức khỏe trên bao bì.Điều 8. Thủ tục nhập khẩu1. Khi làm thủ tục nhập khẩu, ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của cơ quan Hảiquan, thương nhân phải xuất trình cho cơ quan Hải quan 1 (một) bản chính Đơn đăngký nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà đã được Cục Xuất nhập khẩu - Bộ CôngThương xác nhận và 1 (một) Bản công bố hợp quy (bản sao có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân) hoặc 1 (một) Bản công bố phù hợp an toàn thực phẩm (bảnsao có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân) theo quy định pháp luật hiện hành.Đối với trường hợp lô hàng nhập khẩu quy định tại khoản 4, Điều 7 của Thông tư này,thương nhân phải xuất trình thêm 1 (một) Giấy chứng nhận phân tích mẫu (bản sao cóđóng dấu sao y bản chính của thương nhân).2. Thuốc lá điếu, xì gà chỉ được phép nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốctế.Điều 9. Đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động1. Trước khi làm thủ tục nhập khẩu, thương nhân gửi qua đường bưu điện 01 (một) bộhồ sơ đăng ký nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà theo chế độ tự động về Cục Xuất nhậpkhẩu - Bộ Công Thương (54 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội). Hồ sơ bao gồm:a) Đơn đăng ký nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà: 2 (hai) bản theo mẫu quy địnhtại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;b) Hợp đồng nhập khẩu: 1 (một) bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thươngnhân);c) Hóa đơn thương mại: 1 (một) bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thươngnhân);d) Vận đơn hoặc chứng từ vận tải của lô hàng: 1 (một) bản sao (có đóng dấu sao y bảnchính của thương nhân).2. Trong vòng 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ củathương nhân theo quy định tại khoản 1, Điều 9 của Thông tư này, Cục Xuất nhập khẩu- Bộ Công Thương tiến hành xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu tự động thuốc lá điếu,xì gà. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ hoặc trường hợp không xác nhận, CụcXuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có văn bản thông báo cho thương nhân bổ sung hồsơ hoặc nêu rõ lý do.3. Thời hạn hiệu lực thực hiện của Đơn đăng ký nhập khẩu tự động do Cục Xuất nhậpkhẩu - Bộ Công Thương xác nhận là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày Đơn được xácnhận.Điều 10. Chế độ báo cáo1. Trong 15 (mười lăm) ngày đầu của quý kế tiếp, thương nhân nhập khẩu thuốc láđiếu, xì gà phải gửi về Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương Báo cáo bằng văn bảntình hình nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà của quý trước đó, trong đó nêu rõ:chủng loại, số lượng, trị giá nhập khẩu, giá bán, và dự kiến kế hoạch nhập khẩu trongthời gian tới (theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này).2. Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm, thương nhân nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà phảibáo cáo Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công thương (thay cho báo cáo quý III) tình hìnhnhập khẩu 3 (ba) quý và dự kiến nhập khẩu năm tiếp theo.Điều 11. Tổ chức thực hiện