Thông tư 36/2015/TT-BTC ngày 23/03/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và sản phẩm khác bằng vàng thuộc nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu Lưu

0 0 22/03/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 36/2015/TT-BTC ngày 23/03/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và sản phẩm khác bằng vàng thuộc nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết