Thông tư 31/2016/TT-BTC Bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Lưu

7 0 22/02/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 31/2016/TT-BTC Bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 31/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016 THÔNG TƯBỔ SUNG MẶT HÀNG DUNG MÔI N-HEXAN DÙNG TRONG SẢN XUẤTKHÔ DẦU ĐẬU TƯƠNG VÀ DẦU THỰC VẬT, CÁM GẠO TRÍCH LY VÀDẦU CÁM VÀO CHƯƠNG 98 CỦA BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃIBãi bỏ theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thườngvụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịuthuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theodanh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư bổ sung mặt hàng “Dung môi N-Hexandùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám”vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Mục I - Chú giải và điều kiện áp dụng thuế suất thuếnhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 981. Bổ sung khoản 1.39 vào điểm 1 Chú giải Chương thuộc Mục I - Chú giải và điềukiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98 như sau:“1.39. Nhóm 98.42: Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương vàdầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám”.2. Bổ sung điểm b.10 vào khoản 3 Mục I về điều kiện và thủ tục nhập khẩu để được ápdụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng của mã hàng 9842.00.00 ghi tạiChương 98 như sau:“b.10) Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 98.42b.10.1) Điều kiện áp dụng:1 - Hàng hóa nhập khẩu là mặt hàng Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầuđậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám.- Do các doanh nghiệp sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích lyvà dầu cám nhập khẩu.b.10.2) Thủ tục nhập khẩu:b.10.2.1 - Trách nhiệm của người khai hải quan:Người khai hải quan phải đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 98.42(Danh mục) với Chi cục hải quan nơi thuận tiện nhất với số lượng nhập khẩu hàngnăm phù hợp với quy mô công suất/nhu cầu sử dụng để sản xuất hàng năm của nhàmáy trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên. Hồ sơ đề nghị cơ quan hải quan nơi cấpDanh mục gồm:- Công văn đề nghị cấp danh mục;- Danh mục hàng hóa và Phiếu theo dõi trừ lùi.Công văn đề nghị cấp Danh mục, Danh mục hàng hóa và Phiếu theo dõi trừ lùi thựchiện theo quy định tại khoản 5 Điều 104 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, trongđó thay từ “miễn thuế” thành “dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thựcvật, cám gạo trích ly và dầu cám”.Trường hợp Danh mục đã đăng ký nhưng cần sửa đổi, bổ sung thì người khai hảiquan được sửa đổi, bổ sung với điều kiện phải có giấy tờ, tài liệu nộp cho cơ quan hảiquan nơi đăng ký Danh mục trước thời điểm nhập khẩu hàng hóa lần đầu hoặc trướcthời điểm nhập khẩu cho lô hàng tiếp theo có sửa đổi, bổ sung Danh mục để chứngminh việc sửa đổi, bổ sung là phù hợp. Hồ sơ đề nghị cơ quan hải quan nơi cấp Danhmục sửa đổi, bổ sung gồm:- Công văn đề nghị cấp Danh mục sửa đổi, bổ sung;- Danh mục hàng hóa và Phiếu theo dõi trừ lùi sửa đổi, bổ sung.Trường hợp mất Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi thì người khai hải quan có hồ sơđề nghị cơ quan hải quan nơi cấp Danh mục lần đầu đề nghị cấp lại, bao gồm:- Công văn đề nghị cấp lại Danh mục, Phiếu theo dõi trừ lùi trong đó nêu rõ: lý domất Danh mục, Phiếu theo dõi trừ lùi và cam kết của người khai hải quan về tínhchính xác của nội dung khai báo;- Bảng kê toàn bộ tờ khai hải quan (điện tử hoặc giấy) của số lượng hàng hóa đãnhập khẩu theo danh mục;- Bản Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi của cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhậpkhẩu lô hàng cuối cùng trước khi thất lạc (01 bản chụp có xác nhận của cơ quan hảiquan nơi nhập khẩu).2 Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan nộp, xuất trình cho cơ quan hải quannơi đăng ký tờ khai hải quan các hồ sơ sau:- Hồ sơ hải quan theo quy định hiện hành;- Danh mục hàng hóa và Phiếu theo dõi trừ lùi đã đăng ký với cơ quan hải quan (bảngiao người khai hải quan) để cơ quan hải quan làm thủ tục thực hiện trừ lùi hàng hóanhập khẩu.Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, ngườikhai hải quan nộp báo cáo tình hình sử dụng mặt hàng “Dung môi N-Hexan dùngtrong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám” đểđược áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng theo mã hàng thuộc nhóm98.42 trong năm tài chính cho cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 41 Nghị địnhsố 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Điều 60 Thông tư số38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.b.10.2.2 - Trách nhiệm của cơ quan hải quan:b.10.2.2.1 - Khi tiếp nhận Danh mục:- Ngay sau khi người khai hải quan nộp hồ sơ, Chi cục hải quan nơi người khai hảiquan đăng ký Danh mục có trách nhiệm kiểm tra, lập phiếu theo dõi, đóng dấu xácnhận vào 02 bản Danh mục hàng hóa nhập khẩu và 01 bản phiếu theo dõi trừ lùi (lưu01 bản chính Danh mục, giao cho người khai hải quan 01 bản chính Danh mục kèm01 bản chính phiếu theo dõi trừ lùi để xuất trình cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tụcnhập khẩu hàng hóa thực hiện trừ lùi hàng hóa thực tế nhập khẩu và tính thuế theoquy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tàichính và điểm b.10.2.2.2).- Trường hợp người khai hải quan cần sửa đổi, bổ sung Danh mục và phiếu theo dõitrừ lùi thì Chi cục hải quan nơi người khai hải quan đăng ký Danh mục có tráchnhiệm kiểm tra, lập phiếu theo dõi, đóng dấu xác nhận vào 02 bản Danh mục hànghóa nhập khẩu cần sửa đổi, bổ sung và 01 bản phiếu theo dõi trừ lùi cần sửa đổi, bổsung (lưu 01 bản chính Danh mục, giao người khai hải quan 01 bản chính Danh mụckèm 01 bản chính phiếu theo dõi trừ lùi để xuất trình cho cơ quan hải quan nơi làmthủ tục nhập khẩu hàng hóa để thực hiện trừ lùi hàng hóa thực tế nhập khẩu và tínhthuế theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởngBộ Tài chính và điểm b.10.2.2.2).- Trường hợp người khai hải quan mất Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi: trên cơ sởđề nghị của người khai hải quan và xác nhận của các Cục Hải quan địa phương khác,cơ quan hải quan nơi người khai hải quan đăng ký Danh mục kiểm tra cụ thể và cấplại Danh mục hàng hóa, Phiếu theo dõi trừ lùi mặt hàng “Dung môi N-Hexan dùngtrong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám”thuộc nhóm 98.42 chưa nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTCngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.3