Thông tư 31/2015/TT-BCT ngày 24/09/2015 Quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân Lưu

91 2 23/09/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 31/2015/TT-BCT ngày 24/09/2015 Quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG---------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------Số: 31/2015/TT-BCT Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2015THÔNG TƯQUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH THÀNHLẬP KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN-ÚC-NIU DI LÂNQuyết định 10568a/QĐ-BCT ngày 01 tháng 10 năm 2015 Công bố thủ tục cấpGiấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu AANZ.Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;Thực hiện Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân kýngày 27 tháng 02 năm 2009 tại Hội nghị cấp cao lần thứ 14, tại Thái Lan giữa cácnước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á với Úc và Niu di lân;Thực hiện Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tựdo ASEAN - Úc - Niu di lân ký ngày 26 tháng 8 năm 2014 trong khuôn khổ Hội nghịBộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 46 tại Mi-an-ma;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứtrong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu di lân.Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này1. Quy tắc xuất xứ (Phụ lục I).2. Quy tắc cụ thể mặt hàng (Phụ lục II).3. Thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (trong Thông tư này gọitắt là C/O) (Phụ lục III).4. Những thông tin tối thiểu của C/O (Phụ lục IV).5. Mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa AANZ (trong Thông tư này gọi tắt là C/Omẫu AANZ) (Phụ lục V-A).6. Mẫu tờ khai bổ sung C/O (Phụ lục V-B).7. Mẫu Khai báo cho nhà xuất khẩu về trị giá FOB (Phụ lục V-C).8. Hướng dẫn kê khai C/O (Phụ lục VI).9. Đơn đề nghị cấp C/O (Phụ lục VII).10. Danh mục các Tổ chức cấp C/O (Phụ lục VIII).1 Điều 2. Thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AANZThủ tục cấp C/O mẫu AANZ của Việt Nam được thực hiện theo:1. Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.2. Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quyđịnh thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.3. Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công Thươngsửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011.Điều 3. Điều khoản thi hành1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015.2. Thông tư này thay thế Thông tư số 33/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 11 năm 2009của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vựcthương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân./.Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Tổng bí thư, Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;- Viện KSND tối cao;- Toà án ND tối cao;- Cơ quan TW của các Đoàn thể;- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản); - Công báo; - Kiểm toán Nhà nước;- Các website: Chính phủ, Bộ Công Thương;- Các Sở Công Thương;- Bộ Công Thương: Bộ trưởng; các Thứ trưởng; các Vụ, Cục; - Các Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực (20), BQL KCN và CX Hà Nội;- Lưu: VT, XNK (15).KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrần Quốc Khánh2