Thông tư 29/2016/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2015/TT-BCT gày 24/11/2015 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Lưu

81 6 12/12/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 29/2016/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2015/TT-BCT gày 24/11/2015 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNGTHƯƠNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 29/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2016 THÔNG TƯSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2015/TT-BCT gày 24/11/2015quy định Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộctrách nhiệm quản lý của Bộ Công ThươngCăn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ vềviệc quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt độngkiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quantrắc môi trường lao động;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ CôngThương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộctrách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất antoàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công ThươngDanh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lýcủa Bộ Công Thương được ban hành kèm theo Thông tư này thay thế Danh mục sảnphẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ CôngThương ban hành kèm theo Thông tư 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015của Bộ trưởng Bộ Công Thương.Điều 2. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2017./. Nơi nhận:- Văn phòng Tổng Bí thư;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Văn phòng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ;- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;- Sở Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc TW;- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);- Website: Chính phủ, BCT;- Công báo;- Lưu: VT, PC, KHCN.BỘ TRƯỞNGTrần Tuấn Anh