Thông tư 29/2010/TT-BCT Về việc nhập khẩu ô tô chưa qua sử dụng bị đục sửa số khung, máy Lưu

2 0 18/07/2010 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 29/2010/TT-BCT Về việc nhập khẩu ô tô chưa qua sử dụng bị đục sửa số khung, máy

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------Số: 29/2010/TT-BCT Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2010 THÔNG TƯ VỀ VIỆC NHẬP KHẨU Ô TÔ CHƯA QUA SỬ DỤNG BỊ ĐỤC SỬA SỐ KHUNG, MÁY Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1046/TTg-KTTH ngày 21 tháng 6 năm 2010 về việc bổ sung mặt hàng cấm nhập khẩu; Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc cấm nhập khẩu ô tô chưa qua sử dụng bị đục sửa số khung, máy như sau: Điều 1. Quy định chung Cấm nhập khẩu ô tô các loại và bộ linh kiện lắp ráp ô tô các loại chưa qua sử dụng bị đục sửa, đóng lại số khung, số máy trong mọi trường hợp và dưới mọi hình thức. Điều 2. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2010. Nơi nhận: - Ban bí thư T.W Đảng; - Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng; - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Viện kiểm sát nhân dân Tối cao; KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thành Biên - Tòa án nhân dân Tối cao; - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); - Kiểm toán Nhà nước; - Tổng cục Hải quan; - Công báo; - Website Chính phủ; - Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị trực thuộc Bộ CT; - Website Bộ Công Thương; - Lưu: VT, XNK (2)