Thông tư 29/2009/TT-BNNPTNT bổ sung, sửa đổi thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/03/2009 Ban hành Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng Lưu

26 0 03/06/2009 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 29/2009/TT-BNNPTNT bổ sung, sửa đổi thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/03/2009 Ban hành Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

1 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 29/2009/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2009 THÔNG TƯ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 15/2009/TT-BNN NGÀY 17/3/2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC, HÓA CHẤT, KHÁNG SINH CẤM SỬ DỤNG, HẠN CHẾ SỬ DỤNG Thay thế bởi Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 6 năm 2016 Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Pháp lệnh Thú y 2004; Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh Thú y; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Thông tư số: 15/2009/TT-BNN, ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng như sau: Điều 1. Rút Tylosin phosphate ra khỏi Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong thú y tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2009/TT-BNN, ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng. Điều 2. Bổ sung Tylosin phosphate và các sản phẩm có chứa hoạt chất Tylosin phosphate bao gồm Tylan 40 số đăng ký EC-01; Tylan 40 sufa G số đăng ký EC-02; Tylan 100 số đăng ký EC-19 của công ty Elanco Animal Health-Mỹ vào Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh hạn chế sử dụng trong thú y tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2009/TT-BNN, ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng. Điều 3. Gia hạn lưu hành các sản phẩm có chứa hoạt chất Gentian violet (Crystal violet) được bào chế dưới dạng xịt dùng cho động vật trên cạn đến 31/12/2009. 2 Điều 4. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh thuốc thú y bao gồm thuốc thú y thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Nơi nhận: - Như Điều 5; - Văn phòng Chính phủ (Phòng công báo, Website CP); - Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp; - Vụ Pháp chế - Bộ NN&PTNT; - Lưu: VT, Cục Thú y. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Diệp Kỉnh Tần