Thông tư 28/2014/TT-BNNPTNT về Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam Lưu

22 0 03/09/2014 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 28/2014/TT-BNNPTNT về Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 28/2014/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2014 THÔNG TƯBAN HÀNH DANH MỤC HÓA CHẤT, KHÁNG SINH CẤM NHẬP KHẨU, SẢNXUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC,GIA CẦM TẠI VIỆT NAMCăn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn;Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thứcăn chăn nuôi;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi,Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục hóa chất,kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôigia súc, gia cầm tại Việt Nam.Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhậpkhẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tạiViệt Nam.Điều 2. Hiệu lực thi hành1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2014.2. Thay thế Quyết định số 54/2002/QĐ-BNN ngày 20/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụngmột số loại kháng sinh, hóa chất trong sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi.3. Bãi bỏ quy định về việc quản lý chất Melamine đối với thức ăn chăn nuôi gia súc,gia cầm tại Quyết định số 3762/QĐ-BNN ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn về việc quản lý chất Melamine trong chăn nuôi và nuôitrồng thủy sản.Điều 3. Điều khoản chuyển tiếpGia hạn sản xuất, kinh doanh và sử dụng các chất Carbadox, Olaquidox, Bacitracin Zntrong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2015.Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Giám đốc Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tưnày./. Nơi nhận:- Như Điều 4;- VP Chính phủ (để b/c);- Công báo Chính phủ;- Website Chính phủ;- Website Bộ NN&PTNT;- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT;- Bộ Công Thương;- Tổng cục Hải quan;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP. trực thuộc TW;- Lưu: VT, CN.BỘ TRƯỞNGCao Đức Phát DANH MỤCHÓA CHẤT, KHÁNG SINH CẤM NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀSỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM TẠI VIỆT NAM(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 9 năm 2014của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)TT Tên kháng sinh, hóa chất1 Carbuterol2 Cimaterol3 Clenbuterol4 Chloramphenicol5 Diethylstilbestrol (DES)6 Dimetridazole7 Fenoterol8 Furazolidon và các dẫn xuất nhóm Nitrofuran9 Isoxuprin10 Methyl-testosterone11 Metronidazole12 19 Nor-testosterone 13 Ractopamine14 Salbutamol15 Terbutaline16 Stilbenes17 Trenbolone18 Zeranol19 Melamine (Với hàm lượng Melamine trong thức ăn chăn nuôi lớn hơn 2,5 mg/kg)20 Bacitracin Zn21 Carbadox22 Olaquidox