Thông tư 28/2013/TT-BNNPTNT danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam Lưu

13 1 30/05/2013 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 28/2013/TT-BNNPTNT danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀPHT TRIN NÔNG THÔN--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- THÔNG TƯ !"!#$%"&'!()*!+("!!",(-./0120 !"!34567489:;4<=>7?@=>A674B=>@=CD@ !"#$%"&'()*&'+,)-.'/"#0(%)!12345 !55"#$%")+)67#/+' !"#$%"3!%8(9:5;;3 !"#$%"&'<=+'"#!%869:39>?+"#*1@A*9:30=1@A0=6%)!12B#C#*':@D%E%8@',F6#3C#*)GH<%IJ))KL#.MN1?:@D%E%8@',F6#OĐi+u 1.5=4A=4EFD74GH4<=>7?=A6I5=4DJK74LK74M6N?OKP4QPR?L4A=47S;";T75D(4JRJKII5=4DJKUVKW;=(K48P4XDY;=44ZK(U;Y;=4U[7(4\5K4]7^_=>7`H=>74M6N?OKP4QPR?L4A=47S;";T75D(4JRJKIĐi+u 2.;TLRaK74;4A=4I4<=>7?=A6K\4;b$LRaK7c=>A6d74B=>e=CDII4<=>7?=A67456748KBK4<=>7?Y5L5f4<=>7?Y=>A6gKh5i<=>=>4;TPUA4B77`;j==<=>74<=UkU;TK95=4A=45=4DJK74LK74M6N?OKP4QPR?L4A=47S;";b$75D%9f4<=>7?Y=>A6gKh5i<=>=>4;TPUA4B77`;j==<=>74<=UkU;TK95=4A=45=4DJKUVKW;=(K48P4XDY;=44ZK(U;Y;=4U[7(4HBK4]7^_=>7`H=>74M6N?OKP4QPR?L4A=47S;";b$75D% Kf4<=>7?Yee=>A6gKh5i<=>=>4;TPUA4B77`;j==<=>74<=UkU;TK5=4A=45=4DJK9lYL=>74LK74M6(UVKW;=(K48P4XDY;=44ZK(U;Y;=4U[7(4HBK4]7^_=>7`H=>74M6N?OKP4QPR?L4A=47S;";T75D%^f4<=>7?Yd=>A6Kh5i<=>=>4;TPUA4B77`;j==<=>74<=UkU;TK95=4A=45=4DJK9lYL=>74LK74M6(K48P4XDY;=44ZK(U;Y;=4U[7(4HBK4]7^_=>7`H=>74M6N?OKP4QPR?L4A=47S;";T75D%Nf4<=>7?Yd=>A6eKh5<$<=>=>4;b$PUA4B77`;j==<=>74<=UkU;TK95=4A=45=4DJK9lYL=>74LK74M6(UVKW;=(K48P4XDY;=44ZK(U;Y;=4U[7(4HBK4]7^_=>7`H=>74M6N?OKP4QPR?L4A=47S;";T75DIĐi+u 3I4B=4"C=P4m=>i(JK7`?:=>JK4M6(4h7`?:=>KBKNn=Uo74LiKi(0;BDNK:<=>=>4;TPUA4B77`;j==<=>74<=KBK7p=4(74A=4P47`aK74LiK`L=>?n=>(7lK4qK(KB=4r=K\R;b=sL5=K4oL7`BK4=4;b$D74;4A=44<=>7?=A6IINơi nhận:4?;kL%"C=P4m=>4t=4P4h%<=>9BH4t=4P4h(uG9Y;7G4t=4P4h% i(KBKKnsL5==>5=>i%v=4NSHi<=>=>4;TPUA%KBK7p=4(74A=4P47`aK74LiK`L=>?n=>%JKE;jD7`5UC=9w=xyi?P4BPf%"J4BPK48i<=>=>4;TPz%4;KJK4M6KBK7p=4(74A=4P47`aK74LiKu%?L"(JK4M6IKT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGVũ Văn Tám