Thông tư 28/2013/TT-BCT quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương Lưu

111 3 05/11/2013 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 28/2013/TT-BCT quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 28/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013 THÔNG TƯQUY ĐỊNH KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚITHỰC PHẨM NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNGTHƯƠNGBỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNGCăn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 về việc quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định kiểm tra nhà nước về antoàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ CôngThương như sau:Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh1. Thông tư này quy định về phương thức, nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra và tổchức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm, hàng hóa nhậpkhẩu, bao gồm: rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chếbiến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo và bao bì chứa đựng các sản phẩm trên (sau đây gọichung là các sản phẩm thực phẩm).2. Các trường hợp sau đây được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối vớithực phẩm nhập khẩu:a) Thực phẩm mang theo người nhập cảnh để tiêu dùng cá nhân trong định mức đượcmiễn thuế nhập khẩu;b) Thực phẩm trong túi ngoại giao, túi lãnh sự;c) Thực phẩm quá cảnh, chuyển khẩu;d) Thực phẩm gửi kho ngoại quan;đ) Thực phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu;1 e) Thực phẩm là mẫu trưng bày hội chợ, triển lãm.Điều 2. Đối tượng áp dụngThông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nhậpkhẩu các sản phẩm thực phẩm quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư này trên lãnhthổ Việt Nam.Điều 3. Giải thích từ ngữ1. Lô hàng sản phẩm thực phẩm là một số lượng xác định của một loại sản phẩm cùngtên, chất lượng, nguyên liệu, thời hạn sử dụng và cùng được sản xuất tại một cơ sở(sau đây gọi tắt là lô sản phẩm).2. Lô hàng nhập khẩu: Là lượng hàng hóa nhập khẩu được đăng ký kiểm tra trong mộtlần.3. Lô hàng kiểm tra: Là lượng hàng hóa cùng loại, của cùng một cơ sở sản xuất đượcđăng ký kiểm tra trong một lần.4. Vi phạm qui định an toàn thực phẩm: Hàng hóa bị phát hiện có chứa tác nhân gâyhại sức khỏe, tính mạng con người.5. Tần suất lấy mẫu lô hàng: Là số lần thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm đối với các lôhàng kiểm tra nhập khẩu.6. Chủ hàng: Là tổ chức, cá nhân sở hữu hợp pháp hàng hóa nhập khẩu.Điều 4. Yêu cầu đối với thực phẩm nhập khẩuCác sản phẩm thực phẩm được quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư này chỉ đượcphép lưu thông, tiêu thụ tại thị trường Việt Nam sau khi được cơ quan kiểm tra nhànước cấp một trong các giấy tờ sau:a) Thông báo thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu;b) Thông báo thực phẩm chỉ kiểm tra hồ sơ.Chương IIPHƯƠNG THỨC KIỂM TRAĐiều 5. Phương thức kiểm tra chặt1. Kiểm tra chặt là lấy mẫu xác suất hoặc lấy tại các điểm nghi ngờ (đủ lượng mẫu tốithiểu) để kiểm nghiệm, đánh giá toàn diện an toàn thực phẩm đối với tất cả các lô sảnphẩm của cùng lô hàng thuộc một trong các trường hợp dưới đây:a) Thực phẩm được nhập từ một cơ sở chế biến ở nước ngoài và cơ quan kiểm trađược thông báo hoặc được biết là nằm trong khu vực có nguồn ô nhiễm hoặc có mầmbệnh dịch nguy hiểm có thể lây sang người;b) Lần nhập trước đó không đạt yêu cầu nhập khẩu;2 c) Có văn bản của Bộ Công Thương yêu cầu áp dụng phương thức kiểm tra chặt vìphát hiện sản phẩm đang lưu thông trên thị trường có nguy cơ gây hại sức khỏe, tínhmạng con người.2. Trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, chủ hàng phải tự bảo quảnhàng hóa (tại cửa khẩu, nơi tập kết hoặc kho bảo quản) và chỉ được thông quan sau khiđã có Thông báo thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu do cơ quan kiểm tra cấp.3. Trường hợp kiểm nghiệm mẫu của hai (02) lô hàng kiểm tra liên tiếp có kết quả đạtyêu cầu nhập khẩu thì lô hàng tiếp theo cùng loại, cùng xuất xứ được áp dụng phươngthức kiểm tra thông thường quy định tại Điều 6 của Thông tư này.Điều 6. Phương thức kiểm tra thông thườngKiểm tra thông thường là lấy mẫu xác suất (ngẫu nhiên) đủ để kiểm tra cảm quan vàkiểm nghiệm một số chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng, an toàn thực phẩm đối với lô hàngkhông thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 5, Điều 7 và Điều 8 của Thôngtư này.Điều 7. Phương thức kiểm tra giảmKiểm tra giảm là phương thức chỉ lấy mẫu đại diện để kiểm tra việc ghi nhãn, tínhđồng nhất của lô hàng nhập khẩu (về xuất xứ, số lô) mà không phải kiểm nghiệm mẫuđể đối chiếu với hồ sơ đối với một trong những trường hợp dưới đây:1. Thực phẩm đã có dấu hợp quy.2. Thực phẩm cùng loại, cùng xuất xứ có chất lượng ổn định qua ít nhất hai (02) lầnkiểm tra liên tiếp hoặc đã được Bộ Công Thương xác nhận bằng văn bản đủ điều kiệnkiểm tra giảm.3. Thực phẩm cùng loại, cùng xuất xứ với mẫu chào hàng đã kiểm nghiệm đạt yêu cầunhập khẩu.4. Thực phẩm cùng loại, cùng xuất xứ và đã được kiểm tra trước khi nhập khẩu hoặccó phiếu kết quả phân tích của bên thứ ba tại nước sản xuất được cơ quan thẩm quyềncủa nước ký kết Điều ước quốc tế với Việt Nam thừa nhận lẫn nhau đối với hoạt độngchứng nhận an toàn thực phẩm chứng nhận.5. Thực phẩm thuộc Danh mục hàng hóa được chứng nhận mang dấu phù hợp tiêuchuẩn (dấu hợp chuẩn) của nước xuất khẩu hoặc của khối thị trường chung khu vực docơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thừa nhận và công bố theo từng thời kỳ.Điều 8. Phương thức kiểm tra giảm chỉ kiểm tra hồ sơKiểm tra giảm chỉ kiểm tra hồ sơ là việc chỉ nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm tra,không lấy mẫu sản phẩm. Các lô hàng thuộc diện chỉ kiểm tra hồ sơ có thể được kiểmtra đột xuất bằng phương thức khác nếu thấy có dấu hiệu vi phạm các quy định củapháp luật Việt Nam về chất lượng, an toàn thực phẩm.3