Thông tư 28/2011/TT-BNNPTNT về Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu Lưu

15 1 14/04/2011 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 28/2011/TT-BNNPTNT về Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu

Bình luận

Thông tin bài viết

 !"#$%%&'()'*++) Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2011,-./01232/456.768.90,:;.;.Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ; Căn cứ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản; Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2005/NĐ-CP; Căn cứ Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển;Để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thực hiện quy định của Hội đồng liên minh Châu Âu về phòng ngừa, ngăn chặn, xóa bỏ các hoạt động khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu như sau: %<=$>-./0.?@A+B%#CD?E?@A%F$% !"#$%&'()*'+,!-*.!/01!(234*'*5.(234*6-*.*42378(23*9!:*;!<234*.748!"=-!>48!6?#$@AB!C!D?@A'BG?H<I$>J!K$>D7,)"6E**F*5*'*B4*'!!'*6-!>48!(234*6.748!(234*"=*-!>48!6?#$@AB!C!D DG7,)"6E(2362378(23$?,)* !"#H)0)*4IJ?D?@ALB?M?H%N%HO$>P$?'**;K,E"B"L*=!2!DXác nhận nguyên liệu thủy sản khai thácM61*-*.*(*N !*98 !O"6E!/01!(234*467H** !"#6O4*>L777'4?*?64J? !"#DDChứng nhận thủy sản khai thácM61**5.*(*N !*98 !O"6E0-!>48!"L**;!/01!(234*467H** !"#6O4*>L777'4?*?64J? !"#DDXác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thácnhập khẩuM61*-*.*(*N !*98 !O"6E0"L**;(234*.748!467H** !"#6O4*(23>L777'4?*?64J? !"#DPDVùng khai thácM6Q=!*4*(23$?@*(+*!=DDThời gian khai thácM4?3@R;!S"T!30E"=4*"!4U*!0EDVDLô hàng chứng nhậnM0"L**N !*98 !O*5."=-!>48!6?WXDYDChuyển hàng tại cảngM?H"+*!=;!2!4*$?7H6*(*3DZDChủ hàngM*(0(23-!>48!2AB!C!D?@AQBJ%"#HE$>R%S?H%JH%TUVM$WXH%I%J3R%Y$>WJ"J"DZR%Y$>H%["\AUE]$%[?H"+4*(23>L777'4?*?64J? !"#4F*5*'*B4*(2367H+$?**62!DG*(234*9\>7]74*L701'4"L**N !*98 !O*>77]7DDG.4^6?*?4*(23J? !"#DDG*$?6Q*>4*'$?@*>4*'**0?(23*>4*?_*4***0?*94R*E*`N !"#6L !a01*?7]7$?4*DPDb,)0?HO'*)4*#*>?_*4"U !"#DDAJ,>!'3H??_*(*5*567H** !"#0/ !"4*63?61!:0L(23DVDA3$*61**(*+&*116)4=$'22&!B("6E** !"#6O4*63?61!:0L(23D YDc0/!'*!=3?_*6.*!=(23*94R*E*`N !"#6L !a01*?7]7$?4*DZDA!=3*Q?H"+4*'d$L?_*75*?**!4*(23"e"L*-*"#*9&*164*>L777'4?*?64J? !"#DfD&*1?H"+4*$?4!6&* !30^*(F*5* !30^O*4!6&*4J? !"#*(F*5* !30^O*"9!g14^4?_*D?@A^B=\AS$_H%`C\AU@$%a$>$%bc$3dJ$%bc$H%TUVM$R%S?H%JDA*A*)*G*63?61!:0L(23?_*"N6#"L*?16) !30^*!/6O4*63?61!:0L(23*("#7N&*161**5..(234*'-*.!/01!(234*64=$?H"+4*>L777'4?*?64J? !"#$/!*DDA*$!BA>0L0B(236Q!+*A)*h!30^A>0LMB236(23&*14=$'-*Bi*42378(23-!>48!*9!:*;(234*.748!D%<=$>ef3g1232/456?@AhBJ$%$$>AUi$?jAH%TUVM$R%S?H%JDA(-!>48!"O**J? !"#$?\>-*.!/01!(234*jk! !"#H)0)*4IJ?l6b"*N !*98 !O !"#HG?3cO!*(N*(!!/01!(234*"O#-*.'*9=b$&*7H***N !*98 !O?_* !"@!"1DDG !061*4=;."L*"O#-*.!/01!(234*'*N !*98 !O4=$R-*&**("e4$?\>-*.!/01!(234*6-*.*?*(-!>48!D$@L74-*.73*963$30@/!$m0^,?DDA(-!>48!"O#-*.!/01!!<234**9=.4 !3$&*7H*N !*98 !O?_*J?"@!"1j$?$@L7*(-!>48!"O#b$34 !3-*.!/01!(234*J?"@!"1lDPD\>-*.!/01!!<234*03'3?*?*(-!>48!'30!H*N !*98 !O-*.D?@AkB%a$>$%$H%TUVM$R%S?H%JDA(-!>48!?1+:2Nb"+$?***N !*98 !ON*(-!>48!(23"e!!/01!"O#*5.(