Thông tư 28/2006/TT-BTC hướng dẫn hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước xuất khẩu có nhãn mác nước ngoài đã nộp Thuế Tiêu thụ đặc biệt trong nước do Bộ Tài chính ban hành Lưu

13 0 03/04/2006 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 28/2006/TT-BTC hướng dẫn hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước xuất khẩu có nhãn mác nước ngoài đã nộp Thuế Tiêu thụ đặc biệt trong nước do Bộ Tài chính ban hành

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 28/2006/TT-BTC Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2006 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HOÀN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI THUỐC LÁ ĐIẾUSẢN XUẤT TRONG NƯỚC XUẤT KHẨU CÓ NHÃN MÁC NƯỚC NGOÀI ĐÃNỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT TRONG NƯỚC Căn cứ vào quy định tại Điều 3, 4, 12 Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 4/12/2003của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB);Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thuế TTĐB đối với thuốclá điếu sản xuất trong nước có nhãn mác nước ngoài xuất khẩu tại công văn số68/VPCP-KTTH ngày 6/1/2006 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫnviệc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt như sau:I. ĐỐI TƯỢNG HOÀN THUẾ TTĐBCác doanh nghiệp kinh doanh trực tiếp xuất khẩu thuốc lá điếu có nhãn mác nướcngoài sản xuất tại Việt Nam được hoàn lại thuế TTĐB đã nộp ở khâu sản xuất thuốc láđiếu.II. ĐIỀU KIỆN CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT KHẨU THUỐCLÁ ĐƯỢC HOÀN THUẾ TTĐBDoanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thuốc lá điếu sản xuất trong nước có nhãn mácnước ngoài được hoàn thuế TTĐB đã nộp ở khâu sản xuất phải có đủ các điều kiệnsau:1. Doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thuốc lá có tổng vốn chủ sở hữu từ 20 tỷ đồngtrở lên. Tổng vốn chủ sở hữu lấy theo số liệu chỉ tiêu có mã số 410 trên Bảng cân đốikế toán tại thời điểm 31/12/2005 theo số liệu của cơ quan kiểm toán độc lập xác định.Trường hợp doanh nghiệp Nhà nước chưa có kết quả của cơ quan Kiểm toán độc lậpthì lấy theo số liệu xác nhận của cơ quan quản lý tài chính quản lý trực tiếp.2. Doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thuốc lá là đối tượng có ý thức chấp hành tốtPháp luật Thuế, Luật thương mại, chưa có hành vi gian lận về thuế và gian lận thươngmại tính từ ngày 1/1/2005 trở lại đây.3. Doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thuốc lá đã được Bộ, ngành, cơ quan đoàn thểTrung ương (đối với các doanh nghiệp do các cơ quan Trung ương ra quyết định thành lập hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc UBND tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương (đối với các doanh nghiệp do các cơ quan địa phương ra quyết địnhthành lập hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) đề nghị bằng văn bản đượchoàn thuế TTĐB đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước có nhãn mác nước ngoàixuất khẩu gửi Bộ Tài chính, Bộ Thương mại.4. Doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thuốc lá có chức năng kinh doanh thuốc lá điếughi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Và trong thời gian 3 năm tính từ ngàyThông tư có hiệu lực trở về trước đã trực tiếp xuất khẩu thuốc lá điếu sản xuất trongnước có nhãn mác nước ngoài đạt số lượng từ 10 triệu bao thuốc lá trở lên. Số lượngthuốc lá xuất khẩu được xác định căn cứ vào các chứng từ xuất khẩu, như: hợp đồngxuất khẩu bằng văn bản, chứng từ thanh toán qua Ngân hàng, tờ khai hàng hóa xuấtkhẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan. 5. Thuốc lá điếu xuất khẩu được hoàn thuế TTĐB phải do doanh nghiệp kinh doanhxuất khẩu thuốc lá mua trực tiếp từ chi nhánh thuốc lá nước ngoài tại Việt Nam hoặctừ thương nhân là nhà phân phối cấp I (có giấy phép kinh doanh thuốc lá thuộc Danhsách I do Bộ Thương mại cấp) của các chi nhánh này.6. Thuốc lá điếu xuất khẩu phải có hợp đồng bằng văn bản theo đúng quy định củaLuật thương mại, xuất khẩu qua các cảng biển quốc tế và được vận chuyển và giaohàng bằng container.7. Việc thanh toán thuốc lá điếu xuất khẩu phải được phía người mua nước ngoài thựchiện qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi theo hình thức thư tín dụng (L/C)hoặc điện chuyển tiền (TTr); Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thuốc lámua thuốc lá của cơ sở kinh doanh tại Việt Nam để xuất khẩu phải thanh toán bằnghình thức chuyển khoản qua Ngân hàng.8. Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập phát sinh từ hoạt động xuất khẩu thuốclá điếu để kê khai nộp thuế TNDN trước khi bù trừ với lỗ các hoạt động kinh doanhkhác. Số thuế TTĐB hoàn cho doanh nghiệp xuất khẩu thuốc lá có nhãn mác nướcngoài sản xuất tại Việt Nam xuất khẩu, doanh nghiệp phải tính vào thu nhập để xácđịnh thu nhập chịu thuế TNDN.III. XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ TTĐB ĐƯỢC HOÀNSố thuế TTĐB được xét hoàn theo số lượng thuốc lá thực tế xuất khẩu và số thuếTTĐB đã kê khai, nộp ở khâu sản xuất. Số thuếTTĐB đượchoàn=Số lượng thuốc lá điếuthực xuất khẩu (bao)xMức tiền thuế TTĐB đã kê khainộp ở khâu sản xuất tính cho 01bao Mức tiền thuế TTĐB đã kê Giá tính thuế Thuế suất thuế khai nộp ở khâu sản xuất tínhcho 01 bao= TTĐB 01 bao x TTĐB đối vớithuốc lá Số tiền thuế TTĐB đã nộp ở khâu sản xuất do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) xác địnhtheo số cơ sở sản xuất thuốc lá điếu đã kê khai nộp thuế. - Giá tính thuế TTĐB để làm căn cứ xác định số thuế TTĐB được hoàn là giá tính thuếTTĐB của cơ sở sản xuất áp dụng để kê khai, nộp thuế TTĐB cùng thời điểm với thờigian ghi trên hóa đơn bán thuốc lá của chi nhánh thuốc lá nước ngoài tại Việt Namhoặc thương nhân là nhà phân phối cấp I xuất cho doanh nghiệp xuất khẩu thuốc lá.- Thuế suất thuế TTĐB đối với thuốc lá điếu áp dụng theo quy định tại Thông tư số115/2005/TT-BTC ngày 16/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị địnhquy định chi tiết thi hành Luật thuế TTĐB và Luật thuế giá trị gia tăng.Trường hợp cơ sở sản xuất thuốc lá thay đổi giá tính thuế TTĐB, Tổng cục Thuế xácđịnh và thông báo giá tính thuế TTĐB cho các Cục thuế để làm căn cứ xác định sốthuế TTĐB được hoàn đảm bảo số thuế TTĐB được hoàn tối đa bằng số thuế TTĐBcơ sở sản xuất đã kê khai, nộp vào NSNN.IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HOÀN THUẾTTĐB- Doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thuốc lá có văn bản gửi Cục thuế tại địa phươngnơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính đề nghị được hoàn thuế TTĐB đối với thuốc láđiếu xuất khẩu, trong đó nêu rõ các điều kiện theo hướng dẫn tại điểm 1, 2, 3, 4 mụcII, đăng ký kinh doanh (bản sao, có xác nhận, đóng dấu sao y bản chính), ý kiến bằngvăn bản của Sở thương mại và Du lịch của địa phương về việc chấp hành Luật thươngmại của doanh nghiệp.- Căn cứ vào văn bản đề nghị của doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thuốc lá Cụcthuế kiểm tra các điều kiện của doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thuốc lá theohướng dẫn tại điểm 1, 2, 3, 4 mục II để xác định đối tượng đủ điều kiện được hoànthuế TTĐB đối với thuốc lá điếu xuất khẩu; Gửi thông báo bằng văn bản cho doanhnghiệp để biết, đồng gửi về Bộ Tài chính và Bộ thương mại để báo cáo.V. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HOÀN THUÊ TTĐBCác doanh nghiệp xuất khẩu thuốc lá điếu có nhãn mác nước ngoài sản xuất tại ViệtNam thuộc đối tượng được hoàn thuế TTĐB gửi văn bản đề nghị hoàn thuế TTĐB(theo mẫu đính kèm) về Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanhnghiệp đóng trụ sở chính kèm theo đầy đủ các hồ sơ sau:- Bảng kê hoá đơn mua thuốc lá (theo mẫu 01-BK).- Bảng kê hoá đơn bán thuốc lá xuất khẩu (theo mẫu 02-BK).- Bảng kê xuất, nhập, tồn kho thuốc lá (theo mẫu số 03-BK).