Thông tư 27/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu Lưu

3 0 15/11/2019 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 27/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG-------------Số: 27/2019/TT-BCTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019THÔNG TƯQuy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập,tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu------------Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộCông Thương;Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 củaChính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về danh mụcphế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu.Điều 1. Phạm vi điều chỉnhThông tư này quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạmnhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu.Điều 2. Đối tượng áp dụng1. Thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinhdoanh chuyển khẩu hàng hóa.2. Các tổ chức, cơ quan quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất,kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa.3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đén kinh doanh tạm nhập,tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa.Điều 3. Ban hành Hanh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạmnhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu1. Ban hành Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất,kinh doanh chuyển khẩu tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.2. Danh mục phế liệu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tưnày không áp dụng đối với trường hợp kinh doanh chuyển khẩu theo hình thứchàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu, không qua cửa khẩu Việt Nam.Điều 4. Hiệu lực thi hành1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 và thay thế Thông tư số 41/2018/TT-BCTngày 06 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về danh mục phếliệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có phát sinh vướng mắc,thương nhân, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh bằng văn bảnvề Bộ Công Thương để xử lý./.Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;- Văn phòng Tổng Bí thư;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Chính phủ;- Viện KSND tối cao, Toà án ND tối cao;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;- Kiểm toán Nhà nước;- Tổng cục Hải quan;- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);- Công báo;- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;- Bộ Công Thương: Lãnh đạo Bộ, Tổng cục QLTT,các Cục, Vụ thuộc Bộ;- Website Bộ Công Thương;- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;- Lưu: VT, XNK(15).BỘ TRƯỞNGTrần Tuấn Anh PHỤ LỤCDANH MỤC PHẾ LIỆU TẠM NGỪNG KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁIXUẤT, KINH DOANH CHUYỀN KHẨU(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2019/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2019của Bộ trưởng Bộ Công Thương)Danh mục này được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính. Nguyên tắc sử dụng danh mục này nhưsau:1. Trường hợp chỉ liệt kê mã 2 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc Chươngnày đều được áp dụng.2. Trường hợp chỉ liệt kê mã 4 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm 4số này đều được áp dụng.3. Trường hợp mã 3919, 3920, 3921, 3923.21, 3923.29 thuộc Danh mụcnày chỉ áp dụng đối với hàng hoá đã qua sử dụng.STT Mã hàng Mô tả mặt hàng1 Chương 25 2520Thạch cao; thạch cao khan; thạch cao plaster(bao gồm thạch cao nung hay canxi sulphat đãnung), đã hoặc chưa nhuộm màu, có hoặckhông thêm một lượng nhỏ chất xúc tác hay2 Chương 26 2618Xỉ hạt (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặcthép.3 2619Xỉ, xỉ luyện kim (trừ xỉ hạt), vụn xỉ và các phếthải khác từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép.4 2620Xỉ, tro và cặn (trừ loại thu được từ quá trìnhsản xuất sắt hoặc thép), có chứa kim loại,arsen hoặc các hợp chất của chúng.5 Chương 38 3818Các nguyên tố hóa học đã được kích tạp dùngtrong điện tử, ở dạng đĩa, tấm mỏng hoặc cácdạng tương tự, các hợp chất hóa học đã đượckích tạp dùng trong điện tử.6 Chương 39 3919Tấm, phiến, màng , lá, băng, dải và các hìnhdạng phẳng khác tự dính, bằng plastic, cóhoặc không ở dạng cuộn.7 3920Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằngplastic, không xốp và chưa được gia cố, chưagắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được8 3921Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằngplastic.9 3923 21 - - Từ các polyme từ etylen: