Thông tư 27/2016/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Lưu

33 1 04/12/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 27/2016/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 27/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016 THÔNG TƯSửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điềukiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nướccủa Bộ Công ThươngHợp nhất bởi Thông tư 01/VBHN-BCT ngày 12 tháng 1 năm 2017Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;Căn cứ Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quyđịnh về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, vật liệunổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quảnlý nhà nước của Bộ Công Thương;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số vănbản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnhvực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.Chương ILĨNH VỰC MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾĐiều 1. Bãi bỏ một số điều của các Thông tư về kinh doanh, xuất khẩu than nhưsau:1. Bãi bỏ Điều 4 Thông tư số 14/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộtrưởng Bộ Công Thương quy định về điều kiện kinh doanh than.2. Bãi bỏ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 15/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2013của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu than.Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạmnhập, tái xuất; hoạt động tạm xuất, tái nhập và hoạt động kinh doanh chuyểnkhẩu hàng hóa1 1. Bãi bỏ Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 và điểm c khoản 1 Điều 13 Thông tư số05/2014/TT-BCT.2. Thay thế Phụ lục VI, VII Thông tư số 05/2014/TT-BCT bằng Phụ lục I, II Thông tưnày.3. Điểm d, đ khoản 1 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:“d) Văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận về việc doanh nghiệp nộp số tiền ký quỹtheo quy định tại Điều 3, Điều 4 hoặc Điều 5 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP theo mẫuquy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BCT: 1 bản chính;đ) Tài liệu chứng minh doanh nghiệp sở hữu kho, bãi hoặc hợp đồng thuê kho, bãiphục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông lạnh theo quy định tại Điều 3Nghị định số 77/2016/NĐ-CP: Bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính củadoanh nghiệp”.4. Điểm d khoản 1 Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:“Vi phạm trong việc cho thuê toàn bộ hoặc cho thuê một phần kho, bãi theo quy địnhtại Điều 3 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP”.Điều 3. Bãi bỏ Quyết định số 06/2006/QĐ-BCN ngày 10 tháng 4 năm 2006 của Bộtrưởng Bộ Công nghiệp về việc công bố Danh mục hàng cấm nhập khẩu theo quy địnhtại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ.Chương IILĨNH VỰC HÓA CHẤTĐiều 4. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất tronglĩnh vực công nghiệp như sau:1. Bãi bỏ khoản 1 Điều 6 và Điều 7 Thông tư số 42/2013/TT-BCT.2. Điểm a khoản 1 Điều 19 Thông tư số 42/2013/TT-BCT được sửa đổi bổ sung nhưsau:“Sở Công Thương kiểm tra định kỳ hàng năm các tổ chức, cá nhân kinh doanh tiềnchất công nghiệp thuộc địa bàn quản lý”.4. Khoản 2 Điều 20 Thông tư số 42/2013/TT-BCT được sửa đổi, bổ sung như sau:“Sở Công Thương có trách nhiệm thực hiện quy định về kiểm soát tiền chất côngnghiệp thuộc địa bàn quản lý theo quy định tại Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg vàthực hiện các quy định tại Điều 8 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP và điểm b khoản 1 vàkhoản 2 Điều 19 Thông tư này”.Điều 5. Bãi bỏ Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật2 Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.Điều 6. Bãi bỏ Điều 4 Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 củaBộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều củaNghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lýhóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sửdụng và phá hủy vũ khí hóa học.Điều 7. Bãi bỏ Quyết định số 05/2006/QĐ-BCN ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Bộtrưởng Bộ Công nghiệp về việc công bố Danh mục hóa chất cấm xuất khẩu, cấm nhậpkhẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 củaChính phủ.Chương IIILĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆPĐiều 8. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 61/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện và quy định cụ thểmột số điều của Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 củaChính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhưsau:1. Bãi bỏ Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 61/2014/TT-BCT.2. Điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư số 61/2014/TT-BCT được sửa đổi, bổ sung nhưsau:“b) Chủ trì kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất đốivới tiền chất thuốc nổ cho các đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 11 Nghị định số76/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy địnhchi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý,sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ”.Điều 9.1. Bãi bỏ Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghịđịnh số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ côngnghiệp.2. Bãi bỏ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư số 23/2009/TT-BCT.3. Bổ sung khoản 3 Điều 14 Thông tư số 23/2009/TT-BCT như sau:“3. Cơ quan cấp Giấy phép sử dụng VLNCN có trách nhiệm thẩm tra về kiến thức họctập bổ sung của Chỉ huy nổ mìn quy định trước khi cấp Giấy phép sử dụng VLNCN”.3