Thông tư 27/2012/TT-BCT quy định tạm ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng quy định tại Thông tư 24/2010/TT-BCT Lưu

5 0 25/09/2012 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 27/2012/TT-BCT quy định tạm ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng quy định tại Thông tư 24/2010/TT-BCT

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 27/2012/TT-BCT Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2012 THÔNG TƯQUY ĐỊNH TẠM NGỪNG ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨUTỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯSỐ 24/2010/TT-BCT NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2010 Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ vềviệc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ CôngThương, Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửađổi, bổ sung điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP;Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và cáchoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướngChính phủ ban hành Quy chế cấp phép nhập khẩu hàng hóa;Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc tạm ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phépnhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCTngày 28 tháng 5 năm 2010 như sau:Điều 1. Tạm ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với mộtsố mặt hàng 1. Tạm ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặthàng quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của BộCông Thương.2. Thương nhân nhập khẩu các mặt hàng quy định tại khoản 1 Điều 1 nêu trên làm thủtục hải quan theo các quy định hiện hành không phải đăng ký giấy phép nhập khẩu tựđộng của Bộ Công Thương.Điều 2. Hiệu lực thi hànhThông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký./. Nơi nhận:- Ban bí thư T.W Đảng;- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG Chính phủ;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội;- VP Tổng Bí thư;- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;- Tòa án Nhân dân Tối cao;- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);- Kiểm toán Nhà nước;- Tổng cục Hải quan;- Công báo;- Website Chính phủ;- Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục thuộc Bộ Công Thương;- Các Sở Công Thương;- Website Bộ Công Thương;- Lưu: VT, XNK (15).Nguyễn Thành Biên